• Qorxu məntiqdən daha qüvvətlidir. (Yunan atalar sözləri)
 • Qadın vardır igid doğurur,
  Oymağı dövlət edər,
  Qadın vardır it doğurur,
  Məmləkətə dərd edər. (Türk atalar sözü)
 • Qoyun can dərdində,
  Qəssab ət dərdində. (Türk atalar sözü)
 • Qənaət edilmiş qəpik qazanılmış qəpikdir. (İngilis atalar sözləri)
 • Qarşıdan gələn bir bəladan qorunmaq asandır lakin arxandan atılan oxdan qoruna bilməzsən (Çin atalar sözləri)
 • Qadına inanan, özünü aldadar. İnanmayan da qadını aldadar. (Çin atalar sözləri)
 • Qurduğumuz ən böyük həbsxana içimizdədir. (Çin atalar sözləri)
 • Qızarmış ördəyin ağzına gələcəyini gözləyən çox gözləyər. (Çin atalar sözləri)
 • Qonşu qonşuya baxar,
  Canını oda yaxar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qazıya yalqız gedən razı gələr.
 • Qonşunu iki inəkli istə, özün bir inəkli olasan.
 • Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
 • Qazı da bilir, quzu da
 • Qəlb də ayna kimidir, sındısa – yapışdırmaqla düzəlməz.
 • Qazanı başqanın, qayğısı başqa dır.
 • Qanuna əyən eldi, qanunu əyən başçı.
 • Qaşa baxma, gözə bax, ağızdan çıxan sözə bax.
 • Qazanda olmasa, çömçədən küsmə.
 • Qayğı insanı qocaldar, güvənc anı ucaldar.
 • Qazı balası, bilirəm deyər, bəy balası, alıram deyər.
 • Qanı qanla yumazlar.
 • Qoyunu qoyun, keçini keçi ayağından asarlar.
 • Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz.
 • Qadınsız evdə hörümçəklər tor qurar.
 • Qızını döyməyən, dizini döyər.
 • Qonşu qonşuya baxar, özünü oda yaxar.
 • Qırağına bax, bezini al, anasına bax, qızını al.
 • Qonşu muncuğunu götürən onu ancaq korda taxar.
 • Qadın alsan balta al, ayaqların çalda al.
 • Qadın, erkəyin əşi, evin günəşi.
 • Qadına göz yaşı sudu.
 • Qadının fəndi, ərkəyi yendi.
 • Qazan qaynar, ağıl oynar.
 • Qış olmasa yaz olmaz, qar olmasa bar olmaz.
 • Qızıl döyəcəyi gümüşdən olur.
 • Qonşu dövlətli olsa, kor qız ərə gedər.
 • Qaçanı qovma, düşəni vurma.
 • Qanmaz arvad ev pozar, yarım xoca din pozar.
 • Qəfəsdə qalan quşun kefin, uçan quşdan sor.
 • Qəribin əzanın, kimsə dinləməz.
 • Qışın yorğanı, yayın ayranı.
 • Qorxaqla qorxaq, qoxmadan görüşür.
 • Qoşa qılınc, qına sığmaz.
 • Qorx qorxmazdan, utan – utanmazdan.
 • Qocadan demək,
  Cavandan əmək.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qara kişmişi cibə tökərlər,
  ağ kişmişi atarlar çölə.
 • Qadın kişini vəzir də edər, rəzil də
 • Qara kişmişı cibə tökərlər, ağ ayranı itə.
 • Qurd qoyunu gözdən qoymaz, könül düşünməkdən doymaz.
 • Quş qanatla, ər atla.
 • Qılıqlı min ev yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş,
  Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qaydanı pozan peşiman olar.
 • Qaz vur, qazan doldur.
 • Qurdun qonaqlığına get, köpəyi də yanınca apar.
 • Qorxursansa pişikdən,
  Niyə çıxırsan deşikdən.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var yedirdərlər.
 • Qazıdan qardaş olmaz.
 • Qanı qan ilə yumazlar, qanı su ilə yuyarlar.
 • Qovmaqda ərlikdi, qaçmaqda ərlik.
 • Quduzğan it özünü qapar, olmasada kölgəsini.
 • Qulağı açan dil olur, dilsiz qulağ kar olur.
