• Daş da yumurtanın üstünə düşsə, yumurta da daşın üstünə düşsə, olan yenə yumurtaya olar. (Yunan atalar sözləri)
 • Dərdin çoxsa söylən, borcun yoxsa evlən. (Türk atalar sözü)
 • Diyirlənən daş yosun tutmaz (İngilis atalar sözləri)
 • Daşı deşən suyun qüvvəti deyil, damlaların davamlılığıdır. (Braziliya atalar sözləri)
 • Dərdli olmanın sirri, dərdli olub olmadığımızı düşünəcək qədər boş vaxta sahib olmağımızdır. (Çin atalar sözləri)
 • Divar inşa edildikdən sonra divarçı unudular. (Çin atalar sözləri)
 • Dağın təpəsinə hansı yoldan çıxarsansa çıx, mənzərə eynidir. Ancaq çıxarkən gördüyün mənzərə fərqlidir. (Çin atalar sözləri)
 • Dünyada üç şey saxlana bilməz: eşq, tüstü və pulsuzluq! (Çin atalar sözləri)
 • Dünyada qüsursuz iki insan vardır. Biri ölmüşdür, o biri isə doğulmamışdır. (Çin atalar sözləri)
 • Dərin olan quyu deyil qısa olan ipdir. (Çin atalar sözləri)
 • Dərd gələndə batmanla gəlir.
 • Dağlar başına qış,
  İgid başına iş.
 • Dostun versə qum,
  Al ovcunda yum!
 • Dost dost ilə tən gərək,
  Tən olmasa gen gərək.
 • Dəmir sürtüldükcə parıldar.
 • Dağdan arxası olanın, daşdan ürəyi olar.
 • Dadlı söz, can arzısı, acı söz, baş ağrısı.
 • Dağı daşdan, kişini başdan tanı.
 • Dağdan hey götürüb desənki "çoxdur", birdə görərsən ki dağ özü yoxdu.
 • Dama-dama göl olur, axa-axa sel.
 • Damcını sudan, bulağı çaydan qoruyan tanrıya güvən.
 • Damcı, damar, daş deşər.
 • Daş atan bəlli, baş tutan bəlli, burda sən nəçisən.
 • Deməyi məndən, yozmağı səndən.
 • Dəniz qırında, çay qırağında quyu qazmazlar.
 • Dərdimiz bir olsa, dərd yarı.
 • Dini yeyib, imanını dalına alıb.
 • Dərviş yabısı hər evin yolun tanıyar.
 • Düzdə gəzdi hərləndi. Gəldi dağa dirəndi.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Doğma yurd şirin olar.
 • Dam dirək üstə durar.
 • Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
 • Düzdə gəzdi hərləndi, Gəldi dağa dirəndi.
 • Dovşanı araba ilə tutur.
 • Dərdlərə dərman olub, dərmansız qalan canım.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə işim düzələr.
 • Dəvə bir fikir eləsə, sarban iki fikir elər.
 • Diş tutmayanı, dodaq tutmaz.
 • Dama dama göl olar, dada dada heç.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana rast gələr.
 • Düz sözə boynum qıldan nazikdir.
 • Doğru söz dəmiri dələr.
 • Doğru sözdən xəta gəlməz.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəl öz evin kimi.
 • Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
 • Doğru yalanı qovar.
 • Doğru elə bilər hamı doğrudur.
 • Doğru elə bilğr hamı doğrudur.
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
 • Dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir.
 • Dil yarası qılınc yarasından yamandır.
 • Dil yanılar, doğrusunu deyər.
 • Dil ürəyin açarıdır.
 • Dil yalançı olunca, lal olsa yaxşıdır.
 • Dilini saxlayan salamat olar.
 • Dilim-dilim olasan, dilim!
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
 • Deyə-deyə dilimdə tük bitdi.
 • Dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən!
 • Dedim bir ağız ağla, demədim eli güldür bizə.
 • Danışıram - pis olur, Danışmıram - his olur.
 • Danışmaq gümüş, danışmamaq qızıldır.
 • Danışığını yeyəsən.
 • Danışıq, dananı qurda verər.
 • Danışana macal vermir.
 • Damara bax, qan al.
 • Dağlar başına qış, İgid başına iş.
 • Dığ-dığ adamı azara salar.
 • Duzu yeyib, duzqabını sındırır.
 • Dolunu yeyib, boşa təpik atır.
 • Diriyə hay verməz, ölüyə pay.
 • Dini yeyib, imanını dalına atıb.
 • Dili dost, qəlbi qara.
 • Dilim səni görüm dilim-dilim olasan.
 • Dilinin bəlasını çəkir.
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dəli dəlini görəndə çomağını yan tutar.
 • Dəli qırmızı sevər, gic - sarı.
 • Dəli qazandı, ağıllı yedi.
 • Dəymişin qoyub, kalın dərir.
 • Demək olmur gözün üstə qaşın var.
 • Dedi - qodu ev yıxar.
 • Dadanan qudurandan pis olar.
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur.
 • Düşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən vermə.
 • Daldan atılan daş topuğa dəyər.
 • Dostun versə qum, Al ovcunda yum!
 • Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma.
 • Dost yolunda can qurban.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dost yaman gündə tanınar.
 • Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmaz.
 • Dost dosta yaman gündə gərəkdir.
 • Dost dost ilə tən gərək, Tən olmasa gen gərək.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Doğru dostluq qərəzsiz olar.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
 • Düzdə gəzdi hərləndi.
  Gəldi dağa dirəndi.
 • Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
 • Dözən döş yeyər.
 • Dağ yeri-duman yeri,
  Yurd yeri-güman yeri.
 • Danışıram pis olur,
  Danışmıram his olur.
 • Dost atdığı daş başı yarmaz
 • Dama-dama göl olar, axa-axa sel olar.
 • Dərvişlikdən xəbəri yox, gecə-gündüz təkyə axtarır.
 • Dama-dama göl olar, dada-dada heç olar.
 • Dünyada ən acı və ən şirin şey dildir.
 • Dağ dağa rast gəlməz, adam adama rast gələr.
 • Dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim.
 • Döyülməyən düyüdən aş olmaz.
 • Dost dar gündə sınanar.
 • Dostun evini öz evin bil.
 • Dostun dostu da dostdur.
 • Dərdi verən dərmanını da verir.
 • Dərdi biləndən soruş.
 • Dəli quyuya bir daş atdı, min ağıllı yığıldı, onu çıxara bilmədi.
 • Dəmiri isti-isti döyərlər.
 • Düşmən düşmənə Quran oxumaz.
 • Dumanda, süpürgəlik, sayılmaz.
 • Dağa qaldırıb, dağın basır.
 • Dar geyməyən, gen geyməz, gen geyməyən, heç geyməz.
 • Dartılmasa, bərkinməz.
 • Daşdı – aşdı – başdı - üçü sövdalaşdı.
 • Daşqa ilə dovşan tutulmaz.
 • Dəliyə yel ver, əlinə bel, dünyanı belləsin töksün ora.
 • Dəliyə baxıb dəli olma.
 • Dəmiri tazında döy.
 • Devranın işini gör, aslanı ac, tülküsü tox.
 • Deyilən sirri biri diyər, mini basdırar, on mini açar.
 • Dibin qazıb qaşa yaz, xoşun gəlsə daşa yaz.
 • Diləklə dirəş, birgə doğur, birgə ölur.
 • Dovşanın yatmasın gördün, qaçmasındanda de.
 • Dözümüm dəmirdəndi, min yol öldürüblər yenə ölməyib.
 • Duzluğu sıdır, duzun atma.
 • Dünya dadımlığımış, doyumluq yox.
