• Parıltılı göy qurşağını görmək üçün öncə yağmuru yaşamaq lazımdır. (Fransız atalar sözləri)
 • Planınız 1 illikdirsə – düyü əkin, 10 illikdirsə – ağac əkin, 100 illikdirsə – insanlara təhsil verin. (Çin atalar sözləri)
 • Pis bir şey etmədinsə şeytanların qapını döyməsindən qorxma. (Çin atalar sözləri)
 • Pis iş mərdə ar olar,
  Namərd gözü dar olar.
 • Pul əl çirkidir.
 • Pul pul gətirər.
 • Palçıqdan, toz çıxmaz.
 • Pis iş görən şeytanın şagirdidir, doğrunu bilib danan şeytan özüdür.
 • Pulluya bazar, pulsuza məzar.
 • Paltarı geyib öyrəş, pulu sayıb öyrəş.
 • Parasız, bazara gedən, gora, imansız gedər.
 • Pıçaq yarar, iz qoyar, dil yarası köz qoyar.
 • Pişik yerə öyrənər, it adama.
 • Pişiyə ət, keçiyə ot yeməyi, öyrətməzlər.
 • Pişiyə oyun, siçana qıyın.
 • Pişiyi arabaya qoşsan, durub, kürsüyə çəkər.
 • Pitiyin bilən, qazığın bilər.
 • Pozuğu yazan, yazını pozan.
 • Pullu evin bülbülü, kasıb evin bayquşu.
 • Pulluya bə'li, pulsuza dəli, diyərlər.
 • Para ilə, inamın, kimdə olduğu bilinməz.
 • Payız günü - peynir çörək qarpız ilə, yaz günü - qatıq çörək yarpız ilə.
 • Peşman olma keçmişinə, yox demə gəlməmiş gəlmişinə.
 • Parası əziz olan, özü zəlil olar.
 • Pul verməz, can verər.
 • Pulsuz günə pul saxla, savaşanda barışmağa üz saxla.
 • Pulun çoxu yük olmaz, əyri bitən, düz olmaz.
 • Pulun gərək sayını biləsən.
 • Pul kimi qızarmaq.
 • Pulun, üzü olmaz.
 • Pulun varsa dinclik, dilin varsa elçilik.
 • Pul pulu gətirər.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmaz, deyər: iylənib!
 • Pişik yaxşı bilir kimin ətini yeyib.
 • Pisi görməsən, yaxşının qədrini bilməzsən.
 • Papaqçının papağı yırtıq olar.
 • Paltarını boyuna görə biç.
 • Palaza bürün, elnən sürün.
 • Padşahın bir də dilənçinin dostu olmaz.
 • Paxıla tanrı verməz, versə də qarnı doymaz.
 • Paxıl olma, qüssən olmasın.
 • Paxıl artmaz.
 • Paxıl olmasan dərdin olmaz.
 • Paxıl artsa, qurd artar.
 • Paxıl adam ac canavardan pisdir.
 • Paxılın axırı olmaz.
 • Paxılın goru cəhənnəmdir.
 • Paxılın gözü doymaz.
 • Paxılın bağı göyərməz.
 • Pişik atası xeyrinə siçan tutmaz.
 • Pişik arxasını yerə vurmaz.
 • Pişik miyoldamasın, toyuq taqqıldamasın.
 • Pişik yeyəni, aslan qusdura bilməz.
 • Pişik ölüb, siçanların bayramıdır.
 • Pişiyi bağlayıb süfrə açır.
 • Pişiyi bağlayıb çörək yeyənlərdəndir.
 • Pişiyi bir vursan – dinməz, iki vursan – dinməz, axırda üz-gözünü cırmaqlar.
 • Pişiyi çox sıxışdırma, pələngə dönər.
 • Pisi öymə, düzü döymə.
  Pisi sevmə, düzü söymə.
 • Pişiyin dərdi, iti öldürməz.
 • Pişik evdən çıxanda, siçanlar baş qaldırar.
 • Pişik bəsləməyən – siçan bəslər.
 • Pişik bərkə düşəndə, dırnağı ilə pələng gözü çıxardar.
 • Pişik balasını istədiyindən yeyər.
 • Pişik balası özünü anasının döşündə gizlədər.
 • Pir mənimdir, kəramətini bilirəm.
 • Piyadanın atlı ilə nə yoldaşlığı?
 • Piyada gedəndən at almağı öyrənmə.
 • Piyada züvvardır.
 • Piyada atlıya gülər.
 • Pöşəngin axırı torbakeş olar.
 • Pəhrizini gözləməyən azarını uzadar.
 • Pəncşənbənin gəlişi, çərşənbədən bəllidir.