 • Qurd qının atsada, qılığın atmaz.
 • Qursağı gen olanın, çörəyi dar olar.
 • Qulağın birin kar tut.
 • Qurdu qurd ilə ovlamazlar.
 • Quş - dimdiyindən, adam isə dilindən ovlanar.
 • Qədər olmasa, qadir olmaz.
 • Qırx gündə doyular cəmaldan, qırx ildə doyulmaz kamaldan.
 • Qıtlıq olsa buğda al; arvad ölsə qızın al.
 • Qələmin dili iki olsada, yazısı birdir.
 • Qışda ağlayar, yazın gülən.
 • Qışı qarlı, yazı barlı.
 • Qışın işi, yazın yemişi bol olur.
 • Qızıl palçıqdada parıldar.
 • Qoca qurd yolun şaşmaz.
 • Qonaq az oturur, çox görür.
 • Qonaq ilə qonaqçı, eşşək ilə eşşəkçi dil tapar.
 • Qonşu payıynan doyan, öz çörəyin, irgənə irgənə yeyər.
 • Qonşu payıynan qarın doymaz, çüçə qızından arvad olmaz.
 • Qonşunun dul arvadı, qonşunun gözünə qız görünər.
 • Qonşunun payına uman qarnı dolu yatar, ac oyanar.
 • Qonşunun toyuğu, qonşuya qaz görünər.
 • Qonşuya salan, yersiz qalar.
 • Qonuşmaq işi, kişinin işi.
 • Qorunmayan ziyan görər.
 • Qorxana qoç, qorxmaza quş görünür.
 • Qotur keçi, sürər sürünü, bəlaya salar.
 • Qoyun güdən, qurdu görər.
 • Qoyunun tozu qurd gözünə sürmədi.
 • Qoz arıyan, ayı yuvasına girməz.
 • Qoz beli qəbir düzəldər.
 • Qoz ola, badam ola, özü də bir adam ola.
 • Qulağa xoş gələn insan, gözədə gözəl görünər.
 • Quranın yazısı bir, sözü birdi, yoran minbirdi.
 • Qurbətə qız vermə, itər gedər, dənizə daş atma, batar gedər.
 • Qurd balasın bəsləsəndə, it olmaz.
 • Qurd öz aclığını, itə bildirməz.
 • Qurda sordular: nədən boynun böylə yoğundu, qurd demiş: öz işimi özüm görmüşəm.
 • Qurdla qoyun tutmaz, qılıncla oyun.
 • Qurdun gücü boynundadır.
 • Qurdun kim olduğun, qoyundan soruş.
 • Qurdun qeyrəti gedsə, keçiyə "aba" diyər.
 • Quru süfrəyə, xoca dua oxumaz.
 • Quş qanadsız olmaz, türk - atsız.
 • Quyunun, dibin görməyincə, ölçə bilməzsən.
 • Quyuya düşən daşın səsi, qonşuda eşitilməz.
 • Qaraçı köç edəndə varlı olduğunu bilər.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırliq eləməz.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləngi.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd kahasından çıxmaz.
 • Qoca başqa, qocaman başqa.
 • Qurunun oduna yaş da yanır.
 • Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz.
 • Qulağının dibini görəndə...
 • Qoyunu qurda tapşırıb.
 • Qarğa cəmdək üstə yığılar.
 • Qabaqca danışma!
 • Qabağa gedirsən bic qardaş, dala qalırsan gic qardaş.
 • Qorxu adama yalan dedirdər.
 • Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Qurbansız bayram olmaz.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoç döyüşünə qoç dözər.
 • Qoçdan qoç törər
 • Qorxursansa pişikdən, Niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qaçanı qovmazlar.
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Quyu var, suyu yox.
 • Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür.
 • Qurddur, qoyun dərisinə girib.
 • Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.
 • Qonağa get deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər.
 • Qorğaya öyrənən çərəzsiz qalmaz.
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qarın səndən aşağıdır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarın başa bəladır.
 • Qarnı tox olan, qayğısız olar.
 • Qarğanı qırğı bilir.
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Qanı qan ilə yumazlar.
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.
 • Qamış ola, gomuş ola, görməmiş ola...
 • Qayınananın gücü qızına çatar.
