• Hər şey sənə doğru gəlirsə, bəlkə sən tərs gedirsən. (Fransız atalar sözləri)
 • Hər ağılsıza heyran olacaq başqa bir ağılsız tapılar. (Fransız atalar sözləri)
 • Haqq, məğlub yeyilər amma həzm edilməz. (Yunan atalar sözləri)
 • Hayla gələn vayla gedər (İngilis atalar sözləri)
 • Hər işdə bir xeyir vardır (İngilis atalar sözləri)
 • Hər saqqallını baban sanma (İngilis atalar sözləri)
 • Hürən it dişləməz. (İngilis atalar sözləri)
 • Heç bir mətbəx iki qadının yerləşəcəyi qədər geniş deyil. (Afrika atalar sözü)
 • Hirsdən bir an səbirli olsan, yüz günlük peşmanlıqdan xilas olarsan (Çin atalar sözləri)
 • Heç kim boğulma ehtimalı üzündən yeməyi rədd etməz. (Çin atalar sözləri)
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var,
  Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
 • Heç bilmir harda bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
 • Həyasızdan hayanı saxla.
 • Haram yolla qazanılan harama sərf olunar.
 • Hərə ayağını öz yorğanına görə uzatmalıdır.
 • Hər anın öz hökmü var.
 • Haray, üzülən canım,
  İpə düzülən canım.
 • Hökümdarlar ilanlar kimidir: zəhər də, dərman da onların əlindədir.
 • Hara gedirsən get, amma özün get.
 • Hər vermək itirmək deyil, hər almaq qazanmaq deyil.
 • Hazır yeməyə, dağlar dayanmaz.
 • Hər nə yedin dadındır, hər nə verdin adındır, hərnə qaldı yadındı.
 • Hürməyin bilməyən, kəndə qonaq gətirər.
 • Hər yerindən duran özünü peyğəmbər sayır.
 • Hünərli iğid ölməz.
 • Hürə bilmir itləri başa salır.
 • Hirs gələr – göz qızarar, hirs gedər – üz qızarar.
 • Haqq nazilər, üzülməz.
 • Hərzə sualın mərzə cavabı olar.
 • Halva Halva deməklə ağız şirin olmur.
 • Hər işin öz yeri, hər sözün öz məqamı var.
 • Hamıya it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Hər başın yazısı başına görədir.
 • Hər başqa işin bir kişisi var.
 • Hər dona, yamaq olda, hər yamağa don olma.
 • Hər elin çıxarına görə yazar yazısı var.
 • Hər elin yazısı başına görədir.
 • Hər əyri, yayın deyir, hər yetən yarın.
 • Hər əyridən yay çıxmaz.
 • Hər gələnin sözünə inan, çünki sən bilmədiyin şeyləri sənə öyrədə bilər.
 • Heyvan ilişə ilişə, insan diləşə diləşə.
 • Heyvanın dişi, kişinin işi olsun.
 • His gələr göz qaralar, his gedər üz qaralar.
 • Haram malın bərəkəti olmaz.
 • Haram gəldi halalı apardı.
 • Halal artar, haram batar.
 • Halal ye, halal danış.
 • Hamıya gələr gözü qara qələm qaş, bizə gələr sallaq burun keçəl baş.
 • Hər zərərdə bir xeyir var.
 • Hakimsiz – həkimsiz ölkədə durma !
 • Hamı öz yükün ağır bilər.
 • Hamı sevdiyinə "can" diyər.
 • Hardan gəlirsən -bülbül qalasından, niyə başın qanlıdır -dilim bəlasından.
 • Hər nə edər özünə edər, külü də gözünə edər.
 • Heyvanın dişinə bax, insanın işinə.
 • Hirsli başda ağıl olmaz
 • Hər işləyən - kişi olmaz,
  Hər doğan - ana olmaz.
 • Ha uzaq ola - yol yaxşı, ha yaman ola - el yaxşı.
 • Hər tikilən saray Tac-Mahal оlmaz.
 • Heyvanı tükün töküncə gör,
  Qızı gəlin olunca gör,
  Gəlini doğunca gör.
 • Hamıya hörmət elə, hörmətin olar.
