• Eşq üçün tökülən göz yaşı və müharibədə tökülən qanın əvəzi olmaz. (Fransız atalar sözləri)
 • Eşq hətta eşşəyi rəqs etdirər. (Fransız atalar sözləri)
 • Eşq üçün tökülən göz yaşı ilə savaşda axan qanı heç bir şey əvəz edə bilməz. (Fransız atalar sözləri)
 • Eyni çayda iki dəfə yuyunulmaz. (Yunan atalar sözləri)
 • Eşqin yumruğu üzüm kimi şirindir. (Afrika atalar sözü)
 • Evində dinc olmaq istəyirsənsə, yoldaşının bütün istədiklərini et. (Afrika atalar sözü)
 • Evlilik qala kimidir, xaricindəkilər girməyə, içindəkilər çıxmağa məşğul olarlar. (Çin atalar sözləri)
 • Erkən qalxmayan arvad, söz dinləməyən övlad, mahbuzla getməyən at qapında varsa qaldır at. (Çin atalar sözləri)
 • Elə arxalananın kürəyi yerə dəyməz
 • El sevəni el sevər
 • El bir olsa – dağ oynadar yerindən,
  söz bir olsa, zərbi kərən sındırar.
 • Elçidən söz alarlar, düşmandan göz.
 • Eli dağlamaq olmaz,
  Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elmin gücü,
  Yıxar bürcü.
 • El tutanı ər tutar,
  Ər atanı el atar.
 • Eyni güldən ilan zəhər, arı bal çəkər.
 • El elə dayanıb, tənbəl indi oyanıb.
 • El gözü tərəzidir.
 • Elnən gələn toy-bayramdır.
 • Eşşəyə min ata çatana qədər.
 • Eşqin gözü kordur.
 • El üçün ağlayan gözdən olar
 • Edən qurtuldu, diyən tutuldu.
 • Ev alma, qonşu al.
 • El gözünü dil açar.
 • Eşəyə quyruq, öküzə buynuz, ağır olmaz.
 • Eşq ağladır, dərd söylədir.
 • Eşşək qaçdı, ip uzandı.
 • Eşşəyin hesabı başqa, eşşəkçinin ki başqa.
 • Evdəki qızın gözü qapıda, doymamış itin qulağı.
 • El dediyin kimindir, dil dediyin elindi.
 • El elə sığar, ev evə sığmaz.
 • El qazanı ilə, aşın qaynamaz.
 • El qulağı, su tutmaz.
 • Eşqin gözü kor olur, qulağı kar.
 • Eşşəyin qədrin atdan düşəndən sor.
 • Ev almadan, qonşunu tap (tanı).
 • Evi quran balta, dışarda qalar.
 • Evi daraldan qonaq olsun, qonağı daraldan, dilin olmasın.
 • Evin aşağısıda olur yuxarısıda.
 • Evi yığanda arvaddı, yıxanda.
 • El çarəsız olmaz, mərd yarasız olmaz.
 • El ağzı, çuval ağzı, yel ağzı.
 • El ağzına baxan, qadının tez boşar.
 • El ağzına "ələk" tutulmaz.
 • El ağzında, bir söz əkən, yüzün dəyər.
 • El alır qız, "quda" qazanır, mən aldım qız, "qada" qazandım.
 • El atı tez yorular.
 • Eldən gəlsə məlamət, qalanmazsan səlamət.
 • Eldən qalan dil olsun, seldən qalan iz olsun. oddan qalan kül olsun.
 • Elə fırıldaq gəlib ki, fırlana fırlana qalmışıq.
 • Elə günə düşüb ki burnun ucu titrəyir.
 • Elin ağzı torba deyil ki büzəsən.
 • Elinə ağlayan qalmır, elindən yazan qalır.
 • Erkən qalxan, erkən çatar evinə.
 • Ertə namaz gec namaz, ağılda qoyun qalmaz.
 • Ertə qanmayan gec qanmaz, gec qanmayan, heç qanmaz.
 • Ehsan verin, rəhmət aparın
 • El yaxşı, biz yaman, el buğda, biz saman.
 • El içində – əmioğlu; əmioğlu içində – qardaş.
 • El el ilə keçinmiş, qardaş qardaş ilə keçinməmiş.
 • Evli evdə yatar, qərib harda axşamlar?
 • Eşşək başı ağırlıq (hörmət) götürməz.
 • El bir olsa zərbi kərən sındırar.
 • Eşşək nə eşşək - tükü məxmər, incə kəmər, üzü qəmər, yerişi at, üstündə yat, belinə min, evinə çat.