 • Qaydanı pozan peşman olar.
 • Qazancını it yeyər, yaxasını bit.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası getməz.
 • Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, heç dinməz.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qələmin ucu, qılıncın gücü.
 • Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qurdun qonağlığına get, köpəyi də yanınca apar.
 • Qaçırılan fürsət ələ düşməz.
 • Qarğa, qarğa, məndə qoz var.
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli olasan.
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
 • Qonşu muncuğunu götürən, onu ancaq gorda taxar.
 • Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu qonşunun itini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu qonşuya baxar, Canını oda yaxar.
 • Qoyun quzusunun ayağını basmaz.
 • Qürbətdən vətənə qayıdanda sevinmək olmasaydı, qürbət səfəri haram olardı.
 • Qara bulutu yel açar, urun belə il açar: rüşvət - düyün açar.
 • Qara qazan, könül versən ağarar.
 • Qara doğmuşa, qarqa oğluna, sabın neyləsin, çoğan neyləsin.
 • Qara günü gözləyən qara günə qalar.
 • Qara quşa ox, öz yələyindən dəyər.
 • Qulluqçudan borc eləmə, ya toyda istər, ya yasda.
 • Qıx çörək, borc olmaz.
 • Qocadan demək, cavandan əmək.
 • Qazıya salam verdim, rüşvət deyil deyə almadı.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qardaş qardaş yaranıb, cibləri ayrı.
 • Qardaş olaq, tən bölək.
 • Qardaş da dost olsa yaxşıdır.
 • Qardaş qardaşın pis gününü istəsə də, ölümünü istəməz.
 • Qardaş qardaşı bıçaqladı, sonra dönüb qucaqladı.
 • Qan qardaş olsada, mal qardaş deyil.
 • Qardaş qardaşın yoxluğun istər, ölümün yox.
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
 • Qayınana bir çiçək, hər sözü bir gerçək.
 • Qayınana ilə baldız bir doğublar.
 • Qayınana pambıq olsa belə, yerindən qalxsa gəlinin başını əzər.
 • Qayınana, məgər gəlin olmamısan?
 • Quyu qazdım qum çıxdı, gəlin aldım dul çıxdı.
 • Qana qan, cana can, duza duz, düzə düz demişlər.
 • Qapılan qapanındı, tapılan tapanın.
 • Qaçmaq məndən, qovmaq səndən.
 • Qanmaz qonaq ev sahibini ağırlar.
 • Qanuna əyən el olur, qanunu əyən nə olur.
 • Qapı halqasız, dəniz dalğasız olmaz.
 • Qapını girmədən döy, girdin bağla.
 • Qara baxan göz, qamaşar.
 • Qara bibər qaradır, dirhəmlə satılır, qar, ağ appağdır, kürəklə atılır.
 • Qəm bağlayan yolları, gülüşlər açar.
 • Qəriblik cənnət olsa, yenə vətən yaxşıdır.
 • Qəriblik ağıl artırar.
 • Qərib dərdin tək ağlar.
 • Qərib dostu olmayandır.
 • Qərib quşa yuvanı Allah yetirər.
 • Qərib, kor olur.
 • Qərib ölkədə kefə dolan, doğma yurdunda qüssədən ölər.
 • Qəm səni yeyər, sən qəmi yeyincə.
 • Qadına bəzəkdir paltar, ağacındır bəzəyi yapraq.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - "Məndən qorxur".
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qeyrətsizdə iman arama.
 • Qeyrətlinin ürəyi qaynar, qeyrətsizin ürəyi oynar.
 • Qeyrətsizin dilin al, dilin verdi gözün al.
 • Quru böhtandan, bəylər qəzəbindən – özünü qoru.
 • Qartal yuvasın gəzər, at sürüsün.
 • Quru torba ilə tutulmaz at.
 • Qocadan demək gələr, igiddən görmək.
 • Qəbir qazan bir olar basdıran min.
 • Qazan deyir "dibim qızıldır",
  çömçə deyir "orda oldum, elə bir şey görmədim".
 • Qonaq bərəkət gətirər.
 • Qanmazla yoldaş olma, səni də qanmaz eylər.
 • Qürbət görməyən adam vətən qədri bilməz.
 • Quruyan ağac əyilməz, çürüyən dəri geyilməz.
