• Müştəri hər zaman haqlıdır. (İngilis atalar sözləri)
 • Min kilometrlik bir səyahət ilk addımla başlar. (Çin atalar sözləri)
 • Malını qiymətindən ucuz satana pul gərəkdi,
  Malı qiymətindən baha alana, mal gərəkdi.
  Malını qiymətindən baha satana da pul gərəkdi.
 • Mən gəldim gəlin görməyə, gəlin getdi təzək yığmağa.
 • Məscid şamını yeyən pişik kor olar.
 • Meydansız at sürülməz, sınaqsız ər bilinməz.
 • Mərdəkan – mərd məkan deməkdir.
 • Mərd mərdi kəsər Murtuza-Əli hər ikisini.
 • Mərd ilə ülfət edən, axırda bir gün mərd olar,
  namərdlə ülfət edən, axır biyaban-gərd olar.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərd ilə gəzən biyaban-gərd!
 • Mərd başa baxar, namərd – ayağa.
 • Mərd igidə arxa dur.
 • Mərd dostluq qanar, bərkdə dayanar.
 • Mərd igid tək qalmaqdan qorxmaz.
 • Malı yox oğru apara,
  imanı yox şeytanı apara.
 • Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.
 • Məndən olub mənə oxşamır.
 • Məscidin qapısı açılmamış kor əsasını dirədi.
 • Mən gətirirəm qısa-qısa, arvad dağıdır kisə kisə.
 • Mənzili yaxın, pulu çox?
 • Müştərinin gözü satıcının əlində olar.
 • Müştərinin biri gedər, biri gələr.
 • Müştərinin ağlı gözündə olar.
 • Müftəxor sahibi – səliqəli olar.
 • Müsəlmanın sonrakı ağlı.
 • Mülk aldın abad al, bağ aldın bərbad.
 • Mülk alan qırx gün ac olar, mülk satan qırx gün tox.
 • Müəllim ikiqat atadır.
 • Müəllim ən böyük bağbandır.
 • Müqəssirin dili qısadır.
 • Muşqulatçun saqqız çeynə.
 • Mustafa xandan kağızı var.
 • Musiqi ruha qidadır.
 • Musiqi könül həmdəmidir.
 • Musa-musa, tumanı qısa, anası uzun, atası qısa!
 • Mus-mus deyincə birdəfəlik – Mustafa de.
 • Murdar əsgiyə od düşməz.
 • Motala dadanan köpək bir də gələr.
 • Mollanın cibi dərin olar.
 • Mollanın ovcu həmişə gicişər.
 • Mollanın nə pisi, nə yaxşısı; molla elə molladır.
 • Mollanın qarnı beşdir, daima biri boşdur.
 • Mollanın bağrı onda çatlar ki, iki yerə ehsana çağıralar.
 • Mollanı məcsiddə, sərxoşu meyxanada taparsan.
 • Molladan adam olmaz, palıddan badam.
 • Molla çörəyi, ilan ayağı görünməz.
 • Molla Turab banladı, kim bildi, kim anladı?
 • Molla tuluq zurnasına bənzər, qarnı dolduqca səsi çıxmaz.
 • Molla sadağa verməz.
 • Molla Nəsrəddin o qədər ölü oldu ki, bir qazan halvanı yeyə bilmədi?
 • Molla kişidir saqqalı uzun, ağlı qısa.
 • Molla ilə durub oturan, axırda mürdəşir olar.
 • Molla evindən aş, kor gözündən yaş çıxmaz.
 • Molla duru sudan qaymaq yığar.
 • Molla qarınqulu olar.
 • Molla buzovdur, qırılsa hamıdan bərk qaçar.
 • Molla bəyə qoşuldu, xalqın evi yıxıldı.
 • Molla aşı gördü, yasin yaddan çıxdı.
 • Molla alacağını unutmaz.
 • Molla, azar olmasın?
 • Molla acgöz olar.
 • Mıxı çıxarıb qaçanı döyə bilmir, mıxdakını döyür.
 • Mıxı mismar edən var.
 • Mıx da əyiləndə onu düzəldirlər.
 • Mıx iki haçalı olsa, yerə keçməz.
 • Mırığa dedilər: Çırağı pilə!
 • Mişka piyandır, şapkəsi yandır.
 • Mis mis ilə toqquşdu, arada güvəc parçalandı.
 • Mis gəldi, saxsı qaç!
 • Mis ya sındı, ya cingildədi.
 • Minnətli plovdan, minnətsiz pendir-çörək yaxşıdır.
 • Minnət deyil, dərvişlikdir.
 • Minnət qədər ağır yük olmaz.
 • Minnət ilə behiştə getməkdənsə, minnətsiz cəhənnəmə getmək yaxşıdır.