 • Hayıf olsun, mərd igidlər qocalır.
 • Haydan gələn huya gedər
 • Hərəkət harada, bərəkət orada.
 • Həkim qapısı – el qapısı.
 • Hamı getdi quş gətirdi, bizimki bayquş gətirdi.
 • Heyvan saxlasan pişik saxla, özü tutar özü udar.
 • Hər zülmət gecənin bir gündüzü var, bir yandan bağlayan bir yandan açar.
 • Hesab, kitab – vay, vay!
 • Hər xoruz öz həyətində banlar.
 • Hər xoruz öz yerində eşələnər.
 • Hər fəslin bir meyvəsi var.
 • Hər üzə gülənə dost deməzlər.
 • Hər uzun ağaca çinar deməzlər.
 • Hər ucaboylu ağac sərvi-xuraman olmaz.
 • Hər tullanan qoz bitsə, meymun qozsatan olar.
 • Hər suda mərcan olmaz.
 • Hər su keçid verməz.
 • Hər sözün öz yeri, öz məqamı var.
 • Hər sözün bir pərsəngi var.
 • Hər səhəng suda sınmaz.
 • Hər səhvi üzə vurmazlar.
 • Hər səbrin axırı var.
 • Hər sarğı hər yaraya sarılmaz.
 • Hər saqqalı ağ olana ağsaqqal deməzlər.
 • Hər saqqallıya dədə demə.
 • Hər saqqallı baba olmaz.
 • Hər saqqala salam verməzlər.
 • Hər rast gələnə dost demə.
 • Hər pərdə dalında yüz sirr var.
 • Hər ölümə qəhrəmanlıq deməzlər.
 • Hər otun öz kökü var.
 • Hər nəyə əl vururam, qulpu qalır əlimdə.
 • Hər nə yedin dadındır, hər nə verdin adındır, hər nə qalsa yadındır – oğluna qalsa yad qızı ilə yeyəcək, qızına qalsa yad oğlu ilə.
 • Hər nöqsanı özündə gör.
 • Hər nə desən özünə gedər.
 • Hər meyvənin öz dadı var.
 • Hər meyvənin kalı dəysə, insanın kalı dəyməz.
 • Hər meyvə öz vaxtında yetişər.
 • Hər meyvə öz ağacında.
 • Hər gün nə tapsan, odur.
 • Hər gün ömürdən bir kərpic düşür.
 • Hər nə gedər ömürdən gedər.
 • Hər gülün bir qoxusu, bir ətri var.
 • Hər güldən gülab olmaz.
 • Hər gün günahkar, bir gün tövbəkar.
 • Hər gün bir olmaz.
 • Hər gördüyünü atana oxşatma.
 • Hər gördüyünə aldanma.
 • Hər göldən bir qurbağa, Göy göldən min qurbağa.
 • Hər gözəldə bir eyib olar.
 • Hər gəlirin bir çıxarı var.
 • Hər gecənin bir gündüzü var.
 • Hər gedişin bir gəlişi var.
 • Hər külək dağı yerindən tərpədə bilməz.
 • Hər gördüyünü dost sanıb, sirrini açma.
 • Hər könülün bir yazı, bir qışı var.
 • Hər kişinin nəbzinə görə şərbət verərlər.
 • Hər kişi gücünə görə yük tutar.
 • Hər kimin ki, bağı var, keyf çəkməyə çağı var.
 • Hər kəsin çörəyi xəmirinə görədir.
 • Hər kəsin hörməti öz əlindədir.
 • Hər kəsin uşağı özünə şirindir.
 • Hər kəsin öz bəxti.
 • Hər kəsin öz ağlı.
 • Hər kəsin malı özünə görə qiymətlidir.
 • Hər kəsin keçəcəyi özünə görə olar.
 • Hər kəsin iradəsi öz əlindədir.
 • Hər kəsin dərdi özünə bir at yüküdür.
 • Hər kəsin dəlisi evdə, dərdi qarnında.
 • Hər kəsin bir işi var.
 • Hər kəsin bir dərdi var, heç kəsə deməz, ağlar.
