• Tənbəllik çox zaman səbirlə qarışdırılır. (Fransız atalar sözləri)
 • Təmiz bir vicdan qədər yumşaq yastıq yoxdur. (Fransız atalar sözləri)
 • Təzə bardağın suyu sərin olar. (Türk atalar sözü)
 • Təhsil, hər zaman sahibini arxasından təqib edən bir sərvətdir (Çin atalar sözləri)
 • Toyun əvvəlində getmə, axırına da qalma.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni,dirildim səni!"
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram."
  Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram."
 • Torpaqda itki olmaz,
  Kötüksüz bitki olmaz.
 • Tamarzıdan al, dadanmışa ver.
 • Tələsən tərsə düşər.
 • Torpaq becərənin, iş bacaranındır.
 • Toyuq ölür, bir cəngə tükdür.
  Dəvə ölür, dərisi iki ulağa yükdür.
 • Türk - türkü vurar, arada 'tat' aparar.
 • Tələsən ayaq büdrər.
 • Tələsən təndirə düşər.
 • Tutduğun qoyur, qaçanı qovur.
 • Tutuqlu qılınc, baş kəsməz.
 • Tündə bəslənər, danda səslənər.
 • Tüstüsüz od yandırır, sağı sola calıyır.
 • Tülkünün gəzib gəldiyi yer, kürkçü tükanıdır.
 • Toxdalı gəl iş olsun, əyri otur düz olsun (əyri otur düz danış).
 • Taxıl atsan siçan ölməz, sümük atsan - it.
 • Tarlada izin, süfrədə üzün olsun.
 • Tarlayı düz al, qarını qız al.
 • Tək qanatlı quş, uçamaz.
 • Təmiz su axar, kirlisi qoxar.
 • Tik çıxsın, dilə gəlsin.
 • Tikən acısı gedərmiş, dil acısı qalarmış.
 • Tikməsən çıxmaz, diləməzsən gəlməz.
 • Tin diləni, dil deyər, göz sezəni, qol edər.
 • Topal ilə gəzən, axsamaq öyrənir.
 • Topraq diyər: tərlə mənə, zər töküm sənə.
 • Tülkü yatağın bilir.
 • Türk demə tək de. fars demə tərs de.
 • Türk dili, bağa bənzər.
 • Türkə bir səlam ver, yeməyi özü verər.
 • Türkəm, qaçanı qovmaram, qovandan qaçmaram.
 • Tüstüsüz od olar, odsuz tüstü yox.
 • Türkün gücü türkə çatar.
 • Tənbəl həmişə "xəstəyəm" deyər.
 • Tərləməmiş heç nə qazanmaq olmaz.
 • Tez gələn şöhrət baş gicəlləndirər.
 • Tazıya tut deyir, dovşana qaç.
 • Təzə ağa, təzə ağacan.
 • Toxun acdan xəbəri olmaz.
 • Toz bucağım, öz bucağım.
 • Taxta qaşıq ağız yırtar.
 • Taledən qaçmaq olmaz.
 • Tanrı verəni, qurd yeməz.
 • Taylı tayın tapmasa, günü ah-vayla keçər.
 • Tez ayrılan, az göz yaşı tökər.
 • Tez duran, tez evlənən peşman olmaz.
 • Tez qızan, tez soyuyar.
 • Tez yatan və tez duran insanda – can sağlığı, dövlət və ağıl olar.
 • Təbiət boşluğu sevmir.
 • Təcrübə müdrikliyin anasıdır.
 • Təkamül həyatın anasıdır.
 • Tələ yeminə baxarsan, tilova düşərsən.
 • Təmiz ad hər şeydən üstündür.
 • Təmiz adama zaval yoxdur.
 • Təmiz ad var-dövlətdən yaxşıdır
 • Təmiz adı itirmək asandır, nəinki onu qoru­maq.
 • Təmiz əlin yuyunmağa ehtiyacı yoxdur.
 • Tabutun özgə çiynində görməyən, ölümünə inanmaz.
 • Tamahkarlıq, baş yarar.
 • Tapılan dilək, tikilən dirək, biri çatılır, biri yapılır.
 • Tək səbir yaxşıdır, cüt səbir xoşdur.
 • Tora düşən səbir eyləməsə özünü fələkətə salar.
 • Tək gəldi səbir eylə, cüt gəldi xeyirdir.
 • Tərləməmiş pul qazanmağ olmaz.
 • Təzə ay çıxanda, köhnə ayı doğrayıb ulduz qayırarlar.
 • Təzə bəydən köhnə bəyə bir xələt.
 • Tanrım, böyüklərdən ululuğu, qocalardan hörməti, cocuqlardan utancı qoparma.
 • Tələsən gecəyə düşər.
 • Tələsən bir yerinə iki verər.
 • Tələsən evə yetişməz.