 • Dadlı-dadlı deməklə - ağız şirində olar, dadlıda olar.
 • Dağ başına yel dəyir, gözəllərə söz gəlir.
 • Deyən bilmir, bilən demir.
 • Dağın hündürlüyün yox, dərənin dərinliyin gör.
 • Dağına görə qarı var, bağına görə barı.
 • Dağlardan böyük, dağlardı.
 • Dalda basılan, üzdə doğar.
 • Daş atanda özləri, baş tutan özləri.
 • Dartın dartan utanmaz: varın verən utanmaz.
 • Daş atıb, başın tutmaq.
 • Daş dağa güvənər, iyid ürəyə.
 • Daşda gərək, başda gərək.
 • Dəli daşır, ağıllı aşır.
 • Dəmir islanmaz, dəli uslanmaz (ağıllanmaz).
 • Dərə olmadan çay olmaz, axar olmadan arx olmaz, elin olmadan bay olmaz, günəş olmadan ay olaz.
 • Dəryada balıq, göydəki quş, meşədəki ayının dərisi satılmaz.
 • Dəvə öz gəvşədiyin udar.
 • Dəyirman öz səsin eşitməz.
 • Dirilərin ölümün nə olduğundan danışmaqlarına inanmıyın.
 • Düşman, düşman halına qalmaz.
 • Düzə dedilər: "Nədən düz oldun?" Dedi: "Əyriydim qala bilmədim."
  Əyriyə dedilər: "Nədən düz olmadın? " Dedi: "Doğruydum, əyriliklərə dözə bilmədim".
 • Düzlüyə, - biləkdə, bilikdə gərək.
 • Diz çöküb yaşayandan, dik durub ölən yaxşı.
 • Düzdə duz axtarma.
 • Dənizin dərinlyin sudan yox, dağdan soruş, təpənin nə olduğun dərədən yox dağdan.
 • Dərdi olan dartılır, dartılmasa artırır.
 • Dərya yanında quyu qazma.
 • Deyilən söz, atılan oxa bənzər.
 • Dəyirman iki daşlı, məhəbbət iki başlı.
 • Dindirmə dəmirçini, qəm yeyibdi içini.
 • Dişsiz, dil yaramaz. dilsiz, diş azar.
 • Düşmanın dalında olunca, içində ol.
 • Düşündürəndə baş, oynadanda baş.
 • Düyün əl ilə, xırman yel ilə olur.
 • Dusdağın yekə tutan, azadlıq tapar.
 • Dünyanın ucun (sonun) görməyən barsız gələr, varlansada, barsız gedər.
 • Düşmanı qovaram, dosdun dalında dururam.
 • Düşmanın yolları kəsilmiş olsun, gücləri kamanları yasılmış olsun.
 • Dostla dağı tez aşmaq olar.
 • Dilənçinin dostluğu gec olur, tez kəsilir.
 • Dilsiz elim var neyniyim,
  daşsız dağım var neyniyim,
  amansız düşmanım var neyniyim,
  ağılsız başım var neyniyim.
 • Dərzi öz söküyün tikənməz.
 • Dərzi "tikənə" yox, biçənə demişlər.
 • Deşik harda, siçan orda.
 • Dəvə dağa çıxtı.
 • Dəvə nə qədər uzaq gedsə, qatarın gözlər.
 • Dəvə silkinsə bir eşşəklik yük çıxar.
 • Dəvə qayadan çıxınca, can təndən çıxar.
 • Dəvənin quruğu yerə dəyməz.
 • Dəvənində oynamağına az qalıb.
 • Dil istəyər, əl edər.
 • Dil olmasa, yaşam bomboş, din olmasa yaşam bom boş.
 • Dil toxuşun, diş açamaz.
 • Dil toxuşu, diş qırar.
 • Dildən gələn əldən gəlsə, hər kimsə xanlıq edər. (dildən gələn əldən
 • Dilək olsa, dağada aşar, dağdanda aşar.
 • Dilənçidən pay, həm çətin həmdə az olur.
 • Dilənçiyə üz vermə, xəbərçiyə söz vermə.
 • Dili dişiynən tutma, dişi dil ilən tut.
 • Dili kəsilmiş, həqqı kəsilmiş.
 • Dilin bəlası uzunluğundandı.
 • Dilli elin, özüdə var üzüdə var.
 • Dilsiz elin daşı çox, ürək kövrək dağı çox, öz dilini bilməsə, doğma elin yadı çox.
 • Dostun könlü xoş olsun, düşmən gözü kor olsun.
 • Dostla dostlaş, düşmənə yanaş.
 • Doldurdu gözümü yaşa dolmalar,
 • Dolur badələr o boyda ki dolmalıdır, içirsən o boyda ki dolmalısan.
 • Dost sözün deyər, ağladar. düşman gülər, söz diyər.
 • Dostun gözündə yox, könlündə ol.
 • Dostunla dost olduğuna sevin (öyün), düşmanınla dost olandan sağın (çəkin).
 • Dovşan nə qədər arıq olsada, dərisindən çarıq çıxar.
 • Dovşan, kölgəsindən qorxar.
 • Dovşanın boyunu gördə, ətindən vaz geç, qorxanın özün gördə, faydasından keç.
 • Dovşanın iti qaçdığın, çox yatdığından gör.
 • Duran durmuş, gedəni tut.
 • Dünyada ən çətin şey sözdür, anlamağıda çətin, anlatmağıda çətin.
 • Düşmandan pay umanın dişi sınar.
 • Düşmanın, ərkək - dişisi yoxdur.
 • Düşmən yaxamdan tutur, it ətəyimdən.
 • Düzün duzuna baxma, duzsuz gördün çaşma.
 • Dünyaya "yalançı" dünya deyənlər, yalançıların ən böyüküdür.
 • Dolmuş tüfəng birin qorxudar, dolmamış tüfəng ikisin.
 • Dilənən tapar, tikilən qalar.
 • Dilim var, elim var.
 • Dilin bilən, elin bilər.
 • Dilin bilməyən, anasın tanımaz.
 • Dilin gücü dişdədir, dişin gücü dildədir.
 • Dilini gör, elini gör.
 • Dilsiz elin sözü yox.
 • Dilsiz millət, çəkər zillət.
 • Dinməz dilim yoldaşım, dinər dilim başdaşım.
 • Dinsizin ağzın, imansız yumar.
 • Dolu küpün səsi çıxmaz.
 • Dolunun ağzı ürəyindədir, dəlinin ürəyi ağzında.
 • Doqquz at bir qazığa bağlanmaz.
 • Doqquz don geyən doqquzuda qırmızı, bir donun ağdır sənin, biridə qara.
 • Dost çoxalsa, düşman ayağ altında (qalır).
 • Dul arvad yuxuda, ikinci ərin görər.
 • Durmağın kefini yıxılmaq öyrədir.
 • Durqun göldə, qurd olar.
 • Duza gedənin, yükü ağır olar.
 • Dün qonşuya qucaq açanlar, bu gün əl açır.
 • Dünən yumurtadan çıxmış, bu gün bizə cip-cip öyrədir.
 • Dünya bir holadır, gələn keçir, qonan köçür.
 • Dünya bir pəncərədir, biri yenər, biri çıxar.
 • Dünyanın zoru, anlamaz sözü.
 • Dəvə - qara yerin qayığıdır.
 • Dolan qoyunum, dolan, borc verən gələr, ya səni aparar, ya məni.
 • Davada qılıncı borc verməzlər.
 • Dosta borc pul vermə, hər ikisi əldən gedər.
 • Dövlətli yanına qaşıyanda, kasıb elə bilər ona pul verir.
 • Davanı qılınc kəsər, sevdanı – pul.
