• Xəmir yoğurmaq istəməyən, beş gün un ələyərmiş. (Yunan atalar sözləri)
 • Xoca vardır, dilin tıx, usta vardır, əlin tıx. (Türk atalar sözü)
 • Xoruzu çox olan kənddə səhər tez olar (İngilis atalar sözləri)
 • Xəncər kimi bir dilə, pambıq kimi bir ürəyə sahib ol (Çin atalar sözləri)
 • Xəncər kimi bir dilə, lakin pambıq kimi bir ürəyə sahib ol. (Çin atalar sözləri)
 • Xəbər almaq eyib deyil, öyrənməmək eyibdir.
 • Xörəyin dadı ağızdadır.
 • Xan vurur, xırman sovurur.
 • Xoruzsuz da sabah açılar.
 • Xain qorxaq olar.
 • Xala evinə dadanan, ər evində dayanmaz.
 • Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz.
 • Xiyar pulu ilə alınan eşşəyin ölümü suda olar.
 • Xoruzun quyruğuna inanım, tülkünün andına?
 • Xallı üz göyçək olar.
 • Xalq necə, biz də elə.
 • Xəstə dərd əlində, həkim para dərdində.
 • Xala evinə dadanan, ər evinə dayanmaz.
 • Xala evinə öyrəşən ər evində qalmaz, min qapıdan pay uman bir qapıdan doymaz.
 • Xan dilərsə açar, dilərsə qapar.
 • Xarab olsun o topraqki, məni özündə batırıb, itirir.
 • Xarabalıqdan qaçan, abad ev tikməmiş.
 • Xarabadan tüstü çıxmaz.
 • Xəbərçi yalançı olar, yalançı xəbərçi.
 • Xəmir yetişəndə qabarır.
 • Xeyir dilə qonşuna, xeyir gəlsin başına.
 • Xeyir bir qopar, şər onu min qovar.
 • Xeyir gəldi şər gedər.
 • Xəstəni buza, aşığı sözə yollama.
 • Xoş günün görən, pis günün izləyib qaçar.
 • Xəsisdən qışda buz, yayda köz almaq çətin.
 • xörək də üzər.
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında dəyər.
 • Xalam bildi - aləm bildi.
 • Xoş gördüyün umduğun olsun.
 • Xeyir iş yerdə qalmaz.
 • Xəstənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
 • Xoruz banlamasa səhər açılmaz?
 • Xal üzün bəzəyidir.
 • Xalqın sədası - haqqın nidasıdır.
 • Xalçalı gəl, xalçalı get.
 • Xan evi - bəla evi.
 • Xəncər yarası sağalar, namus yarası sağalmaz.
 • Xəsis acgöz olar.
 • Xəstəyə döşək, aca çörək lazımdır.
 • Xoruz silkələnsə bir çəngə tük olar.
  Dəvə silkələnsə bir ulağa yük olar.
 • Xoruzun altında yumurta axtarır.
 • Xoruzunu veriblər qoltuğuna.
 • Xalamdan bir dilək dilərəm, versə də xalamdır, verməsə də.
 • Xanım qız xalasına oxşar, yaxşı oğlan - dayısına.
 • Xanım xanım dedilər, var-yoxumu yedilər.
 • Xəstəni döşəkdə saxlarlar, uşağı - beşikdə.
 • Xəta məndən, əta səndən.
 • Xırçıya qarpız bağışlamazlar.
 • Xış kötüyə dayanıb.
 • Xoruz bir kərə bəzənər.
 • Xam dəridi, açılar.
 • Xara doydu, torba doymadı.
 • Xoca evində aş, kor gözündən yaş çıxmaz.
 • Xoca özü edər, hamıya 'eləmə' deyər.
 • Xoca qocanı bəyənməz, qoca xocanı, bəyim hər ikisini.
 • Xoca yalan diyər, özüdə inanar.
 • Xoruz çox olan yerin səhəri tez açılar.
 • Xəbəri çatmayan yerdə, hər şey xəbərsiz olar.
 • Xəstəlik atlı gəlir piyada gedir.
 • Xain xəyanətinin cəzasını mütləq çəkər.
 • Xınalı əl cibə qoyulmaz.
 • Xətakardan xəta əksik olmaz.
 • Xəsisə zəhər versən, pulsuzdur deyə içər.
 • Xəsis zalım olar.
 • Xoruz elə xoruzdur, nə qocası, nə cavanı.
 • Xəlbircən evi olanın, gözləri qədər dərdi var.
 • Xalça salan özü oturar.
 • Xalqın eybini söyləyən, özü eyibli olar.
 • Xəsis ilə comərdin xərci birdir.