 • Tələsən, tələyə düşər.
 • Tələsən yolda qalar.
 • Tas ki girdi başa, bil ki hamam vaxtıdır.
 • Tökülmüş süd, göz suyuyla yığılmaz.
 • Tutar qatıq, tutmaz ayran.
 • Taxtadan maşa, səfehdən paşa olmaz.
 • Tülkü ölümü, aslan ağlatmaz.
 • Tülkü ətə gələr, dovşan ota.
 • Tökmə su ilə, dəyirman dönməz.
 • Toyuq ölsə bir tükdü, dəvə ölsə dərisi bir yükdü.
 • Toyuq həm toyda kəsilir, həm yasda.
 • Toyda qız bəyənməzlər.
 • Toy oynaqsız, ev qonaqsız olmaz.
 • Təzə evə köçəndə, əsgi evdən kül götür.
 • Taxıl, kəpəksiz olmaz.
 • Tat olsun türk olsun, söz gərək onqat (doğru) olsun.
 • Tutmusan ucundan, gedirsən ucuzluğuna.
 • Tutmadı bostan, olmadı qarpız.
 • Tutu quşu danışar, amma insan olmaz.
 • Tutivarı əzbərləyəndir.
 • Tutu, çiyələyi birdən dəyib.
 • Tutdu göv, tutmadı – kələm başı!
 • Tutdu qatıq, tutmadı ayran!
 • Tut ağacı əkən ipək dərər.
 • Turş alçadır – görənin ağzı sulanar, yeyənin dişi qamaşar.
 • Turp əkdim, şəlqəm çıxdı.
 • Tumanı cırıq kəndxuda, istəyir bizi qorxuda.
 • Tulanın quyruğunu kəsməklə köpək olmaz.
 • Tula itdən murdardır.
 • Traktora qulluq elə, atı yadından çıxartma.
 • Tövbəsin sındıran kişi deyil
 • Tövbəsini sındıran məl№undur.
 • Tövbəsi tövləyəcəndir.
 • Topuğundan vursan yıxılmaz.
 • Topuğuna su çıxmır.
 • Toxum at, toxum götür.
 • Tox toyuğu ilə, ac soyuğu ilə.
 • Tox nə bilir, ac nə çəkir?
 • Tox gedər, ac qayıdar.
 • Tox it ac bəydən yaxşıdır.
 • Tox ikən yeyən, dişi ilə özünə qəbir qazıyar.
 • Tox evin ac pişiyidir.
 • Tox elə bilər ki, heç acmaz,
 • Torpağın sirrini əli torpaqda olandan sor.
 • Torpağın qarası üz ağardar.
 • Torpağı sanı yaşayasan!
 • Torpağı bir yerdən götürülüb.
 • Torpaqnan oynayan ac qalmaz.
 • Torpaq ovuclayan – qızıl ovuclar.
 • Torpaq kimi bərəkətli ol ki, hamının sevimlisi olasan.
 • Torpaq deyər: - Sən mənə tər ver mən sənə zər verim!
 • Torpaq deyər: - Öldür məni, dirildim səni!
 • Torpaq deyər: - Döy məni, doyurum səni!
 • Torpaq qızıl quşdur əldən buraxdın – uçar gedər.
 • Torbada pişik var.
 • Topal ilə gəzən axsamaq öyrənər.
 • Topal eşşəklə karvana qoşulma.
 • Toyuğun cəriməsi bir yumurtadır.
 • Toyuğun başı kəsiləndə də gözü eşənəkdə olar.
 • Toyuq banlamasının düşər-düşməzi var.
 • Toyuq ki, yumurta üstə oturdu, ona bıçaq yoxdur.
 • Toyuq yumurtasına görə qaqqıldar.
 • Toyuq qaz yerişi yerisə, öz yerişini də itirər.
 • Toyuq bir içər, bir göyə baxar.
 • Toyuq bir yumurtlasa xəbəri yüz evə çatar, camış doğsa – səsi çıxmaz.
 • Toyuq anasından süd görməyib.
 • Tövləyə buraxmırlar ki, quşqun oğrayar.
 • Toysuz ev tapılar, vaysız ev tapılmaz.
 • Toyunda xəlbir ilə su daşıyım!
 • Toyunda oynayım!
 • Toyun yaraşığı oynamaqdır.
 • Toyumda oynamasan, yasımda ağlamasan, daha nəyimə lazımsan?
 • Toydan sonra xınanı tazıya yaxarlar.
 • Toyda oynamaz, vayda ağlamaz.
 • Toya toy deyiblər, yasa – yas.
 • Toya getməsən eyb etməz, yasa getmək vacibdir.
 • Toya getmə, yasa get.
 • Toy tulasıdır, arada gəzir.
 • Toy gününü qoyub vay gününü oynayır.