 • Dəllək dəlləyin başını qırxanda pul almaz.
 • Daşdan pul çıxardar.
 • Dostam səninlə, pulun qurtaranacan!
 • Düş desəm – düşməzsən: qoyun iri, quzu xırda, keçi kəssəm yeməzsən.
 • Dığ-dığ qardaşı qardaşdan ayırar.
 • Dadlını çox çeynəsən, ardı acı olar. yaxşını döydükcə yaman olar.
 • Dəyirmanda doğan siçan, gurultudan qorxmaz.
 • Dil var dişi saxlar, diş var dili saxlar.
 • Dəvəni yel aparsa, keçini göydə gör.
 • Dəlicə qızdan dəlicə gəlin olar.
 • Dad yaman (fələk) əlindən, yaman gəlin əlindən.
 • Dil, elin elçisidir.
 • Damar-damar, daşı dələr.
 • Danışan dağı aşdı, danışmayan yolu çaşdı.
 • Dostuna at vermə, verdinsə "yavaş get" demə
 • Dünyada üç şey gördüm; oldum, evləndim, öldüm.
 • Düyü döyülməsə, aş olmaz.
 • Duz-çörək deyiblər, düz çörək yeyiblər.
 • Dumanlı dağlar, yağışsız qalmaz.
 • Dərd çəkənindir, sevgi sevənin.
 • Doğru tutulmayınca, oğru tutulmaz.
 • Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.
 • Düzlük uzanar, qırılmaz.
 • Dost qazan, düşməni nənəm də doğar.
 • Dostunu mənə göstər deyim necə insansan.
 • Dünyanın ən bəxtiyar insanı kimsəyə möhtac olmayanıdır.
 • Dəvənin biri dəngə, vay dəng dərdi.
 • Dünyaya etibar yoxdur.
 • Dünyaya eşşək gəlib, eşşək də getdi.
 • Dünyanı verim açıb.
 • Dünyanı dolansan da qarğasan, qarğa!
 • Dünyanı ikiəlli tutma.
 • Dünyanın ən böyük neməti cansağlığıdır.
 • Dünyanın işini hər təhər tutsan keçər gedər.
 • Dünyanınkı əvəz-bədəldir.
 • Dünyanınkı borcdur.
 • Düşmən adama "qadan alım" deməz.
 • Düşmən qaçarkən qarğalar cürətlənər.
 • Düşmən qarışqa da olsa, sən onu fil say.
 • Düşmən düşməndir, nə yaxşısı nə yamanı?
 • Düşmən düşmənə qəzəl oxumaz.
 • Dəli ağlamaz, ağıllı gülməz.
 • Dəymə mənə, dəyməyim sənə!
 • Dovşanı qamış öldürər, əri - namus.
 • Dəli özünə bir dəli yoldaş tapdı, elə bildi ki, çox ağıllıdır.
 • Doğru yolun əyrisin bilməyən düzə çatmaz.
 • Dili doğru, yolu doğru.
 • Davalı evdə qazan qaynamaz.
 • Daşqınlığın sonu, şaşqınlıqdır.
 • Dünyada adamdan adamlıq qalır.
 • Dünya çalışanların əlindədir.
 • Dünya xali deyil.
 • Dünya tükənər, düşmən tükənməz.
 • Dünya bir nərdivandır, biri çıxar, biri düşər.
 • Dünya mənim deyənin, dünən gəldik yasından.
 • Dünya işinin madarı yoxdur, heç kimsəyə etibarı yoxdur.
 • Dünya malına etibar yoxdur.
 • Dünya malı dünyada qalacaq.
 • Dünya gör-götür dünyasıdır.
 • Dünya gedib, ucu qalıb, adamların bici qalıb.
 • Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan.
 • Dünya yansa, bir tükü də yanmaz.
 • Dünya yaz ikən qış tədarükünə bax!
 • Dünya durduqca durasan!
 • Dünya, dünya nur dünya, gəl qaranı kəs dünya!
 • Dünya, dünya, puç dünya!
 • Dünya dediyin bir bağdır, hər gələn bir ağac əkib gedər.
 • Dünya – qazan, biz çömçə.
 • Dünya varına güvənmə!
 • Dünya boynu yoğunundur.
 • Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin.
 • Dünya bitər, əngəl bitməz.
 • Dünya bir yorğun ovdur, hər gələn bir dəm ovlar.
 • Dünya bir yağlı quyruqdur, yeyə bilənə nuş olsun.
 • Dünya beş gündür, beşi də qara.
 • Dünya belə də qalmaz.
 • Dünya başına dar gəlir.
 • Dünya bala dönsə də, ala qarğa öz yeməyin bilər.
 • Dünənki nökərçiliyinə baxma, bugünkü ağalığına bax.
 • Dünənki məzənnəyə yoldaşım da hazırdır.
 • Dünənki işinə sağ ol, bugünkü işindən danış.
 • Dünəni demə, bugünü de!
 • Dünən öləni dünən də basdırdılar.
 • Dünən yumurtadan çıxıb, bu gün bizə cip-cip öyrədir.
 • Dünən yumurtadan çıxıb, bu gün qabağını bəyənmir.
 • Dünən yediyini bu gün yadından çıxarıb.
 • Dünən – dost, bu gün aşna.
 • Dünən bir, bu gün iki.
 • Dükançının saqqalı özünə əngəldir.
 • Düzəndə min, enişdə yedəyin çək, dikdə qabaq sal, yeriməsə, mən zamin.
 • Düz tanınmayınca – əyri tanınmaz.
 • Düz söz – bir söz.
 • Düz söz acı olar.
 • Düz oldu – ox, əyri oldu – yay.
 • Düz gəlmisən – düz get, qız gəlmisən – qız get.
 • Düz yolun yolçusu azmaz.
 • Düz yol gedən yorulmaz.
 • Düz yaşa – yüz yaşa.
 • Düz əyrini kəsər.
 • Düz danışanı utandırmaq olmaz.
 • Düz danışanla dost ol, səni tərifləyənlə yox.
 • Düz adamsan – təkyədə nə işin var?
 • Düz ağacı ocağa qoymazlar.
 • Düdüyə qoydular, çaldılar.
 • Düdəməyi hindi gəlir.
 • Durub getdik qışlağa, ümid qaldı yaylağa.
 • Durnanın başçısını vurarlar.
 • Duran öküz yatan öküzün başına batırar.
 • Duran yerdə işə düşmüşəm!
 • Duran yatanın payını yeyər.
 • Dumansız çən olmaz.
 • Dumanlı gözə hər şey bulanlıq görünər.
 • Dul arvadın dilləri, qaraca yazın günləri Duman alçaqdan qalxar, ucanı gözlər.
 • Dul arvadın divarı alçaq olar.
 • Dul arvadın boxçası qoltuğunda olar.
 • Dul arvad qız adına almazlar.
 • Dul arvad özü yetimdir, amma yetimlərə anadır.
 • Dul arvad yuxuda ikinci ərini görər.
 • Dul arvad yetim saxlar, naxırçıya minnət qoyar.
 • Dul arvad evdə oturmaz.
 • Dul arvad ağ kəlağayıdır, toxunma, ləkə düşər.
 • Duymusan – malındır.
 • Duzunu gimrik eyləyən çörəyini də fətir eylər.
 • Duzu yeyib duz qabını sındırma.
 • Duzdan ləziz, sudan əziz, bir şey yoxdur.
 • Duzun duz olsun.
 • Duz çörəyin qədrini bilmək gərək.
 • Duz-çörək itməz.
 • Duz-çörək kəsmişik.
 • Duz-çörək qədri bilməyən itdən də alçaqdır.