 • Quru qaşıq, ağız yırtar.
 • Qocaya eşşək gərək, cavana arvad.
 • Qarğa qartal olmaq istədi vurdi qanadı sındı.
 • Qürbətdə keçən ömür – ömür sayılmaz.
 • Qürbət cənnət olsa, yenə vətən yaxşıdır.
 • Qürbət yerdən vətən olmaz.
 • Qüvvət birlikdədir.
 • Qüvvə hər şeyi sındırar, ağıl – qüvvəni.
 • Quşa qızıl qəfəs zindandır.
 • Qurunun oduna yaş da yanar.
 • Qurdu evdə saxlamaqla, ev heyvanı olmaz.
 • Qurda qoyun tapşırmaq olmaz.
 • Qurd ürəyi yeyib!
 • Qulağı doldurublar.
 • Qulağı cingildəyir.
 • Qulaq günahkarıyam.
 • Qulaq gündə təzə söz eşitməsə kar olar.
 • Qulaq ardına salıb.
 • Quyruğundan ilişib.
 • Qudurasan, ay qurbağa, gəlib bizi vurmağa!
 • Qocalmasan qoca qədri bilməzsən.
 • Qocalıq soruşmaz – gələr.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalar uşaq təbiətli olar.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq.
 • Qohumun kimdir?
 • Qohumun pisinə də, yaxşısına da qurban olum.
 • Qohum qohumun ətini yesə, sümüyün çölə atmaz.
 • Qohum gəlməyə-gəlməyə yad olar, yad gələ- gələ qohum olar.
 • Qorxu olmayan yerdə nizam-intizam olmaz Qorxursan pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən?
 • Qonşu pisdir – köç qurtar, dişin ağrıyır çək qurtar.
 • Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər.
 • Qonşu aşı (payı) dadlı olar.
 • Qonaqsız ev uğursuz olar.
 • Qonaqsız ev – susuz dəyirman.
 • Qonaqsan – xoş gəlmisən, niyə əliboş gəlmisən?
 • Qonaqlıq yaxşı şeydir, bir gün bizdə, bir gün sizdə.
 • Qonağın ruzisi özündən qabaq gələr.
 • Qonağı olmayan evlər yıxılsa yaxşıdır.
 • Qonağa "get" deməzlər, palazı altından çəkərlər.
 • Qonaq süfrənin yaraşığıdır, uşaq – evin.
 • Qonaq sevənin süfrəsi boş qalmaz.
 • Qonaq, dur altını süpürüm.
 • Qonaq qonağı istəməz, ev yiyəsi – heç birini.
 • Qonaq bir gün olar.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.
 • Qoz, qabığından çıxdı, qabığını bəyənmədi.
 • Qoduq böyüyər – eşşək olar.
 • Qızınmadıq istisindən, kor olduq tüstüsündən.
 • Qızın oldu, qırmızı donunu çıxart.
 • Qızın isməti – atanın dövləti.
 • Qır-saqqız olub yapışıb yaxama.
 • Qılıncının dalı da kəsir, qabağı da.
 • Qılınc gücü ilə müsəlman olub.
 • Qılınc kəsməyəni çörək kəsər.
 • Qılınc yarası sağalar, dil yarası sağalmaz.
 • Qızıl taxtım olunca, qızıl bəxtim olsun.
 • Qızıl palçıqda da parıldar.
 • Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı, bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı.
 • Qızıl arvadın, qılınc ərindir.
 • Qızı saldın beşiyə, cehizini çək eşiyə.
 • Qızı öz xoşuna qoysan ya mütrübə gedər, ya zurnaçıya.
 • Qızı otaqlıya yox, papaqlıya ver.
 • Qızı vermirsən, özünə oğul qazanmısan.
 • Qızdır, qızıldır, oğlan nə çoxdur, Qızı anası öyrədər.
 • Qızdı – nazdı, min tümən azdı.
 • Qız ürəyi – çiçək ləçəyi.
 • Qız uşağı evin yaraşığıdır.
 • Qız sevəndə tez sevər, vay o günə dul sevə!
 • Qız özgə çırağını yandırar.
 • Qız özgə əmanətidir.
 • Qız nəvəsi şirin olar.