 • Minmə qoduq, vermə cərimə.
 • Minə dözən min birə dözər.
 • Mindin atın sağrısına, qatlaş yanın ağrısına.
 • Minarə görməyən elə bilər yerdən göbələk çıxıb.
 • Minarə başında qoz dayanmaz.
 • Min xala yığılsa, bir ananın yerini verməz.
 • Min ulduz var, bircə ay.
 • Min nəsihət, bir sərəncam.
 • Min gün yaraq – bir gün gərək.
 • Min ilin ölüsündən bir ilin dirisi yaxşıdır.
 • Min ilin azarlısıdır.
 • Min il keçsə qohum sənə yad olmaz.
 • Min il qanqal otlasan, ağzın dəvə ağzına oxşamaz.
 • Min eşit, bir söylə.
 • Min evli Kəsəmənə bir ay oruc, yeddi evli kəndə də bir ay oruc?
 • Min dost azdır, bir düşmən – çox.
 • Min dərədən su gətirər.
 • Min dərd var, min bir dərman.
 • Min qoyunlunun bir qoyunluya işi düşər.
 • Min qarğaya bir sapand daşı?
 • Min qapıda duz dadan, bir qapıda bənd olmaz.
 • Min bir dərdin min bir dərmanı var.
 • Min bilən olsan, bir biləndən soruş.
 • Min batman varın olunca, bir batman ağlın olsun.
 • Min acını yeyərlər, bir şirinin xətrinə.
 • Min atlının öhdəsindən gələndir.
 • Milçəkdən fil qayırır.
 • Milçək şirəyə yığılar.
 • Milçək özü bir şey deyil, ancaq könül bulandırır.
 • Milçək mindim Kür keçdim, yaba ilə dovğa içdim, heç belə yalan görməmişdim.
 • Milçək kimi qırılır.
 • Milçək qarasından minarə tikir.
 • Millət necə tarac olur-olsun nə işim var?
 • Məşğuliyyət üçün saqqız çeynə!
 • Məcnun kimi dərs oxuyan "Vəlleyli" də qalar.
 • Məclisdə yerini tanı, deməsinlər: - dur burdan!
 • Məhəbbət şərikli olmaz.
 • Məhəbbət ürəkdən silinməz.
 • Məhəbbət gözdə olmaz, könüldə olar.
 • Məhəbbət iki başdan olar.
 • Məhəbbət dostluqdan başlanır.
 • Məhəbbəti qorusan, onunla ucalarsan, məhəbbətli qocalsan, qoca deyil – cavansan.
 • Məhəbbət və doğruluq məğlub edilməz.
 • Mətləbi uzatmazlar.
 • Mətləbi darı üstə qoyur.
 • Mətahın atma bazara xiridar olmayan yerdə.
 • Məscidin hörməti: bir orucluqda, bir məhərrəmlikdə.
 • Məscid qapısıdır, nə sındırmaq olur, nə yandırmaq.
 • Məsləhətsiz görülən işdən xeyir olmaz.
 • Məsləhətli aş dadlı olar.
 • Məsləhətlərin xeyirlisi – ortası.
 • Məsləhətlə tikilən don gen olar.
 • Məsləhətlə atılan daş uzaq gedər.
 • Məsləhətə xəyanət olmaz.
 • Məsəldə münaqişə olmaz.
 • Məsəl güldür – söz çiçək.
 • Mərmər üstə gül-bitməz.
 • Mərmər – yaxşı daşdan, yaxşılıq iki başdan.
 • Mərifətsiz millət yaşamaz.
 • Mərifət manqura dəyməz, simu-zər dövranıdır.
 • Mərdimazardan özünü qoru.
 • Mərdimazarı axtarmaqla deyil, rast gəlməkdədir.
 • Mərdin töyləsi namərdin otağından yaxşıdır.
 • Mərdin süfrəsi açıq olar.
 • Mərdin paxılı deyilsən ki?
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü yox.
 • Mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
 • Mərdə şirin ol, namərdə – acı.
 • Mərdə güllə dəyməz heç kürəyindən.
 • Mərdə gələn qadanı, namərdin sərinə yaz.
 • Mərddən bir çıxar, namərddən iki.
 • Mərd kişi çörəyini daşdan çıxardar.
 • Mərd arxadan vurmaz.
 • Mənlik olan yerdə sənlik şamı yanmaz.
 • Mənimlə qoz-qoz oynama.
 • Mənimki belə keçdi çərxi dönmüş fələkdən.
 • Mənim xoruzum – özgələrin damı.
 • Mənim üçün xan da bir, gülxan da bir.
 • Mənim üçün bağ da bir, dağ da bir.