 • Duz kimi hər aşa girər.
 • Duz yerinə buz yalama.
 • Duanı biz eləmişik, yağış gör hara yağır?
 • Dua oxumaqla donuz darıdan çıxmaz.
 • Dörd göz bir övlad üçündür.
 • Dörd divardır, bir həsir.
 • Dörd divar arasında qalmışam.
 • Döyülənin cibindən gedər Döyülməmiş düyüdən aş olmaz.
 • Döyülən ilə deyən bir deyil.
 • Döymür, tozunu çırpır.
 • Döyməni xanım yeyər, kəpəyi – yetim.
 • Döymə özgə qapısını, döyərlər sənin qapını.
 • Döyən, söyən ərim yox, yel aparan unum var.
 • Döyən qalır qıraqda, döyülən tutulur.
 • Dövranını sürən sürsün, hər kəsin macalı var.
 • Dövlətlinin iti yatmaz.
 • Dövlətlinin dili uzun olar, əli qısa.
 • Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar.
 • Dövlətliyə bəli, yoxsula dəli deyərlər.
 • Dövlətlidən xeyir olmaz, gordan mazarat.
 • Dövlətli kasıb olsa – qırx il iyi getməz.
 • Dövlətin gəlhagəlidir.
 • Dövlətin ən yaxşısı ağıldır.
 • Dövlətin də düşər-düşməzi olar.
 • Dövləti abıra çəpər edərlər.
 • Dövlətə etibar yoxdur.
 • Dövlətə bel bağlama.
 • Dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
 • Dövlət sirrini dövlət bilər.
 • Dövlət malı nə odda yanar, nə suda batar.
 • Dövlət dəniz suyu kimidir, içdikcə susadır.
 • Dövlət quşu başına qonub.
 • Dövlət qulluğu göyərçinə bənzər, qonar, uçar.
 • Dövlət başa qonar, quzğun leşə.
 • Dövlət başa bəladır.
 • Dövlət adama ayağı ilə gəlməz.
 • Dövlət ağıllının nökəridir, axmağın ağası.
 • Dostunun dostu sənin də dostundur.
 • Dostunu mənə de, deyim sən kimsən.
 • Dostunu ağladıb, düşmənini güldürmə.
 • Dostuna borclu olma.
 • Dostun üzünü evində gör.
 • Dostun sirrini dost bilər.
 • Dostun qədrini dost bilər.
 • Dostun yoxsa, axtar, tapdın – qoru.
 • Dostun dost olsun, hesabın dürüst.
 • Dostun versə qum, sən onu ovcunda yum.
 • Dostun atdığı daş baş yarmaz.
 • Dostuq, cibimiz ayrı.
 • Dostu dar gündə sına.
 • Dostsuz insan – qanadsız quş.
 • Dostluğun telini kobudluqla qırma, bir də bağlasan düyünü qalar.
 • Dostluğu ayı dostluğudur.
 • Dostluğa dağlar da, dənizlər də mane ola bilməz.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxar.
 • Dostluq həmişə qalib gələr.
 • Dostluq həyat vəsiqəsidir.
 • Dostluq üç almadır: gah ikisi səndə, birisi məndə, gah ikisi məndə, irisi səndə.
 • Dostluq göstərməklə düşmən əzilməz.
 • Dostluq düzlükdədir.
 • Dostdan özünü qoru, düşmənlə hesablaşmağa nə var?
 • Dostdan zərər gəlməz.
 • Dostdan belə sirrini saxla.
 • Dosta dost, düşmənə düşmən kimi bax.
 • Dosta – alqış, düşmənə – qarğış.
 • Dost üzdən bəlli olar, düşmən – gözdən.
 • Dost sirrini dosta deyər.
 • Dost sevinər, düşmənin gözü çıxar.
 • Dost ol, vəfalı ol.
 • Dost min olar, candan dost olan bir.
 • Dost min isə – azdır, düşmən bir isə – çoxdur.
 • Dost məni yad eyləsin bir güleyşə nar ilə.
 • Dost məni ansın bir çürük qoz ilə.
 • Dost gəlişi bayram olar.
 • Dost gələr – düşmən gedər.
 • Dost yolunda əzaba düşənin el içində üzü ağ olar.
 • Dost ilə ye, iç, alış-veriş eləmə.
 • Dost-düşmən qara gündə məlum olar.
 • Dost dostdan kənar olmaz, aralıqda mərdimazar olmasa.
 • Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək.
 • Dost dosta arxa olar.
 • Dost dar gündə tanınar.
 • Dost bir, düşmən on bir.
 • Dost arası sözsüz olmaz.
 • Dost arası pak gərək.
 • Dost ağlar, düşmək gülər.
 • Dor dibindən qaçandır.
 • Donuzun başı ağır olsa da, leşi çəkər.
 • Donuzdan toğlu doğulmaz.
 • Donuzdan bir tük də qənimətdir.
 • Donluğuma darı, cirəmə kəpək qatmayın.
 • Don tapmaq asandır, dost tapmaq çətin.
 • Don dedi: - Mən gedirdim, məni yamaq saxladı.
 • Dolunu yeyib boşa təpik atma.
 • Dolu tüfəng bir nəfəri qorxudar, boşu – iki nəfəri.
 • Dolu quyuya it düşməz.
 • Dolaşan qurd ac qalmaz.
 • Dolanmağa yad ölkə, ölməyə vətən yaxşı.
 • Dolayı gəl, dolayı, həsir basma, dolan gəl!
 • Dozanqurdun da balası özü üçün əzizdir.
 • Dodağın qalınlığına baxma, sözün zərifliyinə bax.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəz, öz evindir.
 • Doğruluq insanı heç vaxt utandırmaz.
 • Doğruluq dost qalasıdır.
 • Doğru söylə, at min çap.
 • Doğru sözü zarafata salıb deyərlər.
 • Doğru söz etiraz götürməz.
 • Doğru söz dostluğu pozar.
 • Doğru söz dilinə gəlməz.
 • Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
 • Doğru ol, asan yol ilə get.
 • Doğru yolla gedən yorulmaz.
 • Doğru yolda yıxılan tez qalxar.
 • Doğru elə bilər hamı doğrudur, əyri elə bilər hamı əyridir.
 • Doğru deyən olsaydı, yalançı usanardı avara qalanlar dəxi bir söz də qanardı.
 • Doğru deyənin başı keçəl olar.
 • Doğru büdrər, amma yıxılmaz.
 • Doğaram – oğlan doğaram, doğmaram – özümü boğaram.
 • Doqquzunda nə isə, doxsanında da odur.
 • Doqquzu verən, onu da verər.
 • Doqquz gün əciri on gün sadağa lazımdır.
 • Doqquz döşəkli bala, axırda quru yerdə can verər.
 • Doqquz dərədən on qab su gətirər.
 • Doqquz atı səkkiz ağaca bağlayır.
 • Doqquz ay ananın qarnında necə qalmısan?
 • Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr.
 • Dovşanı tutunca tazıya "atam" deyərlər.
 • Dovşan feyz alanda kənd qırağında gəzər.
 • Dovşan öz yatağında ovlanar.
 • Dovşan nə qədər qaçarsa, o qədər də yatar.
 • Dovşan kiçik, qulağı böyük.
 • Dovşan dağdan küsmüş, dağın xəbəri yox.
 • Dovşan dağda – suyu ocaqda.
 • Dovğa doqqazacan, qatıqlı aş darvazaycan.
 • Dırnağın varsa, başını qaşı.
 • Dırnağı mayasından kəsməzlər.
 • Dımbılı ələk – dımbılı sac, əlim xəmir, qarnım ac!