 • Hər kəsin balası öz gözündə göyçəkdir.
 • Hər kəsə öz yükü ağır gələr.
 • Hər kəsə öz adəti xoş gələr.
 • Hər kəs şərarət əksə, peşimançılıq biçər.
 • Hər kəs hər şeyi öz ölçüsü ilə ölçər.
 • Hər kəs nə eyləsə özünə eylər.
 • Hər kəs özündən dəm vurar.
 • Hər kəs öz ürəyindən su içər.
 • Hər kəs öz ölüsünü oxşayır.
 • Hər kəs öz gəlir-çıxarına baxar.
 • Hər kəs öz kömbəsini gözlər.
 • Hər kəs öz kisəsindən yeyər.
 • Hər kəs öz yurdunu bəyənər.
 • Hər kəs öz əməlinin meyvəsini dərər.
 • Hər kəs öz əkdiyini biçər.
 • Hər kəs öz eybini bilir.
 • Hər kəs öz evinin həm nökəri və həm də ağasıdır.
 • Hər kəs öz dərdindən danışar.
 • Hər kəs öz dərdilə, dəyirmançı su ilə.
 • Hər kəs öz adını çəkər.
 • Hər kəs öz ağlını bəyənər.
 • Hər kəs odu öz kömbəsinə çəkər.
 • Hər kəs necə olsa, başqasını da, özü kimi bilər.
 • Həmxana – dəmxana.
 • Həmsayənin arvadı göyçək.
 • Həmnişini bab elə, görən desin hə belə.
 • Həmişə şaban, bir kərə də Ramazan.
 • Həmişə sən gələsən!
 • Həmişə bülbül ötməz.
 • Həmişə biz görürük, bir yolda sən gör.
 • Həmişə bağda-bağatda!
 • Həmid xəstə, Həsən xəstə, Nadirqulu can üstə.
 • Həmyaşlıqda ölən şəhiddir.
 • Həm ziyarət, həm ticarət.
 • Həlləm-qəlləm adamdır.
 • Hələ harasını görürsən?
 • Hələ halvaxor olmayıb.
 • Hələ səfrəsi naməhrəm üzü görməyib.
 • Hələ saqqalı ələ verməmişəm.
 • Hələ görməli günüm qabaqdadır.
 • Hələ yarası sağalmayıb.
 • Hələ döyülməmiş dənləri var.
 • Hələ boynu qoltuq görməyib.
 • Hələ arxanla qapı açmamısan?
 • Həkimsiz, hakimsiz şəhərdə qalma.
 • Həkimi həkim eyləyən xəstədir.
 • Həkimə getsən – dava verər, falçıya getsən – dua.
 • Həkimdən sorma, çəkəndən sor.
 • Həkim ceyran əti buyurubdur.
 • Həkim həkim deyil, başına gələn həkimdir.
 • Həkim məhrəmdir.
 • Həyatı ölənə qədər sev.
 • Hər kəs bildiyini, dəyirman – döydüyünü.
 • Həyasızdan həyanı qoru.
 • Hər kəs atdığı oxun hara dəyəcəyini bilsin gərək.
 • Hər kəs ata bilər, amma vura bilməz.
 • Həyasızda insaf olmaz, insafsızda – həya.
 • Hər yetən gözələ gözəl deməzlər.
 • Həyasıza salam ver, keç.
 • Hər yerin dovşanını o yerin tazısı tutar.
 • Həyası olmayanın insafı da olmaz.
 • Həya imandandır.
 • Hərdən sözün mərəzi gələr.
 • Hər yerin bir dəbi var.
 • Həddini bilməyənə həddini qandırarlar.
 • Həqiqət bir şeydir, onu hər kəs dürlü anlar.
 • Hər yerdə olsa, qanlını, əlbəttə, qan tutar.
 • Həvəsdir – bəsdir.
 • Hər yazılana inanmazlar.
 • Hər yazan şair olsa, dibərlər çaqqal olar, Çox çalışan xırdavatçı axırda baqqal olar.
 • Hər yazan şair olmaz.
 • Heçi heçə vurarsan, yenə də heç çıxar.
 • Hər işıq bir kölgə salar.