 • Toy da olsa toyuğun vayıdır, vay da olsa toyuğun vayıdır.
 • Toy borcu ilə ev almaq olmaz.
 • Toy bəzəyi – gəlindir.
 • Toy-bayram bizim küçədə də olar.
 • Tozdan-torpaqdan dərman tapılmış.
 • Toz ayrı – duman ayrı.
 • Tovus quşunu tükünə görə kəsərlər.
 • Tövbə – toxluqdan, qovqa – aclıqdan.
 • Tiflisin üstü bostan, abad olsun Gürcüstan.
 • Ticarətin əsası – insaf, sonrası da insafdır.
 • Ticarət dostluq körpüsüdür.
 • Ticarət al-verdədir.
 • Tısbağaya – balası, hər kəsə öz balası.
 • Tikmək güc aparır, yıxmaq asandır.
 • Tikili don gen olar.
 • Tikəni qaytarmazlar.
 • Tikəsi tarıya çatmır.
 • Tikə tikəyə borcdur.
 • Tikə ilə dost olan, illər ilə küsülü qalar.
 • Tikə dostu olma.
 • Tikan əkən, gül dərməz.
 • Tikan (iynə) üstəyəm.
 • Teşti damdan düşüb.
 • Tərlan sar yerin verməz.
 • Tərlan oylağında sar ola bilməz.
 • Tərlan yerində çəçələ-çərkəz əyləşib.
 • Tərək halva xörəkdən sonra.
 • Tərəzi gözü kimi iki tərəyə əyilmə.
 • Tərə yeyən də yaza çıxar, tərə yeməyən də.
 • Təpəsini gün yandırdı, ayağını çarıq dağıtdı.
 • Təpəsini gün yandırdı.
 • Təpəri var, hünəri yox.
 • Təpik döyüşündə oynar, təpik altında ölər.
 • Təpik atma, qısır qalarsan.
 • Tənbəldən cəmiyyətə xeyir olmaz.
 • Tənbəllikdən müsəlman olub.
 • Tənbələ həftənin hər günü cümədir.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə ağıl öyrətsin.
 • Tanrı verən dövləti, bəndə ala bilməz.
 • Tavus hər yana baxar fərəhlənər, ayaqlarına baxanda qüssələnər).
 • Tavus bəzənər qaqqıldar, əyilib ayaqlarına baxanda sustalar, oturar.
 • Tava dəlik, tas dəlik, boş da qoyduq üstəlik.
 • Tava dəlik – yağ tutmaz, taxta çürük – mıx tutmaz.
 • Ta yeməsən bilməzsən.
 • Tənbəl deyər: - Ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın!
 • Tənbəl dağda qar gördü, yorğanına büründü.
 • Tənbəl arvad suyu dağıdar, deyər: - Aydınlıqdır!
 • Tənbəl yatağan olar.
 • Tənbəl badam istər, sındırmağının zəhmətindən qaçar.
 • Təmizlik sağlamlığın rəhnidir.
 • Təmiz hava girməyən evə həkim girər.
 • Təkrar biliyin anasıdır.
 • Tələsik işə şeytan qarışar.
 • Tələsənin kündəsi küt gedər.
 • Tələsənə mənzil alınmaz.
 • Təklik allaha yaraşar.
 • Təkləməsən – döyməzsən.
 • Təki çalan olsun, oynayan tapılar.
 • Təkərin başı ayağı yoxdur.
 • Təkədən pendir tutmaq olmaz.
 • Təkə sürüyə böyük olmazdı, qoyunlar qoyun olsaydı.
 • Tək xoruzdur, əlli yerdə hini var.
 • Tək otur, təknə qaşı.
 • Tək gəzən dananı qurd yeyər.
 • Tək əl ilə düyün düyünlənməz.
 • Tək duran təknəsilə qalar.
 • Tək daşdan divar olmaz.
 • Tək qoyundan sürü olmaz.
 • Tək atdım, cüt vurdum.
 • Tək ağacdan bağ olmaz.
 • Təzəcə çıxıb təndirdən, minnəti yox pendirdən.
 • Təzək yığan əllər, ipək gördü dolaşdı.
 • Təzə çıxan daylaqlar çuluna görə oynaqlar.
 • Təzə süpürgə təmiz süpürər.
 • Təzə süpürgə gələndə, köhnə süpürgəni dama atarlar.
 • Təzə kuzə suyu sərin saxlar.
 • Təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən.
 • Təzə evə köçəndə, köhnə evin ocağından kül götürərlər.
 • Təzə bardaq, təzə su.
 • Təqsirim olsa, boynum tükdən nazikdir.
 • Təqsiri bağışlamaq qüdrətin bəzəyidir.
 • Təqsir taledə deyil, insanın özündədir.
 • Təqsir öldürəndə yox, öləndə olar.