 • Dişsiz ağız – daşsız dəyirman.
 • Dişlərini ağartma, it sümük axtarır.
 • Dişinin qədrini bilməyən çənəsiz qalar.
 • Dişin ağrıdı – çək qurtar.
 • Dişi düşmüş boz öküz, qoşulub cöngələrə.
 • Diş yox ikən dodaq var idi.
 • Diş qurdalamaqla qarın doymaz.
 • Diş verən dişlik də verər.
 • Diz ağrısını can çəkər.
 • Dirini öldürmək olar, ölünü diriltmək olmaz.
 • Dirilik birlikdədir.
 • Diriyə dirilik lazımdır.
 • Diridən dirilik qalar.
 • Diri it ölü aslandan yaxşıdır.
 • Diri dirinin dərdini çəkər.
 • Dincliyimi Şahmərdan kəsib.
 • Dinc ayağa heç nə dəyməz.
 • Dinc adamsan, qanlı qapısında nə qayırırsan?
 • Dinsizin öhdəsindən imansız gələr.
 • Dinsizin malını imansız yeyər.
 • Dinsizin ağzını imansız yumar.
 • Dinməyənin bir dinəni olar.
 • Dinmə, səni udaram!
 • Dinmə ver!
 • Dinindən dönər, imanından dönməz.
 • Dəb deməkdənsə, ləbləbi de.
 • Dərə mənim, düz sənin.
 • Dərə mənim, düz mənim sənin burada nə işin var.
 • Dərdsiz könüldə məhəbbət yuva açmaz.
 • Dərdsiz baş – bostan qırağında köpək.
 • Dərdlini dindirmə, özü dillənər.
 • Dərdli dərdlinin dərdini axtarar.
 • Dərdini unut, sözünü unutma
 • Dərdini gizlədən – davasını tapmaz.
 • Dərdini dərd bilənə söylə.
 • Dərdini qoy dərdim üstə, onu da mən çəkim.
 • Dərdin yoxdur söylən, borcun yoxdur evlən.
 • Dərdlilər yaxşı bilir aləmdə dərdin qiymətin.
 • Dərdimiz hardan əyan olsun bizim dərdsizlərə.
 • Dərdimi dağa desəm dağ əriyər, şam yanar, şölə çəkər, piltə yanar, yağ əriyər.
 • Dərdi olan dərman axtarar.
 • Dərdi olan danışar.
 • Dərdi verən, dərman da verər.
 • Dərd çəkənə gərəkdir.
 • Dərd olsun, söz olmasın.
 • Dərd olmaz dərmansız, dəvə gördüm sarbansız, hamıya dərman oldu, balam öldü dərmansız.
 • Dərd gələndə xalvar ilə gələr, çıxanda misqal ilə!
 • Dərd gələndə lailacı, pişiyə deyərlər: - Xanım bacı!
 • Dərd gəzər, dərman arar.
 • Dərd getməz, deyişər.
 • Dərd dərdi açar.
 • Dərd dərdə bənzəməz.
 • Dərd dərd üstündən gələr.
 • Dərd var gələr keçər, dərd var dələr keçər!
 • Dərd bir ülgücdür, udsan yaralar, atsan yaxalar.
 • Dərd bir olsa çarəyə nə var?
 • Dərd bir olsa, yeriyər.
 • Dərd bir idi, iki oldu.
 • Dərd bir deyil, iki deyil.
 • Dərd adamı ağladar.
 • Dərd ağladar, eşq söylədər.
 • Dərvişin fikri nə isə, zikri də odur.
 • Dərvişin olduğundan.
 • Dərvişi – təkyədə, sərxoşu meyxanada axtar.
 • Dərvişə bir şey verməmisən, kəşkülün bəs niyə sındırırsan?
 • Dərviş öz evini çiynində gəzdirər.
 • Dərviş olan şahlıq iddiası eyləməz.
 • Dərviş odur ki, dünyanı tərk edə, fəqir odur ki, dünya onu tərk edə.
 • Dərviş məscidə girməz, bazarda meydan qurar.
 • Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar.
 • Dərviş dilriş olar.
 • Dərviş, belə iş?
 • Dər-divarın da qulağı var.
 • Dənizi çömçə ilə boşaltmaq olmaz.
 • Dənizə getsə dənizi qurudar.
 • Dənizdə batan saman çöpündən yapışar.
 • Dənizdə balıq sevdasız olmaz.
 • Dəniz suyu kimi, nə içilir, nə kiçilir.
 • Dəniz dalğasız, qızlar sevdasız olmaz.
 • Dəni məndən yeyir, başqa yerdə yumurtlayır.
 • Dəni ellərdən, suyu göllərdən.
 • Dəmirçinin ömrü tax-taxla, leyləyin ömrü lağ- lağla keçər.
 • Dəmirçidə bıçaq tapılmaz.
 • Dəmirçi nə bilir qızıl nədir?
 • Dəmirçi yanından keçən qığılcım yeyər.
 • Dəmirsiniz, missiniz, hamınız bir cinssiniz.
 • Dəmiri kürədən dəmir çıxardar.
 • Dəmiri döyən dəmirçi olar.
 • Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər.
 • Dəmir ki var, döydükcə uzanar.
 • Dəmir dəmiri kəsər.
 • Dəmir qapının taxta qapıya işi düşər.
 • Dəmir ayaq, dəmir çarıq, dəmir diş.
 • Dəm-dəm halvası deyil ki.
 • Dəm dəm gətirər, qəm qəm.
 • Dəlləkliyi bizim başımızda öyrənir.
 • Dəlləyi müştərisindən çox.
 • Dəlinin xırmanı olmaz.
 • Dəlinin ürəyi dilindədir, ağıllının dili ürəyindədir.
 • Dəlinin sözü, sərxoşun gözü.
 • Dəlinin nə toyu olsun, nə bayramı.
 • Dəlinin eşşəyi də dəli olar.
 • Dəlinin yadına daş salma.
 • Dəlinin düşünməsinə, toyuğun eşələnməsinə dərman yoxdur.
 • Dəlinin dilinə pəhriz yoxdur.
 • Dəlinin buynuzu olmaz ki?
 • Dəlinin bir ağıllısı olmaz?
 • Dəlinin başında qoz ağacı bitməz.
 • Dəlini zəncirlə yox, tədbirlə tutarlar.
 • Dəlilər dünyanı əkdilər, ağıllı indi cüt qoşur.
 • Dəliyə halva-külçə neyləsin?
 • Dəliyə gündə bayramdır.
 • Dəliyə yüz öyrət, öz bildiyini eylər.
 • Dəliyə yer ver, əlinə bel!
 • Dəliyə yazı yoxdur.
 • Dəliyə dəli kimi cavab verməzlər.
 • Dəliyə daş atma, başına daş yağdırar.
 • Dəliyə qoşulma, səni də dəli edər.
 • Dəliyə qanun yoxdur.
 • Dəliyə bir hava bəsdir.
 • Dəliyə ağıl, qaraya sabun kar eyləməz.
 • Dəlidir, başını vursun divara!
 • Dəlidən ağıl ummaq olmaz.
 • Dəli çomağa rast gəlib.
 • Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.
 • Dəli söyləyən doğru olar.
 • Dəli sərxoşdan qorxar.
 • Dəli özü deyər, özü də gülər.
 • Dəli öz zərərini güdər.
 • Dəli ol, bəxtin olsun.
 • Dəli inəyin dəli də buzovu olar.
 • Dəli ilə tapmaqdansa, ağıllı ilə itirmək yaxşıdır.
 • Dəli ilə sərxoşun meydanı birdir.
 • Dəli ilə dövlətli, ikisi də bildiyini eylər.