 • Heç toy görməmisən, bacasından da baxmamısan?
 • Hər işin sonuna baxarlar.
 • Heç neyə – heç nə ala bilməzsən.
 • Hər işin əvvəli çətindir.
 • Heç kim adama müftə quş tutmaz.
 • Hər işin başı – sağlıq.
 • Heç kimin adı vayqanlı olmasın.
 • Heç kəsin şamı səhərəcən yanmayıb.
 • Hər işimiz düzəlib qalıb saqqal darağımız.
 • Heç kəsin çörəyi heç kəsin qarnında qalmaz.
 • Hər işi insafla gör.
 • Hər işi atüstü görməzlər.
 • Heç kəsin xoruzu sabaha kimi banlamayıb.
 • Heç kəsin qara papağı yanmasın.
 • Hər iş ustasının əlində asandır.
 • Heç kəsə bel bağlama.
 • Hər iş vədəyə baxar, vədə heç şeyə baxmaz.
 • Heç kəs heç kəsin kitabını oxumur.
 • Hər iri gözün işığı olmaz.
 • Heç kəs öz eybini bilməz.
 • Hər igid öz adıyla tanınar.
 • Heç kəs öz ayranına turş deməz.
 • Hər ziyan bir xeyirdir
 • Heç kəs yalqız qalmasın.
 • Heç kəs qurdnan qiyamətə qalmaz.
 • Hər zərər bir ağıl artırar.
 • Hər zamanın bir hökmü var.
 • Heç kəs arxasız olmasın.
 • Heç kəs ana qarnından gətirməyib.
 • Hər zamanın bir fironu var, hər fironun da bir Musası.
 • Heç igidin yatmasın baxtı, yanı üstə çevrilməsin taxtı.
 • Hər zaman bir aşiqin dövranıdır.
 • Heç bilmir, harada bişib, deyir: - Bir çömçə də mənə ver!
 • Hər yetəni eylədilər kəndxuda, girami Şüvalan getdi bada.
 • Heç bəndənin yaralı balası gözü qabağında olmasın.
 • Hər enişin bir yoxuşu, hər yoxuşun bir enişi var.
 • Hesabın böyük-kiçiyi olmaz.
 • Hər eybi üzə vurmazlar.
 • Hesablıya dağlar da əyilər.
 • Hər elin bir adəti var.
 • Hesabı doğru olanın alnı açıq olar.
 • Hər evin bir adəti var.
 • Hər divarın qulağı var.
 • Hesabsız gələn zərərlə gedər.
 • Hesabı təmiz olanın üzü ağ olar.
 • Hər dərədə bir at öldürüb baytar olub.
 • Hesabda doğru ol, hesabdar olma, hesab bilməyənlə durub oturma.
 • Hər dərdin bir dərmanı var, tapanı gərək.
 • Hesab var dinar-dinar, bəxşiş var xalvar-xalvar.
 • Hər dəlləyin əlinə saqqal vermək olmaz.
 • Hər dəlinin bir ağıllısı olmalıdır.
 • Hesab bilmirsən, yoxsa yanın çubuq görməyib?
 • Hər daşın dibində bir Koroğlu var.
 • Hesab bilməyənlə durub-oturma.
 • Hər danışana cavab versən boğazın yırtılar.
 • Heyrətdə ağıl, yolda – salam, qəmdə – təsəlli.
 • Hər damcı qüvvətdir bir daşqın selə.
 • Heydərü-Səfdərdi bizim pirimiz, qırxınıza taydı bizim birimiz.
 • Hər dağın öz ətəyi var.
 • Hər dağ olsa çəkilər, bala dərdi çəkilməz.
 • Heyvası yox, narı yox, qoy desinlər Şahbudağın bağı var.
 • Hər qışın bir yazı var.
 • Heyvanın dişinə baxarlar, insanın – işinə.
 • Hər quruldayan sulu qəlyan deyil.
 • Heyvanı acgözlüyü onu kökəldər, insanın acgözlüyü onun başını yeyər.
 • Hər quşun əti yeyilməz.
 • Hər quşa – öz yuvası, hər kəsə – öz vətəni.
