• Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar.
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi.
 • Anadan əziz yenə anadır.
 • Analar bizi bu gün üçün doğub.
 • Analı qızın özü böyüyər, Anasız qızın sözü böyüyər.
 • Analı quzu, Xınalı quzu.
 • Anan, bacın kimdir? - Yaxın qonşum.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasına bax qızını al, Qırağına bax bezini al.
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.
 • Ata malına göz dikən ac olar.
 • Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
 • Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.
 • Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.
 • Ata-anamı itirdim. Özümü yara yetirdim.
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar.
 • Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.
 • Atam gündəni sayır, anam gündədən kəsir.
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de.
 • Atan soğan, anan sarımsaq; Sən hardan oldun gülməşəkər?
 • Ataya oğul, anaya qul.
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
 • Bala dadı, bal dadı,
  Bala adamı aldadır.
  Şirini şirin olur,
  Acısı da bal dadır.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük sözünə baxmayan, baxımsız qalar.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyüyün sözündən çıxmazlar.
 • Ərkəsöyün böyüyən oğul avara olar.
 • Kiçikdən xəta, Böyükdən əta.
 • Oğlum oğul olsun, kol dibi evim.
 • Oğlun yaman olsa - vurub tanrı. yaxşı olsa – verib tanrı.
 • Övlad ata-ananın ürəyidir.
 • Övlad atadan yetim qalmaz, anadan yetim olar.
 • Övlad atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. (Türk atalar sözü)
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya.
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Pis övlad altıncı barmaq kimidir - kəsərsən ağrıyar, kəsməzsən səni eybəcər göstərər.
 • Pişik atası xeyrinə siçan tutmaz.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
 • Qoca başqa, qocaman başqa.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd kahasından çıxmaz.
 • Qocadan demək, cavandan əmək.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləngi.
 • Uşağa uşaq deyiblər, böyüyə böyük.
 • Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar, Uşaq, atasını hamıdan güclü bilər.
 • Uşaq evin yaraşığıdır.
 • Uşaq gördüyün götürər, eşitdiyin deyər.
 • Uşaq sözün düzünü deyər.
 • Uşaqlıqda yalançı olana böyüyəndə inanmazlar.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə.
 • Yaxşı oğul ata malını neylər,
  pis oğul ata malını neylər!
Top