 • Eşitmək hara, görmək hara.
 • Eşşək nə bilir zəfəran nədir?
 • El çalışar, yer sevinər.
  Yer barlanar, el sevinər.
 • El qapısı – həkim qapısı.
 • El qapısı gec açılar, güc açılar.
 • Eşşəyin üzünü yuyanda külək qopar.
 • Elə yerdə otur ki, altına su çıxmasın.
 • Elə yerdə ev salmışam ki, yıxılanda vay deyəm.
 • Elə yeməyin belə də qusmağı olar.
 • Elə ye ki, həmişə yeyəsən.
 • Elə ye ki, dişlərinə zərər eləməsin.
 • Elə iş tut ki, içindən qənbərqulu çıxmasın.
 • Elə zılxın (çuğundurun) belə qazanı olar.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kabab.
 • Elə elə ki, bir də bazara şor satan gəlsin.
 • Elə don geymək gərək ki, yamağı evdə tapıla.
 • Elə qırmızıdır ki, toxum xoruzuna oxşayır.
 • Elə qazanın belə də aşı olar.
 • Elə qazana, belə çuğundur gərək.
 • Elə vurram beş gedərsən.
 • Elə bir daşdır ki, götürən də peşmandır, götürməyən də.
 • Elə bilirsən qara gözünə aşiq olub?
 • Elə bilir yuxa arasında halvadır.
 • Elə bil daşdan talaşa qopub.
 • Elə bil üstümdən dağ götürüldü.
 • Elə bil tükün oda tutdular.
 • Elə bil kilsəyə bir daş atdım.
 • Elə bil ölü qəbirdən xortdayıb.
 • Elə bil odun üstə su töküblər.
 • Elə bil malakan xəncər bağlayıb.
 • Elə bil yumurta üstə oturub.
 • Elə bil dənizdə üzən gəmidir.
 • Elə bil dədəsini mən öldürmüşəm.
 • Elə bil dalınca atlı salıblar.
 • Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar.
 • Elə bil buz baltasıdır.
 • Elə bil balıq ağzıdır.
 • Elə bağın belə də meyvəsi olar.
 • Elə atadan belə oğul?
 • Elə allam, eşşəkdən palan alan kimi!
 • Elin tutduğu quşun quyruğu qısa olar.
 • Elin tərəzisi yoxdur.
 • Elin sözünə baxan ac qalmaz.
 • Elin sözü əvvəl-axır düz olar.
 • Elin sözü daşı yeridər.
 • Elin gücü, yelin gücü, selin gücü – güclü olar.
 • Elin gücü – tufan gücü.
 • Elin gözü daşı əridər.
 • Elin atdığı daş uzaq gedər.
 • Eli olmayanın dili də olmaz.
 • Elə gedən əliboş qayıtmaz.
 • Elə kor deyən özü badamgözlüdür?
 • Elə iynə sancmaq istəyən əvvəlcə özünə sancar.
 • Elə edən, sənə də edər.
 • Elə arxalanan igid başa çatar.
 • Eldən-elə, dildən-dilə, kim gülə, kim gülməyə.
 • Eldən dərs alan Loğman olar.
 • Eldə xəbər çox olar.
 • Eldə olan bəydə olmaz.
 • El şamı daim yanar.
 • El çalan zurnanın səsi uzaqdan gələr.
 • El hümmətlə, quş qanadla.
 • El hər qalın bostan qırağına gəlməz.
 • El hara, sən də ora.
 • El sözü – atalar sözüdür.
 • El sözü – ata nəsihətidir.
 • El səsi – haqq səsi.
 • El sevəni aləm sevər.
 • El salan körpüdən hamı keçər.
 • El sağolunu qazandın, el sağolundan özünü gözlə.
 • El öz dəlisini yaxşı tanıyar.
 • El od başına yığılar.
 • El oğlu yumurtaya qulp qoyar.
 • El nəğməsini eldən öyrənərlər.
 • El namusu elə düşər.
 • El mahnısı – yallı səsi.
 • El malını qoru öz malın kimi.
 • El malına göz tikmə, özün qazan, özün ye.
 • El malına göz tikən, gözsüz qalar.
 • El malına kəm baxan, malsız-davarsız qalar.
 • El malı ilə dost qazanılmaz.
 • El gücü güclü olar.
 • El gözüylə dünya görünməz.
 • El gözü aydın görər.
 • El köçdü, sən də köç.
 • El kisəsindən dəvələr sənə qurban.
 • El keçən körpüdən sən də keç.
