• Gözəllik, baxan kimsənin gözündədir. (Fransız atalar sözləri)
 • Gözləməyi bilmək uğurun sirridir. (Fransız atalar sözləri)
 • Geç olar, güc olar (İngilis atalar sözləri)
 • Gündüzün bir saatı gecənin iki saatından yaxşıdır. (Afrika atalar sözü)
 • Gözəllik, qadınlara verilən ilk hədiyyə, eyni zamanda geri aldığı ilk şeydir. (Çili atalar sözləri)
 • Gözələ məhəbbət qəbahət olar
 • Gözəl var gözü ilə öldürər, gözəl var sözü ilə öldürər.
 • Gözə yasaq yoxdur.
 • Gülünə bax qunçəsin dər.
 • Günün ölsün əlində qalsın, özün ölsən elində qalsın.
 • Göydəki durnadan, əlimdəki sərçə yaxşıdır.
 • Gözdən yaş yuyunsun, ürəkdən pas.
 • Gün çıxdı, aləm gördü.
 • Göz görmək üçün, könül sevmək üçündür.
 • Gündüz gəzər obanı,
  Gecə sancar dabanı.
 • Gücün çatan işdən yapış.
 • Göz yediyi aşı tanımalıdır.
 • Gərək təkcə gəlin gəlin olmasın, gəlin gedən yer də gəlin olsun.
 • Göz görməsə könül sevməz.
 • Gec olsun, güc olsun.
 • Gördüyünü qoyub görəcəyə getmə.
 • Geyimə görə qarşılayar, ağıla görə yola salarlar.
 • Girdin şəhərə, hamı gözü qıpıq, sən də ol gözü
  qıpıq.
 • Götürmədiyin çomaq, başada dəyər, qıçada.
 • Gəmi quru yerdə yeriməz.
 • Gəmisin batıran, başmaq axtarmaz.
 • Gənc ömrün bağışlar, qarı ömrün qarışlar.
 • Güc üzdən girsə, düz daldan çıxar.
 • Güclü olan günlüyün tapar, bilimi olan illiyin.
 • Görən gözündən asılı, görməyən ağzından asılı.
 • Görməmiş, gözün qurusun.
 • Göy verirsə, yer alır, göy istəsə yer çalır.
 • Göycə mıncıq kimdədir, mənim gözüm ondadır.
 • Göydən pay uman, yersiz qalır.
 • Göydən yağar, yer alar, yer almasa, yel alar.
 • Göz görə görə, əl görə görə pişər.
 • Göz görər, ürək istər.
 • Gördün yarın yar deyil, tərkin qılmağın ar deyil.
 • Gecə gəbədir, gün doğmadan, nələr doğar.
 • Gecə yatan, gündüz oyanar.
 • Gedənin yeri boş, olduğu yeri xoş olsun.
 • Gəl bir zərrəcik seyr et, gözə olmaz yasaq.
 • Gəlir gəlməzə inanma, əlindəkin qaçırma.
 • Gətirəndə el gətirir, yel gətirir, sel gətirir. aparanda el aparır, sel aparır, yel aparır.
 • Gəvəzənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
 • Gic, nə doydum bilər, nə yoruldum.
 • Gizli yüklənən aşgara doğar.
 • Gördüyün kimi inanma, inandığın kimi gör.
 • Gördüyün qoyub, sandığın tutma.
 • Göz ki var qaranlığı seçmək üçündür.
 • Göz qəlbin güzgüsüdür deyiblər.
 • Gözdən uzaq, yaddan uçaq.
 • Gözəldə hamının gözü var, çirkinə kimin sözü var.
 • Gözələ kətəndə yaraşır, çirkinə ətləs neynəsin.
 • Gözəllərin talehi, çirkin olur.
 • Gözü toxa, ağzındakı yetər, ac gözə dünya yetməz.
 • Gurlayaraq gələn düşmandan, kötüdür gülə - gülə gələn düşman.
 • Gurulda, amma yağma.
 • Gün görməyən gün görsə, gündüz çıraq yandırar.
 • Güvənsən varlığa düşərsən darlığa.