 • Dəli elsiz, el dəlisiz olmaz.
 • Dəli dövran sürər, ağıllı vaxt gözlər.
 • Dəli dostun olunca, ağıllı düşmənin olsun.
 • Dəli dost, qəlbi qara, mən belə dostu neylərəm?
 • Dəli dəliyə xoş gələr.
 • Dəli dəliyə qoşular, dəyənək göydən yağar.
 • Dəli dəlidən xoşlanar, molla – halvadan.
 • Dəli demiş, ağıllı inanmış.
 • Dəli deyingən olar.
 • Dəli qırmızı sevər, gic – sarı.
 • Dəli qız evdə qalmaz.
 • Dəli qız dayısından yaşınar.
 • Dəli quyuya bir daş atdı, min ağıllı çıxarda bilmədi.
 • Dəli qazının yazdığını, ağıllı qazı pozmaz.
 • Dəli başına dövlət quşu qonub.
 • Dəli bağlayanı ağıllı aça bilməz.
 • Dəli aydan qorxar.
 • Dəymə düşərdir.
 • Dəyənək dəlinin, süpürgə gəlinin.
 • Dəymə tazıya – qaçar qazıya.
 • Dəyirmançının şahidi kömbəçi olar.
 • Dəyirmandan acıq eyləyən çuvalını boş aparar.
 • Dəyirmanın səsindən qaçan un üyütməz.
 • Dəyirmanın pəri – iki günün əri.
 • Dəyirmanın yaraşığı torba, çuvaldır.
 • Dəyirmanın boğazına ölü salsan diri çıxar.
 • Dəyirmanın boğazı boş qalsa, daş daşı sürtər.
 • Dəyirmandan gələnin əlinə baxarlar.
 • Dəyirmanda doğulan siçan köy gurultusundan qorxmaz.
 • Dəyirmanda dənin yox, şahad üstə başını niyə yarırsan?
 • Dəyirmanda dəni olmayana un verməzlər.
 • Dəyirmanda buğda qurutmazlar.
 • Dəyirmana girdi köpək, dəyirmançı vurdu kötək, bilmirəm kəpək yedi köpdü köpək ya da ki, kötək yedi köpdü köpək?
 • Dəyirmana gələndən sonra ulaq görən çox olar.
 • Dəyirmana getsə dünya xəbəri gətirər.
 • Dəyirmana gedirəm, nə dənim var, nə çuvalım.
 • Dəyirmana dəni evdə arıd apar.
 • Dəyirman xoruzu kimi qıpqırmızıdır.
 • Dəyirman iki daşdan, məhəbbət iki başdan.
 • Dəyirman bildiyini eylər, çaq-çaq baş ağrıdar.
 • Dəyərli muncuq yerdə qalmaz.
 • Dədəsini görməyən şahlıq iddiası eylər.
 • Dədəsindən nə gül dərdim ki, balasından gülab çəkim?
 • Dədənə ehsan verib əli çapıxları qapına dadandırma.
 • Dədəm mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib.
 • Dədəm evində də qarabəxt, ər evində də?
 • Dədəm evində balıq başı, ərim evində də balıq başı?
 • Dədə görməyən elə bilər Şaqqulu da bir dədədir.
 • Dəvətsiz gələn qonaq, quru yerdə oturar.
 • Dəvətsiz qonağı köpək qarşılar.
 • Dəvətə icabət gərək.
 • Dəvəçi ilə dost olanın, darvazası gen gərək.
 • Dəvəsi ölmüş ərəbəm!
 • Dəvənin kini - ilanın kini.
 • Dəvənin yemədiyi ot, ya başını ağrıdar, ya qıçını.
 • Dəvənin dizini bağla, sonra allaha tapşır.
 • Dəvənin də oynamağına az qalıb.
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyməz.
 • Dəvənin qanadı olsa, uçulmamış dam qalmaz Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə.
 • Dəvənin biri bir döngə, vay döngə dərdi.
 • Dəvənin ayağı altında qarışqa əzilməz.
 • Dəvənin azanı Ağcaqabula gedər.
 • Dəvəni çömçə ilə suvarır.
 • Dəvəni satan köşək ala bilməz.
 • Dəvəni palaz altında gizlətmək olmaz.
 • Dəvəni yükü ilə, sarbanı ipi ilə.
 • Dəvəni yükü ilə udur.
 • Dəvəni ya duza, ya suya.
 • Dəvəni itirib köşəyi axtarır.
 • Dəvəni eşşəyin quyruğuna bağlayır.
 • Dəvəni dağdan uçurdan bir çəngə otdur.
 • Dəvəni aparan eşşəkdir.
 • Dəvəyəcən boyun olunca, düyməcə ağlın olsun.
 • Dəvəyə minməmişdən qabaq yırğalanmaq öyrənir.
 • Dəvəyə qanqal lazım olsa, boynunu yüz yerdən uzadar.
 • Dəvədən böyük fil var.
 • Dəvəquşu yükə gələndə, qanadlarını göstərər.
 • Dəvə Xançobanda olar.
 • Dəvə tanımasa, ovsarı tanıyar.
 • Dəvə palçığa batdı, milçək onu çıxartdı.
 • Dəvə ölsə dərisi yükdür, toyuq ölsə bir çəngə tükdür.
 • Dəvə ölər, yükü qalar, xoruz ölər, tükü qalar.
 • Dəvə öz kövşədiyini udar.
 • Dəvə oynayanda qar yağar.
 • Dəvəni ovlamazlar.
 • Dəvə nə qədər uzaq getsə, qatarını gözlər.
 • Dəvə nə qanır nərdivan nədir?
 • Dəvə nə qədər arıq olsa, dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Dəvə nalbəndə baxan kimi baxır.
 • Dəvə minənin eşşəyi yanında olar.
 • Dəvə gördün?
 • Dəvə köşəyə uymasa, köşək dəvəyə uyar.
 • Dəvə kinli olar.
 • Dəvə kimi düz bir yeri yoxdur.
 • Dəvə durdu dam yıxdı.
 • Dəvə qulağından asılmaz.
 • Dəvə kimi böyüksən, qulağı qədər ağlın yoxdur.
 • Dəvə buynuz axtarırdı, qulaqdan da oldu.
 • Dəvə böyüksə, yükü də böyükdür.
 • Dəvə böyükdür – ot yeyər, şahin kiçikdir – ət yeyər.
 • Dəvə bostana girəndə, elə bilər onu heç kim görmür.
 • Dəvə bir fikir eyləsə, sarban ikisini eylər.
 • Dəvə başın soxar pambığa, gözlərini də bərk- bərk yumar, Deyər : - Məni heç kəs görmədi.
 • Dəvə asta gedər, çox gedər.
 • Dəvə adın satar, eşşək odun.
 • Deyirəm, sevgimizə, bəxtimizə gəc baxanın, gözü kor, bəxti qara, qəlb evi viran olsun.
 • Desən öl – ölər, qal – qalar.
 • Desən yumurta ağdır, deyər qaradır.
 • Desələr ki, göydə toy var, arvadlar nərdivan axtarar.
 • Deməsən eşitməzsən.
 • Demək olmur ki, gözün üstə qaşın var!
 • Demək asandır, yerinə yetirmək çətin.
 • Demə babam yoxsuldur, can sağlığı dövlətdir.
 • Deyirəm dilim yanır, demirəm – ürəyim.
 • Deyingən dinə bilməz, dinməsə dözə bilməz.
 • Deyilmiş sözdən deyilməmiş yaxşıdır.
 • Deyiləcək sözü fikirləş, sonra de.
 • Deyilən söz geri qayıtmaz.
 • Deyən qafildir, dedirdən qafil deyil.