 • Heyvanı budundan dağlarlar, insanı ürəyindən.
 • Hər quş öz tayı ilə uçar.
 • Heyvanda arıqlıq, insanda yekə qarınlıq eyibdir.
 • Hər quş öz yuvasının ağasıdır.
 • Heyvana çuluna görə, insana geyiminə görə qiymət vermək düz deyil.
 • Hər quş öz dəstəsiylə uçar.
 • Hər quş şahin olmaz.
 • Heyvan saxlasan pişik saxla, özü tutar, özü yeyər.
 • Hər qoz girdədir, hər girdə – qoz deyil.
 • Heyvan elə heyvandır.
 • Hər qəbahəti üzə vurmazlar.
 • Heyvan qatlaşar, yiyəsi qatlaşmaz.
 • Hacılar Məkkəyə getdi, qapıları açıq qoyun, Hacılar Məkkədən gəldi, qapıları bağlayın.
 • Hacadan, hucadan, biri də çıxdı bacadan.
 • Hər qəbahəti özündə bil.
 • Hacı hacını Məkkədə görər.
 • Hər qaşığın qisməti bir olmaz.
 • Hər qatırçı Murad olmaz.
 • Hər qazılan yerdən su çıxmaz.
 • Hər qazanda qaynayar.
 • Hər qaba bir qapaq qoyarlar.
 • Hər vaxt fürsət ələ düşməz.
 • Hər vaxt "dü şeş" gəlməz.
 • Hacı Məkkəyə, dərviş təkyəyə.
 • Hər vaxt bazara gedər – yağış yağar, dəyirmana gedər qırğın olar.
 • Hacı yatmaz, yatarsa qalxmaz.
 • Hər bığı burma meydana girə bilməz.
 • Haram harama gedər.
 • Hər bir adam işi ilə tanınar.
 • Hər binanın bir ustası var.
 • Haraya mıx çaxıram, papağını asır.
 • Hər başın bir dərdi var.
 • Hər bağçanın öz bağbanı var.
 • Hardasan, ay cavanlıq?
 • Hər aşiqin bir dövranı var.
 • Hər acının bir şirini var.
 • Haradan işıq gəlir, barmağını ora tıxar.
 • Hər axan suya Araz deməzlər.
 • Harada çalğı, orada qalğı.
 • Hər axan su içməli olmaz.
 • Hər atılan daşın dalınca getməzlər.
 • Harada gördün hamı kor, sən də ol kor.
 • Harada gördün molla, qaşqabağını salla.
 • Hər atasının gözü çıxarılana Koroğlu deməzlər.
 • Harada gördün dərviş, orada olar nikbət iş.
 • Hər atalar sözünün bir yeri var.
 • Hər arvad saqqız çeynər, amma Ayişə kimi çeynəyə bilməz.
 • Hər arvad öz evinin həm xanımı, həm qulluqçusudur.
 • Harada dəvənin quyruğu, orda eşşəyin qulağı.
 • Hər anın bir hökmü var, bir məlalı var.
 • Harada qamış, orada camış.
 • Hər almağın bir qaytarmağı var.
 • Hər ağıl bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.
 • Hər ağıl bir deyil.
 • Hər ağızdan bir söz çıxar.
 • Hər ağızda bir dua var.
 • Hər ağız bir deyil.
 • Hər ağlar gözlüyə aşiq deməzlər.
 • Hər ağacda bar olmaz.
 • Hər ağacın kölgəsi olmaz.
 • Hər ağaca söykənmək olmaz.
 • Hər ağac meyvəsi ilə tanınar.
 • Hər ağac kötüyündən çürüyər.
 • Hər adamın əkdiyi bitməz.
 • Hər adamın öz yeri var, hər yerin də öz adamı.
 • Hər adam öz eybini bilməz.
 • Hənəyin axırı savaşdır.
 • Hanı papağım, hanı çomağım?
 • Hansı yuvanın quşusan?
 • Hansı dərdimi deyim, ağlayım?
 • Hansı daşı qaldırsan, altından bir əqrəb çıxar.
 • Hamısı bir yuvanın quşudur.