 • Güzgüyə baxanın, ağlı olmaz.
 • Gədadan borc alma, ya toyda istər, ya bayramda.
 • Gedər aclıq, gələr bolluq, bizə qalar kömbə yanığı.
 • Göz görməsə üz dönər.
 • Göz görməsə, üz utanmaz.
 • Göz ilə gör, qulaqdan al, ağızla ver.
 • Gözlüyə, gizli yoxdur.
 • Gücənməsin biləyin, tükənməsin gücün.
 • Gül açmasa, bar gəlməz, biçilsə don, dar gəlməz.
 • Gül qədrini kor bilməz.
 • Gül gülə oxşar, gözəl gözələ.
 • Güzgüyə baxan özgəsin görməz.
 • Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməyəcək.
 • Gəlini evdə sına, dağa oduna yolla.
 • Gəlin mənim süpürgəmdir, harda qoysam oturar.
 • Gəlin var gələr – gətirər, gəlin var gedər – itirər.
 • Gəzəyən qızdan gəlin olmaz.
 • Gəlin anasına həm ağlar, həm də "gedirəm" deyər.
 • Gəlin evin yaraşığıdır, cəlalıdır, bəzəyidir.
 • Gəlin ocağa çəkər.
 • Gəlin atda, qisməti yadda.
 • Gəlin var gələr - gətirir, gəlin var gedər - itirir.
 • Gəlin var qızdan, toyuq var qazdan başdır.
 • Gəlin var - külü aş yapar,
  Gəlin var - unu daş yapar.
 • Görən gördüyünü deyər, görməyən ağzına gələni.
 • Gül tikansız, çöl ilansız olmaz.
 • Güllü yerdə tikan var, tikanlıqda gül harda.
 • Gülmə qonşuna, gələr başına.
 • Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başında.
 • Gedənə – yoldaş, gələnə qardaş.
 • Günün batmağın görən kimsə, çıxdığına inanar.
 • Güc aldan girsə, doğru tünlükdən çıxar.
 • Gözünə torpaq atır.
 • Gözünə qara su gələr.
 • Gözün bir ayağın altına baxsın.
 • Gözün aydın olsun, pişiyimiz oğlan doğub!
 • Gözümün ağıcan olsun, özümün olsun.
 • Gözümüz yollarda, qulaqlarımız səsdə.
 • Gözüm üstündə yerin var.
 • Gözüm səndən su içmir.
 • Gözü tox olanın könlü də tox olar.
 • Gözü yolda, qulağı səsdə.
 • Gözü ilə görür, dili ilə istəyir.
 • Gözsüz yaşamaq olar, vətənsiz yox.
 • Gözlərindən cin çıxır).
 • Gözləri fal daşı kimi açılır.
 • Gözləri yollarda qalıb.
 • Gözləri buz üstə çıxmış dananın gözlərinə oxşayır.
 • Gözləri vəlfəcri oxuyur.
 • Gözdən əsgi asır.
 • Gözəllik hər kəsin əməlində yaşayır.
 • Gözəllik baş tacıdır, hər adama qismət olmaz.
 • Gözəllik ondur, doqquzu dondur.
 • Gözəllik vardan olar, olmasa – hardan olar?
 • Gözəllər çox iş görərlər, soyarlar adamı, dərviş edərlər.
 • Gözələ baxmaq göz qaydasıdır.
 • Gözələ göz dəyər, qəlbə – söz.
 • Gözələ baxmağın könül səfası var.
 • Gözəldən göz ağrısı, çirkindən dərdi-bəla.
 • Gözəldə etibar olmaz.
 • Gözəl görünər, çirkin bürünər.
 • Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir.
 • Gözəl – göz üçün, ağıllı – könül üçün.
 • Gözəl kamallı gərək.
 • Gözəl eyibsiz olmaz.
 • Gözəl arvad şıltaq olar.
 • Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu çiçək çıxartdı.
 • Gözdən düşüb.
 • Gözdə olmayan, könüldə də olmaz.
 • Göz görməsə könül bulanmaz.
 • Göz görməz, üz utanmaz.
 • Göz gördüyünə inanar.
 • Göz gördüyündən qorxar.