 • Deyən ağılsız olsa eşidən gərək ağıllı ola.
 • Dedim, deməmiş olum.
 • Daşınma su ilə dəyirman işləməz.
 • Daşınma su ilə bağ salınmaz.
 • Daşın xırdası böyüməz, adamın xırdası böyüyər.
 • Daşı sıxsa, suyunu çıxardar.
 • Daşı ətəyindən tök.
 • Daşı daşa, başı başa vurarlar.
 • Daşlar da dilə gəlir.
 • Daşdan çörək çıxardar.
 • Daşdan tük çəkər.
 • Daşdan yumşaq nə versən yeyər.
 • Daşdan qopar, yoxdan qopmaz.
 • Daş üstə əkin olmaz.
 • Daş daş üstə qalmamış.
 • Daş ürəkli düşmənin ürəyini yarar yumşaqlıq.
 • Daş olsaydı sıxardım, torpaqdı dayandım.
 • Daş olma, baş ol.
 • Daş kəsənə toxunsa, vay kəsənin halına, kəsən daşa toxunsa, vay kəsənin halına!
 • Daş yumşalar, düşmən yumşalmaz.
 • Daş düşdüyü yerdə qalar.
 • Daş - divarın qulağı var.
 • Daş – dəyənə bəllidir, yol – gedənə.
 • Daş daşı sındırar.
 • Daş daşı, dırnaq daşı, siz savaşa, biz tamaşa.
 • Daş - daşa söykənər – divar olar.
 • Daş qızlar bağrına, gecələr yalqız yatar.
 • Daş quyuya düşən kimi düşüb.
 • Daş qayaya rast gəlib.
 • Daş bir yerdə – qoz bir yerdə.
 • Daş bir yerdə qalanda göyərər.
 • Daş atıb başını tutub.
 • Daş atana – çörək at.
 • Daş atan bəlli – baş atan bəlli.
 • Daş at – qolların açılsın.
 • Daş altından su yeridir.
 • Darımızı yeyib, üzümüzə xortdayır.
 • Darıycan əri olanın tanrıycan hökmü olar.
 • Darıya girən donuz yabanı özünə qəbul elər.
 • Darğa əmimdir, daha nə qəmimdir!
 • Darvazadan keçməyən iynə gözündən keçər.
 • Darvaza qapısın bağlamaq olar, xalqın ağzın bağlamaq olmaz.
 • Darayı, səni geyər hər ayı!
 • Dar küçədən keçmərəm, çadramı yellətmərəm.
 • Dar yerə min dost yerləşər, bir düşmən yerləşməz.
 • Danışıram da pis olur, danışmıram da.
 • Danışmaq dananı qurda verər.
 • Dananın evi yıxılsın.
 • Danışanı adam bilir, hürəni – it.
 • Danalı inəkdən sağım olmaz.
 • Dana oynar, mıxını bərkidər.
 • Dana göbələk götürdü.
 • Dan ulduzuna dönmüsən.
 • Damımız uçdu, dam kürəməkdən qurtardıq.
 • Damdan düşsə, pişik kimi ayağı üstə düşər.
 • Damdan düşənin halını damdan düşən bilər.
 • Damdan düşdüm, ətəyim sındı.
 • Damdan - dama gəzən köpəyin beli sınar (qırılar).
 • Damda verər azanı, yerdə sayar qazanı.
 • Damara baxarlar, qan alarlar.
 • Damar - damar, daşı dələr.
 • Damazlığını yeyən tamarzı qalar.
 • Dama - dama göl olar, axa-axa sel.
 • Dam uçdu, kalafası qaldı.
 • Dam olmadın, eşik ol barı!
 • Dam dirəksiz olmaz, tövlə kürəksiz.
 • Dalınca aftafa aparır.
 • Dalında namaz qılıram.
 • Dalın daşa dayayıb.
 • Dalı bağlıdır.
 • Daldan gələn dadlı olar.
 • Dalda qalma, yoldaşından yeyin get.
 • Dalaşan köpək xoralı olar.
 • Dal ayağı ilə qulağını qaşıyır.
 • Dayısı olan dayısına güvənər.
 • Dayı tikən körpünü su aparmaz.
 • Dayı görməyib, elə bilir Şaqqulu da bir dayıdır.
 • Dayı ilə dağ dolan, əmi ilə bağ dolanma.
 • Dayanan su tez iylənər.
 • Dayan, doldurum!
 • Dayağı dağ olanın, başı göylərdə olar.
 • Dayça nə qədər bərk qaçsa, arabanı çəkən atdır, at!
 • Dayça at olunca yiyəsi mat olar.
 • Dairənin nə başı var, nə ayağı.
 • Dazın istədiyi qara saç olar.
 • Daz keçəldən xoşlanar.
 • Dadsız - duzsuz qonşuya qalsın.
 • Dadmaqla mal tükənməz.
 • Dadlı söz – can arzusu, dadsız söz – baş ağrısı.
 • Dadlı söz dinlənər, dadsız söz əsnədər.
 • Dadlı dil – gülər üz.
 • Dadımlıqdır, doyumluq deyil.
 • Dadı dağarcığında qalıb.
 • Dadsız şorbaya duz da kar eləməz.
 • Dad dadıycan, duz da dadıycan.
 • Dadı damağında qalıb.
 • Dadı ağzında qalıb.
 • Dadmamısan qaz ətini, nə biləsən ləzzətini?
 • Dadananla quduranı saxlamaq olmaz.
 • Dadanan dura bilməz dursa da dözə bilməz.
 • Dadanan dayanmaz, yığdıqca da doymaz.
 • Dadanmısan dolmaya, bəlkə bir gün olmaya?
 • Dad fələk, dad fələk, mən içən şərbətdən özün də dad fələk!
 • Dadanmısan, qudurmusan?
 • Dağına baxar – qar verər, bağına baxar – bar verər.
 • Dağılasan vilayət; azançısı – eşşək, münəccimi – çaqqal.
 • Dağın üstə bağın sağ olsun.
 • Dağın nə dərdi dağ boydadır.
 • Dağı dağ üstə qoyub.
 • Dağlar marala qaldı!
 • Dağlar dağımdır mənim, qəm ovlağımdır mənim, dindirməyin ağlaram yaman çağımdır mənim.
 • Dağdan hey götürüb desən ki, "çoxdur", bir də görərsən ki, dağ özü yoxdur.
 • Dağdan gəlir, dağ arabası, heç kim onu mindiyi yox,
 • Dağdan gələn, dağa gedər.
 • dağarcığını çuvala tay tutur).
 • Dağarcığını çuval yanına sürür.
 • Dağarcıq çuvaldan böyük oldu?
 • Dağa yağsa – çöl abadan, çölə də yağsa – çöl abadan.
 • Dağ üstündə tısbağa, gomuşdan böyük görünər.
 • Dağ üstə maral gəzər.
 • Dağ suları dağdan gələr.
 • Dağ səfasız olmaz, gözəl vəfasız.
 • Dağ nə qədər uca olsa, el üstündən yol salar.
 • Dağ yıxılmasa – dərə dolmaz.
 • Dağ yeriməsə abdal yeriyər.
 • daldadır.
 • Düşmənin bəlisindən dostun şilləsi yaxşıdır.
 • Düşməni yumşaqlıqla dost edən ağıllıdır.
 • Düşməni elə vur ki, bir də özünə gəlməsin.
 • Düşməni bas, hər yol ilə bassan, bas!
 • Düşmənə fürsət vermə, ayıq ol.
 • Düşmənə sahib çıxan, düşmən sayılar.
 • Düşmənə quyu qazıyınca, dosta ev tikərsən!