 • Mənim gözüm var sənin dolu ilxında, sənin nəyin var mənim boş axurumda?
 • Mənim yaram ağrayır, sənin haran ağrayır?
 • Mənim ayağım biləni sənin başın bilməz.
 • Məni satan satıb, alan da alıb.
 • Məni sayanın quluyam, saymayanın – ağası.
 • Məni yeməyən qurda köpək demərəm.
 • Məni yeyirsə – qoy aslan yesin, pişik yeməsin.
 • Məni qəbirdə görəsən!
 • Məni aparan suya "Araz" deyərəm.
 • Məni anam damda doğub.
 • Mənə usta deyərlər, arvadıma ustazən.
 • Məndən sənə yar olmaz!
 • Mənə nə veribsən ala bilmirsən?
 • Mənə yaramaz iş tapşırır, adımı qoyur yarıtmaz.
 • Mənə bax nə haldayam, yara bax nə sallanır.
 • Mənə bax, mənim kimi olma.
 • Mənzili uzaq, eşşəyi çolaq.
 • Mənzilin yaxın, kiryəsi çox, bunda nə sirr var?
 • Mənzil kəsər bədöy at.
 • Məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun.
 • Məndən sənə öyüd, dənini özün üyüd.
 • Məndən böyüyü tabaq altındadır.
 • Mən şahla çilov yemirəm ki, bığım yağa batar.
 • Mən sözü dedim daza, daz özün qoydu naza.
 • Mən söz sərrafıyam.
 • Mən səni bəyənmədiyim bulama, sən mənim bığımı bulama!
 • Mən ölürəm çiçəkdən, ört üzümü milçəkdən, yad gələr yalan ağlar, anam ağlar gerçəkdən.
 • Mən ölü, sən diri.
 • Mən ölməyim, mən öləndən sonra, istərsə qiyamət olsun.
 • Mən ölərəm – kiçik qiyamət, arvadım ölsə – böyük qiyamət.
 • Mən öz adımı özgədən soruşuram.
 • Mən mənəm, aləmləri dindirmərəm!
 • Mən gətirrəm yığın-yığın, arvad paylar torba- torba.
 • Mən gəlmişəm qənddana qənd qoymağa gəlməmişəm ürəyimə qan qoymağa.
 • Mən elə keçəl deyirəm qartmağı yerə tökülə.
 • Mən dəliliklə verdim, sən ağıllı ol, qaytar.
 • Mən dəli, anam dəli, bir də dəli atam var.
 • Mən demirəm, sən deyirsən.
 • Mən demədim, sən eşitmədin.
 • Mən deyirəm xədiməm, o soruşur, oğul-uşaqdan nəyi var?
 • Mən dedim: "Zənbil", sən bil.
 • Mən dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən.
 • Mən qurdam – alaram, mən çobanam – vermərəm.
 • Mən qaçıram bəladan, bəla çıxır qabaqdan.
 • Mən qaçıram molladan, molla çıxır qarşıdan.
 • Mən bu evin öküzüyəm, istər kotana qoşsunlar, istər cütə.
 • Mən baş vurum, sən ayaq, gəl onu ortalayaq.
 • Mən balamı istərəm, balam da öz balasını.
 • Mən aşığam bu daşa, bu torpağa, bu daşa, düşməni elə vur ki, kəlləsindən bud aşa.
 • Mən almıram, yan cibimə qoy.
 • Mələsə əti halaldır.
 • Məkruh yeyənə haram söz yaraşar.
 • Məkkə evin içidir.
 • Mədrəsənin qızları, çopur-çopur üzləri, nə molla var, nə keşiş, kəbin kəsər özləri.
 • Mədinə ilə Məsmə düşübdür bəhsə-bəhsə.
 • Məqsədsiz iş tutma.
 • Meşəyə girən ayıdan qorxmaz.
 • Meşədə ağacın düzünü seçərlər.
 • Meşə ayısız olmaz.
 • Meyxanaçıdan şahid istədilər, sərxoşu göstərdi.
 • Meyxanada yazılan məktub cəhənnəmdə oxunar.
 • Meymunun xarratlıqda nə işi var?
 • Meymunun boğazına su çıxanda, çıxar oturar balasının başında.
 • Meymunun balası əvvəlcə yeriyər, sonra iməklər.
 • Meymun olub düşüb ortaya.
 • Meyl vermə evliyə, evə gedər – unudar.
 • Meydana girən köpək kötəkdən qorxmaz.
 • Meydana girən kişi nər gərək.
 • Meydan bizim, söz sizin.
 • Meyvəsini yedin, bağbanına rəhmət oxu.
 • Meyvəsi yox, barı yox, xaraba qalsın belə bağ.