 • Qız güldür, oğlan bülbül.
 • Qız gözəl gərək, oğlan – igid.
 • Qız gedəridir, oğlan ürək başıdır.
 • Qız köçəri quşdur.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək – dəzgahda.
 • Qız evindən oğul bucağı yaxşıdır.
 • Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız evin qonağıdır, vaxt gələr, gedər.
 • Qız evi – naz evi.
 • Qız dediyin ağacdakı almadır, kim salar, o da aparar!
 • Qız qundaqda, cehizi sandıqda.
 • Qız qızıldır, qədrini bilsin gərək.
 • Qız – qızıl alma, qızı gözdən salma.
 • Qız qapısı – şah qapısı, mini gələr, biri razı gedər.
 • Qız qaldıqca qızıla dönər.
 • Qız badamdır, balası – badam içi.
 • qız qapısı elçi gözlər.
 • Qız anası elçi gözlər.
 • Qız anadan öyüd alar.
 • Qız anadan olanda gözünü açar, deyər: Bu bizim ev deyil!
 • Qız alanın ya bir çuval qızılı, ya bir çuval yalanı gərək
 • Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə eşitsin.
 • Qız alan alana kimi, qız verən ölənə kimi.
 • Qismətdən artıq yemək olmaz.
 • Qismət olan qaşığa çıxar.
 • Qismət göydən zənbil ilə enməz.
 • Qisas qiyamətə qalmaz.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qiymətdən düşmək istəmirsənsə, heç kəsin qiymətdən düşməsinə çalışma.
 • Qiyamət o gün qopar, biri yeyər, biri baxar.
 • Qəribin boynu uzun olar, dili qısa.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribə bir salam min tüməndən yaxşıdır.
 • Qız anadan öyrənər paltar biçməyi.
 • Qarlı dağdan aşsaq yel bizə neylər?
 • Qəpiyə güllə atır.
 • Qənaət tükənməz bir dövlətdir.
 • Qəmiş qoyma!
 • Qəm yanına!
 • Qəm, hara gedirsən?
 • Qəm insanı əridər.
 • Qəm dağı yerindən qopardar.
 • Qələbə sevinc gətirər.
 • Qələbə birlikdədir.
 • Qəlb bir şüşədir, sındırsan – yamamaq olmaz.
 • Qədir-qiymət bilən deyil.
 • Qədəmi yüngüldür.
 • Qəbiristandan ölü qayıtmaz.
 • Qəbahət çox vaxt öldürəndə yox, öləndə olur.
 • Qaşınmayan yeri qaşıma, qan çıxar.
 • Qaşınmayan yerdən qan çıxardır.
 • Qaşıyıram qanım çıxır, qaşımıram, canım çıxır.
 • Qaşıqla yığdığını çömçə ilə dağıtdı.
 • Qaşıqla verir, çömçə ilə başıma vurur.
 • Qaşıq-qaşıq yığır, çömçə ilə paylayır.
 • Qaşqabağından zəhrimar tökülür.
 • Qaşqabağı yer süpürür.
 • Qaş ilə göz arasında işini görür.
 • Qaş düzəltdiyi yerdə vurdu gözün çıxartdı.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçan yıxılmağa baxmaz.
 • Qaçan da allahı çağırar, qovan da.
 • Qarnı toxun qayğısı olmaz.
 • Qarnı toxdur, gözü ac.
 • Qarın tox olanda çox şey yada düşər.
 • Qarın doyuranı göz tanıyar.
 • Qarı düşmən dost olmaz, yedirtsən yağı, balı!
 • Qardaşlar savaşdı, əbləhlər inandı.
 • Qardaşın kiçiyi olunca, donuzun böyüyü ol.
 • Qardaşıq, cibimiz ayrı.
 • Qardaşa baxarlar, bacısını alarlar.
 • Qarğanın qonaqlıq yeri peyinlikdir.
 • Qarğadan gözəl quş istədilər balasını göstərdi.
 • Qarğa, məndə qoz var.
 • Qaranı yumaqla ağarmaz.
 • Qaraya sabın, dəliyə öyüd neyləsin?
 • Qara xəbər tez yayılar.
 • Qara səni basınca, sən qaranı bas.
 • Qara günün ömrü az olar.