 • Düşmənə varanda ürəyində nifrət, əlində tüfəng; dosta varanda ürəyində məhəbbət əlində çörək.
 • Düşmənə bel bağlama.
 • Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir.
 • Düşmən səni daş ilə sən düşməni aş ilə.
 • Düşmən yaxandan tutanda it ətəyindən tutar.
 • Düşmən ətək altından çıxar.
 • Düşmən gücsüz də olsa, ehtiyatı əldən vermə.
 • Düşmən düşmənin halına qalmaz.
 • Dünyaca gözəlliyin olunca, zərrəcə bəxtin olsun.
 • Dünyanın axırıdır?
 • Dünyaya dayanma, varına inanma.
 • Dünyaya bel bağlama.
 • Dünyadan xəbəri yoxdur.
 • Dünyada hər şey satılıb-alınar, namusdan başqa.
 • Dünyada hər kəs öz haqqına razı olsa, dava olmaz.
 • Dünyada hər an, mərdə arxalan.
 • Dünyada pulsuz – axirətdə imansız.
 • Dünyada oğul toyundan şirin heç nə ola bilməz.
 • Dünyada ən yaxşı şey yaxşılıqdır.
 • Dəm dayına!
 • Dəm, hara gedirsən?
 • Dini dinara satan molla, dindən də olar, dinardan da.
 • Dindən çıxsan da, eldən çıxma.
 • Din elmin düşmənidir.
 • Dilinin pərsənki yoxdur.
 • Dilini uzun eləyən, başını bəlaya salar.
 • Dilini tut, divanı ud.
 • Dilini saxlayan, başını saxlar.
 • Dilin qoy dilçəyinə.
 • Dilini qısa eylə.
 • Dilini bilməyən anasın tanımaz.
 • Dilinə doğru söz gəlməz.
 • Dilində öd olanın hər şeyi acı olar.
 • Dilin olmasaydı, qarğalar dimdikləyərdi.
 • Dilin bəlasıdır uzunçu olmaq, ariflər işidir, sükuta dalmaq.
 • Dilimdə tük bitib.
 • Dilim, dilim ol, dilim, bir az şirin ol, dilim, bir az həlim ol, dilim, sən ki, incitdin yarı dilim-dilim ol, dilim.
 • Dilimin bələsından sana.
 • Dili xoş olanın havadarı çox olar.
 • Dili uzundur, ağlı gödək.
 • Dili topuq çalır.
 • Dili ilanı yuvasından çıxardar.
 • Dili varsa, dilçəyi də var.
 • Dili bal, işi bəla.
 • Dilotu yeyib!
 • Dilənçiyə xiyar verdilər, əyridir deyə almadı.
 • Dilənçiyə torbası ağırlıq eləməz.
 • Dilənçiyə bir verərsən, bir də istər, sabahacan yatmağa yer də istər.
 • Dilənçi torbasından çörək yeməzlər.
 • Dildir, nə qoruğu var, nə qaytanı.
 • Dildən gələn əldən gəlsə, kasıb-kusub varlanar.
 • Dildən acı, dildən şirin şey yoxdur.
 • Dildə yox, işdə özünü göstər.
 • Dildə bir şey deyib, ürəklə başqa şey tutma.
 • Dil sümüksüzdür, amma sümüyü sındırar.
 • Diz ilə olan, zor ilə olmaz.
 • Dil ilə dost olanın ağzın ara, könlün al.
 • Dil ki, var, ətdəndir, hara döndərsən dönər.
 • Dil ətdəndir.
 • Dil var bal gətirər, dil var – bəla.
 • Dil başı saxlar.
 • Dil başı güdaza verər.
 • Dil başa bəladır.
 • Dil adamın düşmənidir.
 • Dil adamı bəyan eylər.
 • Dil ağrısından qol ağrısı yaxşıdır.
 • Dil ağrıyan dişə dəyər.
 • Divarın iki üzün yıxmazlar.
 • Divarın dalısı da qürbətdir.
 • Divarı nəm yıxar, insanı qəm.
 • Divar binadan qaim olar.
 • Divanxana qapısı, girəndə darvaza olar, çıxanda iynə gözü.
 • Divan haqqa da baxar, nahaqqa da.
 • Divan ilə divanlıq eləmək olmaz.
 • Div qurbağaya aşıq olub.
 • Dəhnəni dərin qazı, suyu gur gəlsin.
 • Dəstini qıran da bir, suyu gətirən də bir.
 • Dəstəmazsız namaz olmaz.
 • Dərmansız dərdin dərmanı bimarlıqdır.
 • Dərgahın qapısı açıq olanda köpəyin yuxusu gələr.
 • Dəryaya bir daş at, ya bir qaya sal.
 • Dəryaya daş atmaqla suyu bulanmaz.
 • Dəryaz işlər, qol öyünər.
 • Dəryadan uzaq, bəladan uzaq.
 • Dərdə nə əksik olacaq?
 • Dəryadan nə əksik olacaq?
 • Dəryadan bir damcı.
 • Dəryadakı balıq, göydəki quş satılmaz.
 • Dəryada balıq sevdası.
 • Dərya murdarlıq götürməz.
 • Dərya görünən yerdə qətrə nə görünər?
 • Dərinə getmə, məsələ böyüyər.
 • Dərin su bulanmaz.
 • Dərilməmiş güldən dəstə bağlamaq olmaz.
 • Dərzinin mayası iynə-sapdır.
 • Dərziyə köç dedilər: iynəsini yaxasına sancdı.
 • Dağ dağa arxadır.
 • Dağ da olsan dağa daldalan.
 • Dağ bizim, ceyran bizim ovçu burda nə axtarır?
 • Dağ başında xırman qurma, sovurarsan, yel aparar, sel yanında dəyirman qurma, üyüdərsən, sel aparar.
 • Dağ başı dumandan qurtarmaz insan başı yamandan.
 • Dağ ağrı çəkdi, nə doğdu?
 • Dağ başı duman olar.
 • Davaçın xan olsa Allah dadına çatsın.
 • Davaçı qazı isə, ərizəni allaha yaz.
 • Davasını bilməyənə şahid olma.
 • Davanı göydə axtarırdı, yerdə əlinə düşüb.
 • Davanı iki dəfə salmaq nahaqdır.
 • Davanı qılınc aralar.
 • Davalı yerdə ot bitməz.
 • Davakarın şah olsa, ərizəni allaha yaz.
 • Davada halva paylamazlar.
 • Davada nırx kəsən olmaz.
 • Davada aradakının gözü çıxar.
 • Davada ağac aradakına dəyər.
 • Dava üçün bir qazı, isbat üçün on şahid.
 • Dava günündə igid gərək daldalanmasın.
 • Dava dağarcıq üstədir.
 • Dava acı, faydası şirin olar.
 • Dabbağ xoşladığı dərini yerdən-yerə vurar.
 • Dəf edilməsi mümkün olmayan dərdə dözməkdən başqa çarə yoxdur. (Türkmən atalar sözləri)
 • Dostunuza tez-tez ziyarətə gedin, çünki üstündə gedilməyən yollar tikan və kollarla bağlıdır. (Hind atalar sözləri)
 • Dəvə quraqlıqda gedər, amma bir də onu bataqlıqda gör. (Özbək atalar sözləri)
 • Düyünün içindəki qara daşlardan qorxma, ağ olanlardan qorx. (Yapon atalar sözləri)
 • Düyünün içindəki qara daşdan deyil,
  ağ daşdan qorxun. (Yapon atalar sözləri)
 • Dəlilərə zəng taxmaq istəsələr, dəmirin kilosu yüz milyon olar. (Bolqar atalar sözləri)
Top