 • Təqsir oldu lələdə, saqqalı verdi ələ.
 • Təqdir-qəza qüvvəti bazu ilə dönməz,
 • Təqdir ilə yazılan tədbir ilə pozulmaz.
 • Təbil döysən eşitməz.
 • Tez tündləşən, tez də yumşalar.
 • Tez-tez getmə, dodaq büzərlər.
 • Tez parıldayan tez də sönər.
 • Tez ələ gələn tez də ayağa düşər.
 • Tez duran, tez evlənən peşiman olmaz.
 • Tez qaçan, tez yorular.
 • Tez bitər, tez yetər.
 • Taxça mənə qaldı Şeydalı, boxça mənə qaldı Şeydalı,
 • Taxçadakı qarnımda, boxçadakı əynimdə.
 • Taxtanı rəndə hamarlar, bəndəni – bəndə.
 • Taxtına nə baxırsan, baxına bax.
 • Taxt mənimdir, özüm bilərəm, altında yataram, üstündə yataram, özüm bilərəm.
 • Taxt yaratmaq olar, bəxt yaratmaq olmaz.
 • Tatos kovxa, Matos kovxa on beş evə otuz kovxa!
 • Tarixi-nadiri əzbər bilir.
 • Tarlasında darısı yox damında qarı.
 • Tarlada izi olmayanın, süfrədə üzü olmaz.
 • Tar çalan simi gözlər.
 • Tapanda ye, tapmayanda ac qal.
 • Tapılan tapanın olsa, qoyun çobanın olar.
 • Tanımadığın adamı evinə buraxma.
 • Tanrısın tanımayandan nə umursan?
 • Tanrısız yerdə otur, həkimsiz yerdə durma.
 • Tanrının təndirini bəndə poza bilməz.
 • Tanrının sabahı qurtarmaz.
 • Tanrıya tabaq aparıb.
 • Tanrıdan gəlməsə, bəndədən nə gələr.
 • Tanrı eşşəyi tanıyıb, buynuz verməyib.
 • Tanrı dadına çatsın!
 • Tanrı qoruyanı qurd yeməz.
 • Tanrı vuran ağacın səsi çıxmaz.
 • Tanrı verib Zeyniyə, dişləri yox çeynəyə.
 • Tanrı verən dövlətin zavalı olmaz.
 • Tanrı bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Tanrı bilir günahkar kimdir.
 • Tanrı böyük – altı gen.
 • Tamahkarın gözünü torpaq doldurar.
 • Tamahkarın gözü kor olar.
 • Tamahkarı yalançı aldadır.
 • Tamahkarlıq başa bəladır.
 • Tamahkar öz nəfsinin quludur.
 • Tamahkar olma!
 • Tamah yüzdür – doxsan doqquzu mollada, biri camaatda, ona da molla deyər: - Şərikəm!
 • Tamarzıdan al, dadanana ver.
 • Taleyi yar olanın yar sarar yarasını.
 • Tale insanla oynayır.
 • Tayını bil, tuşunu tanı.
 • Taylı tayını tapmasa günü ah-vayla keçər.
 • Tay-tuşuna bab elə, görən desin ha belə!
 • Tazısız ova gedən evə dovşansız qayıdar.
 • Tazının topal olduğu dovşanın qulağına yetişib.
 • Tazının yiyəsi varsa, dovşanın da yaradanı var).
 • Tazının ağası varsa, dovşanın da tanrısı var.
 • Tox deyər: - Acmaram!
 • Tula itdən də murdar.
 • Tor atan balıq tutar, nə böyüyü, nə kiçiyi.
 • Toyunda qəlbirlə su daşıyım.
 • Toyun əvvəlinə getmə, axırına da qalma.
 • Toydan sonra nağara, xoş gəldin, bayram ağa.
 • Toyun axırında zurna belə səslənər.
 • Tez duranla tez evlənən uduzmaz.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.
 • Tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar.
 • Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna.
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
 • Tazıya deyir tut, dovşana deyir qaç.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram".
 • Tək əldən səs çıxmaz.
 • Təhsil azadlığa aparar. (Alman atalar sözləri)
 • Tanrı qarışqanı yox etmək istəyincə, ona qanad taxar. (Alman atalar sözləri)
 • Təhsilsiz insan, cilasız aynaya bənzər. (Alman atalar sözləri)
 • Tək gözlü olmaq kor olmaqdan yaxşıdır. (Alman atalar sözləri)
 • Təvazökarlıq bəzəkdir, lakin onsuz daha müvəffəqiyyətli olunar. (Alman atalar sözləri)
 • Toyuq xoruz ola bilməz, qadın isə - kişi (Rus Atalar Sözləri)
 • Torbada nə varsa, şorbada da o vardır. (Bolqar atalar sözləri)
Top