 • El yumruğunu görməyən, öz yumruğunu batman sanar.
 • El yaxşılığın unutma.
 • El el üstə sığınar.
 • El ağzı – çuval ağzı.
 • El içində ol, el içində öl.
 • El ipilə quyuya düşən, quyuda qalar.
 • El ilə qara gün bayramdır.
 • El ilə bir ağla, el ilə bir gül.
 • El ilə allahu-əkbər.
 • El igidləri ilə tanınar.
 • El elin itgisini bayatı oxuya-oxuya axtarar.
 • El elin aynası – batmanı, tarazısı.
 • El el ilə, dəyirman yel ilə.
 • El eybini sənə deyən, sənin də eybini elə deyər.
 • El dəlisin çölə atmaz.
 • El dəli olanda mollaya gedər, molla dəli olanda hara gedər?
 • El dağlara dayanıb, çıraqlı indi oyanıb.
 • El qızına inanmaq olmaz.
 • El qalxdı, sən də qalx.
 • El qazanı ilə aş qaynamaz.
 • El qabağı – yel qabağı.
 • El bərəkallahı qarın cırar.
 • El atanı haqq da atar.
 • El atanı – ər atar, el tutanı – ər tutar.
 • El atan daşa güc çatmaz.
 • El arasında it quyruğu kəsməzlər.
 • El ayranı yanğını soyutmaz.
 • El adamı igid deyə candan edər, comərd deyə maldan edər.
 • El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
 • El ağzına baxan, qarısını tez boşar.
 • El ağzı ilə şorba içilməz.
 • El oğzı – çuval ağzı.
 • El ağzı torba deyil ki, büzəsən!
 • El ağzı kəramətdir.
 • El ağzı – yel ağzı.
 • El ağzı ilə quş tutulmaz.
 • Eyməçiyə (qatıqçıya) doşab göstərməzlər.
 • Eyibsiz gözəl olmaz, ay üzündə də ləkə var.
 • Eyibsiz yar axtaran, yarsız qalar.
 • Eyibsiz dost axtaran, dostsuz qalar.
 • Eyibli söz danışma.
 • Eyibli eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Eybini bilən, özgəyə eyib eyləməz.
 • Eyib tapır özgəyə, bir baxmayır güzgüyə.
 • Eyibi eylər eybəcər, soğanı yeyər dərdəcər.
 • Eyib eləmə eybəcərin eybinə, eyib edirsən öz- eybinə eybi yox.
 • Ey cüt yatan bəxtəvər, demirsən bir tək də var?
 • Ey fələk, batmanı eylədin çərək, hamıya verdin qovun, qarpız, mənə erdin yelpənək.
 • Ey özü-özünü bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin.
 • Ey yar, gəl bağrımı yar, gör içində nələr var.
 • Ey əmmamə, gör qayış nə çəkir?
 • Evsizə qız verməzlər.
 • Evli evində gərək.
 • Evlərə gedən qızın dili altında qənd gərək.
 • Evlərə gedən qızın: qulaqları kar, dili lal, gözləri kor gərək.
 • Evlərə gedən qızın başı qovğalı olar.
 • Evlər damı isti sacdır, davam gətirən oturar.
 • Evlər ayrı, qayğılar ayrı.
 • Evlənmək su içmək deyil.
 • Evlənənlə ev tikənin köməkçisi çox olar.
 • Evlənən göz-qulaqda olar.
 • Evlənən evdar olar.
 • Evində tapmaz bir çürük darı, bardaş qurub oturar hamıdan yuxarı.
 • Evində yatır, yuxuda Həzrəti Suleymanı görür.
 • Evində dəlik, belində yara, yar sirrini ellərdə ara.
 • Evin olsun avardan, od düşsün gilavardan!
 • Evin minarə dibində olsa da, qulağın səs eşitməz.
 • Evin yıxılsın Müşküllü Məmməd, ayının böyüyünü burada qoyub gedib meşədə axtarır.
 • Evin yaraşığı uşaqdır, süfrənin yaraşığı – qonaq.
 • Evin yaraşığı gəlindir.
 • Evin iti ol, kiçiyi olma.
 • Evin bəzəyi ocaqdır.
 • Evimizə gəldi qonaq vay dədəm vay, dədəm vay, olaydı yumurta, bişirəydim qayqanaq, vay tava dərdi, yağ da yoxdur !
 • Evi odlanan mən əli kösövlü sən.
 • Evi yoxdur, qapı axtarır.
 • Evi abad edən arvaddır.