 • Meyvəli ağaca quş qonar.
 • Meyvə kimi saralıb, gül kimi solub.
 • Maşa var ikən əlini yandırma.
 • Martın özünə lənət, aprelin on beşinəcən.
 • Martın gözünə barmağım, yaza çıxdı oğlağım.
 • Mart çıxdı – dərd çıxdı, keçilər yaza çıxdı.
 • Manatı manat qazanır.
 • Mamaça çox olanda uşaq tərsə gələr.
 • Malını yeməyənin malını yeyərlər, ölüsünü də döyərlər.
 • Malını dişin var ikən ye.
 • Malını bəylər apardı, camalına nə oldu?
 • Malına düşdü talan, sən də bir yandan tala.
 • Malın ortaqlı olmasın.
 • Malın mal olunca bazarın bazar olsun.
 • Malın getməsinə yiyəsi səbəb olar.
 • Malın yiyəsi – uşağın atası.
 • Malın yiyəsi gərək, oğlu yox, atası gərək.
 • Malımız budur, yarısı sudur, alsan da budur, almasan da budur.
 • Malım getdi, pulum getdi, qonağım razı getmədi.
 • Malım zay olunca, qoy canım zay olsun.
 • Malı satandan al.
 • Malı malla ölçərlər, canı – canla.
 • Malı mal yanında tanıyarlar.
 • Malı qırov öldürər qışın adı bədnamdır.
 • Malı maldan, canı candan ayırmaq olmaz.
 • Mal canı qazanmaz, can malı qazanar.
 • Mal sahibi ölməyib ki.
 • Mal sahibindən qiymət götürər.
 • Mal mənimdir, məsləhət mənim.
 • Mal mənimdir, belə yeyirəm, əritmirəm, kərə yeyirəm.
 • Mal malı qazanar.
 • Mal yığınca ağıl yığ.
 • Mal yiyəsinə oxşamasa haramdır.
 • Mal itdi – iman itdi.
 • Mal insana, insan mala əmanətdir.
 • Mal gedər bir yerə, güman gedər min yerə.
 • Mal dediyin can yanğısıdır.
 • Mal qatlaşar, yiyəsi qatlaşmaz.
 • Mal bacından qorxmaz.
 • Mal başa bəladır.
 • Mal acıdı – can acısı.
 • Mal adamın düşmənidir.
 • Mayasız fətir olar.
 • Mayanı uduzub çuruna güvənir.
 • Mayabaş oldular.
 • Maya səndən, can məndən.
 • Maya doğar, nər doğmaz.
 • Mağarada qurd az idi, biri də gəmi ilə gəldi.
 • Mərd çörəyini daşdan çıxardar.
 • Mərd özündən bilər, namərd yoldaşından.
 • Mərd mərdi qanar, Bərkdə oduna yanar.
 • Mərd gördüyün deməz.
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü ac.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar.
 • Mərd igidlər süfrə açar, ad alar.
 • Mərdi qova-qova namərd eləmə.
 • Mərd əli kasad olmaz.
 • Mərddən bir xəta, namərddən min.
 • Milçək bir şey deyil, könül bulandırır.
 • Miyançının kisəsi gen olar.
 • Meşə çaqqalsız olmaz.
 • Məkkəyə gedən dəvə hacı olmaz.
 • Mahnı saz ilə, qız nazilə.
 • Malın varlğı: könül saylığı, ağız yağlığı.
 • Məclisə görə da'vamız, quyuya görə dolçamız.
 • Məhəbbəti qorusan, onla ucalarsan, məhəbbətli qocalsan, qoca deyil –cavansan.
 • Minarənin başı göyə çatsada, dibi yerdədir.
 • Muğan muğan olar, bir qoyun bir quzu, muğan muğan olar, nə qoyun nə quzu.
 • Mollanın çörəyi ilə ilanın ayağı görünməz.
 • Meyvəsin yedə, ağacın sorma.
 • Min illik yollar belə, ilkin addımla başlamış.
 • Min işçiyə bir başçı.
 • Min qapıdan duz dadan, bir qapıda bənd olmaz.
 • Min ulduz var, bir ay.
 • Mərd mərdi qanar,
  Bərkdə oduna yanar.
 • Məscid tikilməmiş kor əsasın dayadı.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyanbangərd olar.
 • Məsləhətli don gen olar.
 • Min yeyənin olsun, bir deyənin olmasın.
 • Müharibədə hirs də cəsarət qədər yaxşıdır. (Uels atalar sözləri)
 • Müharibəni bilməyən sülhü də bilməz. (Yapon atalar sözləri)
 • Musiqi dəyişəndə rəqs də dəyişər. (Yapon atalar sözləri)
Top