• Çox yemək insanı az yeməkdən də qoyar.
 • Dama-dama göl olar, dada-dada heç olar.
 • Dəvənin biri dəngə, vay dəng dərdi.
 • Haram yolla qazanılan harama sərf olunar.
 • Hərə ayağını öz yorğanına görə uzatmalıdır.
 • Kasıb çıxarını bilsə, geydiyi atlas olar.
 • Kor nə istər, iki göz, biri əyri, biri düz.
 • Pul əl çirkidir.
 • Pul pul gətirər.
 • Qaraçı köç edəndə varlı olduğunu bilər.
 • Tamarzıdan al, dadanmışa ver.
 • Yaxşı oğul ata malını neylər,
  pis oğul ata malını neylər!
 • Yellə gələn sellə gedər.
Top