 • Evi abad al, bağı – bərbad.
 • Evə girirəm qarı döyür, bayıra çıxıram – tanrı.
 • Evdir, aşağısı da olar, yuxarısı da.
 • Evdən qabaq qonşu axtar.
 • Evdəki hesab bayıra çıxmaz.
 • Evdə öz başını bağlaya bilmir, toyda gəlin başı bağlayır.
 • Evdə gəlinim olsun, bayırda – yeznəm.
 • Evdə div olur, çöldə divanə, Evdə xoruz olur, bayırda toyuq.
 • Evdə qonaq olanda uşağa acıqlanmazlar.
 • Evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib.
 • Ev şamdan işıqlanar, baş – bilikdən.
 • Ev xoruzudur(pəhləvanıdır).
 • Ev tikən balta çöldə qalar.
 • Ev təzə, divar təzə, ələyim, səni hardan asım?
 • Ev süpürürəm, yer salaram, kimin qızından dala qalaram?
 • Ev sözsüz olmaz, meşə çaqqalsız.
 • Ev dağılsa tiri qalar, kalafa uçsa – yeri.
 • Ev buzovundan öküz olmaz.
 • Ev böyüksüz olmasın.
 • Ev bizə qaldı desənə, halva bişibdir – yesənə.
 • Ev bağda , bağ dağda.
 • Ev ayranı acı olar.
 • Eşşəyin canı yananda atdan bərk qaçar.
 • Eşşəyin hesabı başqa, eşşəkçininki başqa.
 • Eşşəyin palanı eşşəyə yük olmaz.
 • Eşşəyin yükü yüngül olanda oynamağı gələr.
 • Eşşəyin yükü ağır olanda yiyəsi aparar.
 • Eşşəyin yaşından çərçinin daşından baş çıxartmaq olmaz.
 • Eşşəyin duası müstəcab olsaydı çarvadar yolda ölərdi.
 • Eşşəyin qulağını uzadan uzadıb.
 • Eşşəyin qulağını kəsməklə köhlən olmaz.
 • Eşşəyin quyruğu kimi, nə uzanır, nə qısalır.
 • Eşşəyin qarqışı töylədədir.
 • Eşşəyin anqırması artıq düşəndə, yiyəsinə şıllaq atar.
 • Eşşəyin anqırması özünə xoş gələr.
 • Eşşəyin anqırmayanı olmaz.
 • Eşşəyimin qurd dayısı.
 • Eşşəyə qızıldan noxta taxsan yenə adı eşşəkdir!
 • Eşşəyə qızıl yükləsən, qiyməti artmaz.
 • Eşşəyə buynuz versən, vurar ölkəni dağıdar.
 • Eşşəklər evdə oturub, qoduqlar sahəyə çıxıb.
 • Eşşəkqulaq – qabanbaş, heç görmüsən yeriyə daş?
 • Eşşək üstə qəmə bağlayana gülərlər.
 • Eşşək üstən düşən olmuşdu, heç bunun kimisi olmamışdı.
 • Eşşək tapılanda yük vuran çox olar.
 • Eşşək palçığa batandan sonra yol göstərən çox olar.
 • Eşşək palçığa batan, yiyəsindən qeyrətlisi tapılmaz.
 • Eşşək olasan, çulun bu qədər nazik?
 • Eşşək olan qulaqların sallasın, nalbənd gəlib ayaqların nallasın.
 • Eşşək olsa da özümüzünküdür.
 • Eşşək nədir, döşək nədir.
 • Eşşək nə bilir xurmanın dadını?
 • Eşşək Məkkəyə getməklə hacı olmaz.
 • Eşşək yük altında anqırmaz.
 • Eşşək ya oduna gedər, ya suya.
 • Eşşək eşşəyə uzunqullaq deyər.
 • Eşşək dağda ölər, sorağı evə gələr.
 • Eşşək qaçıb, palanı qalıb.
 • Eşşək böyük, palanı kiçik.
 • Eşşək bozdur, dəyirmana getməz.
 • Eşşək at yerini verməz, ciyər – ət yerini.
 • Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar.
 • Eşşəyə minib, eşşəyi axtarır.
 • Eşşəyə min, piyada qalma.
 • Eşşəyə min, baxtın açılsın.
 • Eşşək aldım qatır çıxdı.
 • Eşitmişəm, görməmişəm.
 • Eşitmək görməyə bənzəməz.
 • Eşitmək istəmədiyini özgəsinə eşitdirmə.
 • Eşitdiyini unut, gördüyünü demə.