 • Hamısı bir bezin qırağıdır.
 • Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün.
 • Hamıya ovuc-ovuc, bizə bir iynə ucu.
 • Hamıya gələr gözü qara, qələm qaş, bizə də gələr sallaqburun keçəlbaş.
 • Hamıya kələk, bizə də kələk?
 • Hamıya aftafa-ləyən, bizə sarımsaqdöyən.
 • Hamını ley vurdu, mənim kimi tükü dağılan olmadı.
 • Hamını bəzər, özü lüt gəzər.
 • Hamı çox yaşamaq istər, amma qocalıq istəməz.
 • Hamı istər cənnətə getsin, amma günahları qoymaz.
 • Hamı ilə xoş görüşmək ədavəti yox eylər.
 • Hamı dinəndə can oldu, mən dinəndə qan oldu.
 • Hamı dedi – Dad oldu, mən deyəndə – bidad.
 • Hamı bilir ki, Şirvan çuxurdadır.
 • Hamı bilir ki, dağda kəklik gözəldir.
 • Hamamdan çıxanın əri olasan, səfərdən gələnin arvadı.
 • Hamamdan gəlirsən – get ərin evinə, paltar yumaqdan gəlirsən – get dədən evinə.
 • Hamam suyu ilə özünü dost tutur.
 • Hamam-hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik eylər, köhnə hamam içində.
 • Halvaçı qızı – daha şirin!
 • Halvaxor molladır!
 • Halvanı yeyib, eşşəyi minib.
 • Halalzadə barışdırar, haramzadə qarışdırar.
 • Halal incələr, amma üzülməz.
 • Hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb.
 • Haynan gələn, vaynan gedər.
 • Hayıf qiyamətə qalmaz.
 • Hazır oldu bişmişlər, gəldi gözdən düşmüşlər.
 • Hazır aşın dik qaşığıdır.
 • Haqq-hesabı düz elə, hər yerdə yerin olsun.
 • Haqq-hesaba dağlar da baş əyər.
 • Haqlı haqqdan keçməz.
 • Haqla batilin arası dörd barmaqdır.
 • Haqqa ləkə düşməz.
 • Haqq söz acı olar.
 • Haqq söz axar suları saxlar.
 • Haqq getsin, nahaq gəlməsin!
 • Haqq kömək eyləsə qurd çoban olar.
 • Haqq iş gündən aydındır.
 • Haqq yandıran şamı söndürmək olmaz.
 • Haqq deyən məhrum olmaz.
 • Haqq daşı ağır olar.
 • Haqq – qüvvət, qüvvət – haqqdır.
 • Haqq verən haqq götürər.
 • Haqq ver, haqq al.
 • Havayı sirkə baldan şirin olar.
 • Heç izini də görmədim!
 • Hər ağ gün, qara gün ömürdən gedir.
 • Hürməyin bilməyən it, kəndə qonaq gətirər.
 • Hürkütməyincə sanamaq olmaz.
 • Hürər-hürər, burnu şişər.
 • Hürə-hürə axırda it olub.
 • Hürəndə anası kimi hürər.
 • Hürən it qapmaz.
 • Hürə bilməz, itləri başa salar.
 • Hünərin bilmədiyini acizi döymə.
 • Hünər sahibləri darda qalmaz.
 • Hünər əhlinin qədrini bilmək gərək.
 • Höyür sürüyə qurd batmaz.
 • Hoqqabazlar kimi, hər şeyə bəli demə.
 • Hırnan-zırı anlamır.
 • Hirsin cana ziyanı var.
 • Hirsin dövlətə zərəri var.
 • Hirs gəlir, göz qaralır, hirs gedir, üz qaralır.
 • Hirs gələndə acığını ud.
 • Hindistan fili ağcaqanaddan qorxar.
 • Hind dilənçisinə dönübdür.
 • Hikmətdən sual olmaz.
 • Hikmət sahibinə hər yarpaq bir kitabdır.
 • Hiyləgər doqquz ocaq yıxmayınca bir ocaq tikməz.
 • Hiyləbazın şamı yarıyacan yanar.
 • Hiylə ilə tikilən ev, bəhanə ilə yıxılar.