 • Qara günün ağ günü də var.
 • Qara gün qaralıb qalmaz.
 • Qara gözlərinə aşiq olub.
 • Qara eşşəyin boynuna yüyən vurmaqla, ya dalına yəhər qoymaqla qatır olmaz.
 • Qara eşşək, ağ palan?
 • Qara qızın dərdi var.
 • Qara qızın bəxti olsaydı, anadan ağ doğulardı.
 • Qara qız bəzənincə, toy əldən gedər.
 • Qara bulud yağış yağdırar.
 • Qapını gen qoy, dəvəsini allahdan istə!
 • Qapını gen qoy, dəvə özü gələr.
 • Qapını döyməsən açmazlar.
 • Qapıya gələni qovmazlar.
 • Qanun zora tabedir.
 • Qanmazın başmağın cütləyəndə deyər: - Qorxdu məndən!
 • Qanmaza nə demək?
 • Qanının arasına girdi.
 • Qanı qaradır.
 • Qanacaqlı adam həm qanar, həm qandırar.
 • Qanana işarə, qanmayana kötək.
 • Qanan düşmən qanmaz dostdan yaxşıdır.
 • Qana qan deyiblər.
 • Qan yol verməz.
 • Qan-qan deyir,
 • Qamış bizim yerdə bitir, zurnanı özgə çalır.
 • Qalxdığın yerə bir də oturma, hər söhbətə atılma.
 • Qayınanan səni istəyir.
 • Qaynayan qazan qapaq saxlamaz.
 • Qayınanalı gəlinin dilinin altında fənd gərək.
 • Qaya uçmasa, dərə-təpə dolmaz.
 • Qaya dağa arxalanar.
 • Qazancını itir, malını itir, duz – çörəyi itirmə.
 • Qazancım ata-anamın, öyrəndiyim özümün.
 • Qazanc qudurub mayanı yeyib.
 • Qazanmağa nə var, iş onu xərcləməkdədir.
 • Qazanmaq çətin, xərcləmək asan.
 • Qazanına görə qaynat aşını.
 • Qazanı özündən, qazananı özündən.
 • Qazanan kim, yeyən kim?
 • Qazan olsun, dolu olsun, yeyən tapılar.
 • Qazan oddan qızar, insan – sözdən.
 • Qazan dedi: - Qızmışam!
 • Qazan dibi yalayanın adaxlısı göyçək olar.
 • Qazan qapaqsız olmaz, igid – papaqsız.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası yox.
 • Qabiliyyətin məktəbi yoxdur.
 • Qaba suyu tutduğu qədər tökərlər Qabaqda gedirəm, deyirlər: - Bicdir; dalda qalıram, deyirlər: - Gicdir.
 • Qaba söz qaba hərəkətdən pisdir.
 • Qab sirkəyə görədir.
 • Qab-qaşıq qonaqlığıdır.
 • Qədəh içində, dərədə boğulanlardan çox daha çox insan boğulmuşdur. (Alman atalar sözləri)
 • Qorxaq olduğunu bilməyən hər kəs cəsurdur. (Alman atalar sözləri)
 • Qarğalarla dostluq edən göyərçinin tükləri ağ qalar, amma ürəyi qaralar. (Alman atalar sözləri)
 • Qurd qurdu qoruyar. (Özbək atalar sözləri)
 • Qızıl yerdə qalmaz, yaxşılıq yolda. (Özbək atalar sözləri)
 • Qazdan donuza yoldaş olmaz (Rus Atalar Sözləri)
 • Qar yoxsa izdə yoxdur (Rus Atalar Sözləri)
 • Qadınlarda və sərxoşlarda gözyaşı ucuzdur (Rus Atalar Sözləri)
 • Qarşılıqı mehribançılıq nə qədər çox olsa, o qədər məhəbbət artar. (Qırğız atalar sözləri)
 • Qadınlar gülə bildikləri zaman gülərlər, istədikləri zaman ağlarlar. (Venesuela atalar sözləri)
 • Qala divarlarının ardında cəsur olmaq asandır. (Uels atalar sözləri)
 • Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir - həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir. (Ərəb atalar sözü)
 • Qış günəşinə, qadın gülüşünə inam olmaz. (Bolqar atalar sözləri)
Top