 • Xam yer axtarır bostan atmağa.
 • Xəyalsız insan meyvəsiz ağaca bənzər.
 • Xəstəyə naz eləmək həkimə yaraşmaz.
 • Xanəndə məclisin bəzəyidir.
 • Xəcalət düşmənin olsun.
 • Xanım qırsa - qəza, nökər qırsa - cəza.
 • Xandan gələn nökərəm, dişlərini tökərəm.
 • Xəncər yarası gedər, dil yarası getməz.
 • Xeyir işə yaxın ol, şər işdən saqın.
 • Xeyir işi yubatmazlar.
  (Xeyir işi saxlamazlar.)
 • Xəsisdən qışda buz almaq olmaz.
 • Xəstə həkimdən dərman istəməzlər.
 • Xıdır çıxdı - qış çıxdı.
 • Xam dəmir döyülməz.
 • Xəncər çıxdı - qan çıxdı.
 • Xəta insandan baş verər.
 • Xalına bax, xalı toxu.
 • Xain dost, dəli düşmən, göz tikər ölən günə.
 • Xalqın qapısını el döyür, bizim qapımızı - yel.
 • Xan qapısında işləyənin ayağını daş aparar.
 • Xəstə yatmaq, xəstəyə baxmaqdan yaxşıdır.
 • Xalqa it hürəndə, bizə çaqqal ulayar.
 • Xalq kəsən barmaq qanamaz.
 • Xeyir de, xeyir taparsan.
 • Xan qulluğuna gedən, atlı gedər, piyada qayıdar.
 • Xörəyi doyunca yemə, gözün dalınca qalsın.
 • Xəşil bişirmək bilmir, aşbazlıq iddiası edir.
 • Xoruz getdi, dava bitdi.
 • Xoşrəftar ol, xoş gün görərsən.
 • Xalvar sənin evində, talvar sənin evində.
  Daş vurarsan toz çıxar, nə var sənin evində?!
 • Xan arıqlayanda rəiyyətin canı çıxar.
 • Xoş günüm qapılarda keçir.
 • Xoş günün sorağı uzaqlardan gələr.
 • Xalqa adətdir, bizə bidət?!
 • Xörəyin yaxşısı - hazır olanıdır.
 • Xoruz çox olan yerdə səhər tez açılar.
 • Xışa gedən öküzüm olsun, işə getməyən oğlum olmasın.
 • Xoruzun vəzifəsi banlamaqdır.
 • Xalq qız aldı quda qazandı, mən qız aldım qada qazandım.
 • Xanın gözü dörd olar.
 • Xırmanın axırı dərvişindir.
 • Xalq gedər quş gətirər, Xanalı bayquş gətirər.
 • Xain xoflu olar.
 • Xeyirsöyləməzdən xeyir olsaydı, adını Xeyrulla qoyardılar.
 • Xacənin durduğu yerdə gül bitməz.
 • Xaltanı aslan boynuna vurmazlar.
 • Xəsm (düşmən) xəsmə qəzəl oxumaz.
 • Xala, xala, təndiri qala, aşı bişirib nimçəni yala.
 • Xeyri yoxdur çaxırın, içmə, açar paxırın.
 • Xain adam xoflu olar.
 • Xəzri gəldi - gilavar qaç!
 • Xəmiraşı - bəylər aşı, umac onun yoldaşı.
 • Xeyir ver, ta xeyir görəsən.
 • Xəbər xeyir gərək.
 • Xalqın ağzına qıfıl vurmaq olmaz.
  (Xalqın ağzını bağlamaq olmaz.)
 • Xəzinə xarabalıqda tapılar.
 • Xırman döymək kişi işidir.
 • Xanla plov yemirəm, bığlarım yağa batar.
 • Xəstənin qızıl taxt nəyinə gərək?
 • Xana yaradı, bəyə yaradı, keçəl Qənbərə yaramadı?!
 • Xırmanın tozu bərəkətli olar.
 • Xalının tozu tükənər, dəlinin sözü tükənməz.
 • Xanım sındıran qabın səsi çıxmaz.
 • Xoruza quyruğu yük olmaz.
 • Xeyirsöyləməzə dedilər: - Xeyir söylə, gedim gəlim, sənə don tikdirərəm.
  Dedi: - Əvvəl tikdir, bəlkə getdin gəlmədin?
 • Xahiş daim isti, təşəkkür daim soyuqdur. (Alman atalar sözləri)
 • Xoşbəxtlik ömürlük, əzab sonsuz deyil (Rus Atalar Sözləri)
 • Xəstəyə qızıl yataq belə kömək etməz (Rus Atalar Sözləri)
Top