 • Eşik qar, içəri dar.
 • Eşidən görənə xəbər verir.
 • Eşqin tərs-avandı olmaz.
 • Eşqi topuğuna vurub.
 • Eşq bir dəryadır, üzmək bilməyən bu dəryada boğular.
 • Eşq ağladar, dərd göynədər.
 • Ehtiyatı əldən vermə.
 • Ehtiyatlı qoyunu qurd yeməz.
 • Ehtiyat şərtdəndir.
 • Ehtiyat ən böyük qoçaqlıqdır.
 • Ertəykən əkən, erkən də biçər.
 • Ertəyə qalan, arxaya qalar.
 • Erkək itin qarnı tox gərək.
 • Erkək eşşək, yanı qoduqlu?
 • Erkək eşşəyin altında bala axtarır.
 • Erkək quşun yuvası olmaz.
 • Erkək quş ötər, dişi quş yuva tikər.
 • Erkək balıqdan da yaşınır.
 • Erkək atın yəhəri yırtıq olar.
 • Erkək aslan şirdir, dişi aslan şir deyil?
 • Enişin yoxuşu, yoxuşun da enişi var.
 • Elçiyə yox cavabı verməzlər.
 • Elçiyə zaval yoxdur.
 • Elçi çox olar, qismət bir.
 • Elmsiz adam – ruhsuz cəsəd.
 • Elmsiz adam meyvəsiz ağac kimidir.
 • Elmli qazıya şahid lazım deyil.
 • Elmli adam cürətli olar.
 • Elminə əməl etməyən alim, əlində çıraq gəzdirən kora bənzər.
 • Elm öyrən beşikdən qəbrəcən.
 • Elm sahibinə böyük zinətdir.
 • Elm para ilə yox, çalışmaq ilə ələ gələr.
 • Elm oxumaq – iynə ilə gor qazımaq deməkdir.
 • Elm mərtəbəsi uca olar.
 • Elm var ki, - rəndədir, adamı hamarlayır.
 • Elm insana böyük mirasdır.
 • Elm zəhmət ilə ələ gələr.
 • Elm bir xəzinədir, nə qədər sərf edərsən, o qədər artar.
 • Elm adama zinətdir.
 • Elm ağlın çırağıdır.
 • Ellərə gülən canım, indi olmuşam el gülüncü.
 • Ellərə gülən canım, el mənə gülən oldu.
 • Ellər nə gözəl məsəl demişlər: Dünyanı mürur ilə yemişlər!
 • Ellər köçər, dağlar qalar.
 • Ellər bizə, biz ellərə.
 • Elə tikə götür ki, uda biləsən.
 • Elə çömçənin belə də qazanı olar.
 • Elə çobanın belə də sürüsü olar.
 • Elə hürəyən itdən, belə zınqıldayan tula olar.
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
 • Elə söz de ki, kalı tökülsün, dəymişi qalsın.
 • Evlənərkən qulaqlarına yox, gözlərinə inan.
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər.
 • El harda, sən də orda.
 • El tikəni yel yıxa bilməz.
 • Elsiz dağ viranədir.
 • El öz dəlisini tanıyar.
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz.
 • Ellərə gülən canım - indi olub el gülüncü.
 • El gücü, yel gücü, sel gücü.
 • El gücü, sel gücü.
 • El gözündən düşən gözsüz qalar.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El köçdü, oba qaldı.
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç.
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər.
 • Elin gözü sərraf olar.
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın.
 • Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
 • El elin aynasıdır.
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
 • El dəlisini çölə atmaz.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
 • El atan daşa güc düşməz.
 • El atan daş dağdan aşar.
 • El arxası çəmən olar.
 • El ağzı faldır.
 • El ağzını bağlamaq olmaz.
 • Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin.
 • Eşit, inanma.
 • Elə bil biyara gedir.
 • Eşşək palçığa bir dəfə batar.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab.
 • Elə yerdə otur, altına su çıxmasın.
 • Elə bilir yuxa arasında halva var.
 • Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Elmin gücü, Yıxar bürcü.
 • Elm ağılın çırağıdır.
 • Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Evlilik, bir qala kimidir. Çöldəkilər oraya girmək üçün,içindəkilər də çölə çıxmaq üçün məşğul olar dayanarlar. (Tay atalar sözləri)
 • Etimad idarəyə mane deyil. (Alman atalar sözləri)
 • Eşqdə və döyüşdə hər şey mübahdır. (Alman atalar sözləri)
 • Eşq gözlərdən başlar (Rus Atalar Sözləri)
Top