 • Pələngə ət yeməyi, keçiyə ot yeməyi öyrətməzlər.
 • Pəzəvəngin axırı dərviş olar.
 • Peşkəşin axırı dərvişə çatar.
 • Peşiman şeytandır.
 • Pendir-çörək səlamətdir.
 • Pendir yeyən su axtarar.
 • Peyininə bax – bostan at.
 • Peyinin adı "Çəməngül".
 • Peyğəmbər əvvəl öz canına dua edib.
 • Paslı dəmirdən qılınc olmaz.
 • Paran ucuz isə, özün bahalı ol.
 • Paran vardır – cümlə aləm qulundur, paran yoxdur – dar küçələr yolundur.
 • Para istəmə məndən, buz kimi soyuyuaram səndən.
 • Para qurtardı, dükan bağlandı.
 • Papağının zağarası gedib.
 • Papağını məscidə atsalar, gedib götürməz.
 • Papağını qoy qabağına, fikirləş.
 • Papağın yerə girsin!
 • Papağımız günə yandı.
 • Papağı tülkü dərisindən, xəbəri yox gerisindən.
 • Papaqçının papağı olmaz.
 • Papaqçının könlü olsa, bir dəridən doqquz papaq tikər.
 • Papaq altında igidlər yaşar.
 • Papaq isti soyuq üçün deyil, namus üçündür.
 • Papaq elə – işimizi bilək.
 • Palçığa batan arabanı öküz çıxardar.
 • Palan –palan, mənə də palan?
 • Payızın suyu kasıbın boğazına təngdir.
 • Payız camışı qaçağan olar.
 • Payını payımın üstə qoy, ya altından ye, ya üstündən.
 • Payını yalqız yeyən payını dişi ilə tutar.
 • Payın cənnətdə.
 • Payın qabağı pay olar.
 • Paydan uman pay verməz.
 • Paydan pay ummazlar.
 • Pay paylayan payından olar.
 • Pay payı döyər, çıxardar.
 • Pay dolu gələr, dolu gedər.
 • Pay verdi, dalınca gəldi.
 • Pay bölənin yüzdə biri cənnətə gedər.
 • Pay bölənə pay qalmaz.
 • Padşahın söhbətinin əvvəli – dirilik, axırı – ölüm.
 • Padşahın da rəiyyətə işi düşər.
 • Padşahın da dalınca danışarlar.
 • Padşahın ayağı dəyən yerdə yeddi il ot bitməz.
 • Padşah xəzinəsi də altı şahılıq qıfıla möhtacdır.
 • Padşah uzaqda, Allah yuxarıda, kimə deyəsən dərdini?
 • Pinəçinin mayası iynə ilə sapıdır.
 • Pirimizə daş atmayın.
 • Pirini tanımayanın aqibəti pis olar.
 • Pişiyiniz nərdivanımızı aparıb.
 • Pişiyini ağaca dırmaşdıraram.
 • Pişiyin könlü samanlıqda idi, tazı da qovdu, samanlığa saldı.
 • Pişiyin gözü siçan deşiyində olar.
 • Pişiyin yüyürməyi samanlığa qədərdir.
 • Pişiyin yatan yeri isti kürsü dibindədir.
 • Pişiyin dərdi iti öldürər.
 • Pişiyin qanadı olsaydı sərçələrdən əlamət qalmazdı.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmaz, deyər: - İy verir!
 • Pişiyin ağzı birə salanda, dönər üzünü cırmaqlar.
 • Pişik siçanı marıtdayan kimi marıtdayır.
 • Pişik miyo-miyonu anasından öyrənər.
 • Pis övlad altıncı barmaq kimidir - kəsərsən ağrıyar, kəsməzsən səni eybəcər göstərər.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir.
 • Pis günün ömrü az olar.
 • Pis iş mərdə ar olar, Namərd gözü dar olar.
 • Pay verdi, dalınca xəbər göndərdi.
 • Pusquda oturan yatmaz.
 • Parlayan hər şey qızıl deyil. (Alman atalar sözləri)
 • Paylaşılan sevinc iki qatına çıxar. (Alman atalar sözləri)
 • Paylaşılan bir acı yarıya enər. (Alman atalar sözləri)
 • Pis işin qarşısını alıb günahı bağışlamaq, yaxşı iş görüb savab eləməyə bərabərdir. (İndoneziya atalar sözləri)
 • Pələng ölür - dərisi, fil ölür - sümüyü, insan ölür - adı qalır. (İndoneziya atalar sözləri)
 • Pulsuz atın dişinə baxmazlar (Rus Atalar Sözləri)
Top