 • Hiylə ilə iş görən, möhnət ilə can verər.
 • Həşəmin azdırsa, xırmanını böyük tut.
 • Həccə gedən gəldi, saca gedən gəlmədi?
 • Həcdən gələn mən, xəbər gətirən sən?
 • Həcəri öpməyənə hacı deməzlər.
 • Həftədə bir bazar, onu da dərviş pozar.
 • Həftə səkkiz, mən doqquz.
 • Həsiri oğurlayıb məscidə salır.
 • Həsir altından su yeridir.
 • Həsən keçəl, keçəl Həsən – nə fərqi?
 • Həsən də qəlyan çəkər,
  Hüseyn də qəlyan çəkər,
  tənbəki bol olanda siçan da qəlyan çəkər.
 • Hərif hərifi uzaqdan tanıyar.
 • Hərif olma!
 • Hərin də yandırdı məni, bəlin də yandırdı məni, susadım su istədim, suyun da yandırdı məni.
 • Hərənin bir adəti var.
 • Hərənin başından bir avaz gəlir.
 • Hərəmxana quşudur.
 • Hərə bir cürə başını itirib.
 • Hərə bir tük versə, kosa da saqqallı olar.
 • Hərə bir sap versə, çılpağa köynək olar.
 • Hərə bir barmaq batırar, hənasına dəllək Muradın.
 • Hərzə-hərzə danışma, ağzın yamana öyrənər.
 • Hərzə sözün mərəzi gələr.
 • Hərdən ipək, hərdən köpək.
 • Hər şeyin çoxu zərərdir.
 • Hər şeyin xiridarı gərəkdir.
 • Hər şeyin sonu vardır.
 • Hər şeyin öz yeri var.
 • Hər şeyin öz vaxtı var.
 • Hər şeyin öz adı var.
 • Hər şeyin əvvəli çətin olar.
 • Hər şeyin azı yaxşıdır.
 • Hər şeyi demək olmaz.
 • Hər şeyi vaxtında əksən, dürr bitər.
 • Hər şeyi bilmək olmaz.
 • Hər şeyə göz dəyər, müflisə göz dəyməz.
 • Hər şeyə dodaq büzmə.
 • Hər şeyə barmaqarası baxmazlar.
 • Hər şey ustasının əlindədir.
 • Hər şey öz vaxtında.
 • Hər şey bitər, kosanın saqqalı bitməz.
 • Hər cəfanın bir səfası var.
 • Hər çiçəyin bir ətri var.
 • Hər çərənçiyə cavab versən, boğazın yırtılar.
 • Hər çağırılan yerə getməzlər.
 • Hər hürənə daş atsan, Daş daş üstə qalmaz.
 • Hər heyvanın balası dalınca gedər, eşşəyin balası qabağınca.
 • Hər kəs ağlar, amma analar başqa cür ağlar.
 • Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar.
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
 • Hər quşa öz yuvası doğmadır.
 • Hər ağac öz dibinə kölgə salar.
 • Hər saatın bir hökmü var.
 • Hər parıldayan qızıl olmaz.
 • Hər için öz yeri, hər sözün öz məqamı var.
 • Hərə öz atını minib çapır.
 • Hər deyilənə inanmazlar.
 • Hər quşatan, ovçu Pirim olmaz.
 • Hər arzu yerinə yetməz.
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var, Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
 • Heç kəsin çırağı axıracan yanmayıb...
 • Haray üzülən canım, İpə düzülən canım.
 • Hərzəkar ağız başa yumruq vurdurar.
 • Hayasızdan hayanı saxla.
 • Hər kəs nə eləsə, özünə elər.
 • Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma.
 • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
 • Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
 • Hamam suyu ilə özünə dost tutur.
 • Hazırın naziri.
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
 • Həmnişinin bab ilə, Görən desin habelə.
 • Harada şeytanda alınmasa oraya qadını göndərər (Rus Atalar Sözləri)
 • Heç bir sübut olmadan, yalnız ehtimala əsasən yaxşı adamları məhv etmək, öz kökünə vurmaq kimi bir şeydir. (Qırğız atalar sözləri)
Top