• At gücünü karvanda gör, mərd gücünü meydanda.
 • At verməyin nə, "yavaş get" deməyin nə?
 • Dəvəni yel aparsa, keçini göydə gör.
 • Dostuna at vermə, verdinsə "yavaş get" demə
 • Ər altında at olur, qeyrət altında ər olur.
 • Eşşək nə bilir zəfəran nədir?
 • Eşşək nə eşşək - tükü məxmər, incə kəmər, üzü qəmər, yerişi at, üstündə yat, belinə min, evinə çat.
 • İt hürsə, bülbül susar.
 • İt ilə yatan, bit ilə qalxar.
 • İt qapmaz, at təpməz demə.
 • İtə səlam, dəliyə sual olmaz.
 • Məscid şamını yeyən pişik kor olar.
 • Meydansız at sürülməz, sınaqsız ər bilinməz.
 • Pişik arxasını yerə vurmaz.
 • Pişik atası xeyrinə siçan tutmaz.
 • Pişik miyoldamasın, toyuq taqqıldamasın.
 • Pişik ölüb, siçanların bayramıdır.
 • Pişik yaxşı bilir kimin ətini yeyib.
 • Pişik yeyəni, aslan qusdura bilməz.
 • Pişiyi bağlayıb çörək yeyənlərdəndir.
 • Pişiyi bağlayıb süfrə açır.
 • Pişiyi bir vursan – dinməz, iki vursan – dinməz, axırda üz-gözünü cırmaqlar.
 • Pişiyi çox sıxışdırma, pələngə dönər.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmaz, deyər: iylənib!
 • Qartal yuvasın gəzər, at sürüsün.
 • Quru torba ilə tutulmaz at.
 • Sahibinin yanında pişik də it basar.
 • Siçan görəndə pələngə dönən pişik, pələng görəndə siçana dönər.
 • Yatağan aslandan gəzəyən pişik yaxşıdır.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata - min qamçı.
 • Yəhər at belində, həmişə qalmaz.
 • Yəhərin ağır yüngülün, at bilir.
 • Yemsiz torba, at gətirməz.
Top