• Atın yaman - sat,
  Qardaşın yaman - qaç,
  arvadın yaman - at.
 • Dadlını çox çeynəsən, ardı acı olar. yaxşını döydükcə yaman olar.
 • El yaxşı, biz yaman, el buğda, biz saman.
 • Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməyəcək.
 • Ha uzaq ola - yol yaxşı, ha yaman ola - el yaxşı.
 • Hər zərərdə bir xeyir var.
 • Köhnə tap təzəsində, yaman tap yaxşısında.
 • Nə qədər uzaq olsa, yol yaxşıdır,
  Nə qədər yaman olsa, el yaxşıdır.
 • Oğlun yaman olsa - vurub tanrı. yaxşı olsa – verib tanrı.
 • Pisi görməsən, yaxşının qədrini bilməzsən.
 • Şər deməsən, xeyir gəlməz.
 • Şər həmişə xeyrin dalınca gəzər.
 • Şər kəsən barmaq ağrımaz.
 • Şər zahirə hökm eylər.
 • Xeyir bir qopar, şər onu min qovar.
 • Xeyir dilə qonşuna, xeyir gəlsin başına.
 • Xeyir gəldi şər gedər.
 • Yaman adamın başına daş salsan, çiyninə düşər.
 • Yaman arvad, tez kişini qocaldar, əsil arvad dərdlərini azaldar.
 • Yaman dirilikdən ölüm yaxşıdır.
 • Yaman günə səbr edən, yaxşı günə tez çatar.
 • Yaman külahduzdan yaxşı palanduz yaxşıdır.
 • Yaman olmasa, yaxşılığın qiyməti bilinməz.
 • Yaman qonşu adamı rüsvay eylər.
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
 • Yaxşı - yaxşılığın deyilir, yaman - sənin nəyin deyilir?
 • Yaxşı adam yavan çörəyə dözər, yaman adamı yağlı xörək də üzər.
 • Yaxşı adamın yaxşılığı dəyər dar gündə,
  Yaman adamın yamanlığı, dəyər hər gündə!
 • Yaxşı arvad ərini bəy eylər, yaman arvad – zay.
 • Yaxşı at yemini artırar, yaman at qamçısını.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata - min qamçı.
 • Yaxşı dost yaman gündə məlum olar.
 • Yaxşı gəlin gülümdür, yaman olsa ölümdür.
 • Yaxşı gəlməyincə, yaman gedməsin.
 • Yaxşı gün cənnətdir, yaman gün cəhənnəm.
 • Yaxşı gündə yağlı çörəyi bəyənməyən, yaman gündə quru çörəyə salam verər.
 • Yaxşı günə dözməyən yaman günə heç dözməz.
 • Yaxşı günün döş ağrısı, yaman günün diş ağrısı?
 • Yaxşı günün yoldaşı, yaman günə düşdüm, gəl!
 • Yaxşı ilə dost olsan səni əzizlər, yaman ilə dost olsan dalınca pislər.
 • Yaxşı işə gələr. yaman - aşa.
 • Yaxşı ki, dünyada yaxşı varmış, yoxsa dünya tərk olardı yaman əlindən.
 • Yaxşı qadın ömür balı, yaman qadın can zuvalı.
 • Yaxşı yaman, keçdi karvan.
 • Yaxşı yoldaş yaman gündə tanınar.
 • Yaxşıya gün yox, yamana ölüm.
 • Yaxşıya yaxşı desən çəkinər, yamana yaxşı desən öyünər.
 • Yaxşıya yaxşı deyərlər, yamana – yaman.
 • Yaxşıyla yaxşı - yarışqan at, yamanla yaman - qudurğan it.
 • Yetim malı oddan yaman yandırar.
Top