 • Göz gördüyün danmaz.
 • Göz gördü, könül sevdi, daha mənim nə günahım.
 • Göz gözə alışanda ayrılıq çətin olar.
 • Göz yumulub açılınca fürsət əldən gedər.
 • Göz istədiyi gözələ baxar.
 • Göz dəyəndə "gözlə" dəyər.
 • Göz qulaqdan irəlidir.
 • Göz qənimini tanıyır.
 • Göz bir pəncərədir, könülə baxar.
 • Göz bizim – söz bizim.
 • Gödək adam gündə üç dəfə padşahlıq iddiasında olar.
 • Goru var ki, kəfəni də olsun?
 • Gicin buynuzu olmaz.
 • Gic toyuq yumurta aparar.
 • Girərəm yaylağından çıxaram qışlağından.
 • Girdiyin yer qaranlıqsa, sən də gözünü yum.
 • Gilas bağın olsa, bilərsən sığırçın necə quşdur.
 • Gilavar, get, xəzri, gəl.
 • Gizli düşmən ilan kimidir, sürünə-sürünə səssiz gələr.
 • Gətirəndə: - El gətirər, yel gətirər, sel gətirər.
 • Gərəkməzi saxla, bir gün gərək olar.
 • Gərəkli malı gərəksiz gündə al.
 • Gərəyi əkiblər, bitməyib.
 • Gərəyi əkiblər, quluncan göyərib.
 • Gərək soyuq günlərdə də, dost salsın dostu yada.
 • Gərək saatla yox, vicdanla işləyəsən.
 • Gərək gərəklə iş keçməz.
 • Gəncliyin yükünü gənclikdə çəkərlər.
 • Gənclikdən qocalığa ömür saxla.
 • Gənclik ömrün baharıdır.
 • Gənclik gözəllik deməkdir.
 • Gənc yaşlarından namusunu qoru.
 • Gənəşəkli don gen olar.
 • Gəmisini batıran çarığını axtarmaz.
 • Gəmisi suya oturub.
 • Gəminin işini gəmiçi bilər.
 • Gəmini qurtaran pişgahdır.
 • Gəmiyə minib gəmiçi ilə dalaşır.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə savaşır.
 • Gəlirinə bax, xərc eylə.
 • Gəlməkdən əvvəl gedəcəyini düşün.
 • Gəlmək bizdən, yola salmaq sizdən.
  (Gəlmək səndən, yola salmaq ev yiyəsindən)
 • Gəlmək qonaqdan, yola salmaq ev yiyəsindən.
 • Gəlinin yelkəni əyilib.
 • Gəlinciyim, qızlığım, darayı tuman, dizliyim.
 • Gəlinin dili yox, qaynananın imanı.
 • Gəlindən qız olmaz.
 • Gələcəyi varsa, gedəcəyi də var.
 • Gələnin qisməti özündən qabaq gələr.
 • Gələnə "xoş gəldin", gedənə – "yaxşı yol" deyərlər.
 • Gələnə "gəlmə" deməzlər.
 • Gələnə qapı açıqdır, gedənə yox!
 • Gələn, gedənə rəhmət oxuyar.
 • Gələn qismətini yeyər.
 • Gəldik cahan haqqı tapaq, molla qoymadı.
 • Gəldi xəzri, ver nəzri, gəldi gilavar – onda nə var?
 • Gəldi-gəldisi şah gəldisinə dönüb.
 • Gəldi-gedəri saxlamaq olmaz.
 • Gəldi əcəl – vermədi macal.
 • Gəldi – qatıq, gəlmədi – ayran
 • Gəldi qaşın qayırsın, vurdu gözün çıxartdı.
 • Gəl məni gör, dərdimdən öl.
 • Gəl deməsi yaxşıdır, get deməsi pis.
 • Gəl daşı ətəyindən tök!
 • Gəl bu şeytan atından en!
 • Gəl bir addım, gəlim iki addım.
 • Gəzərdə – qoyun əti, onun da boyun əti.
 • Gəzər divanə-divanə parası olmayan dərviş.
 • Gəzən qızın qazancı ənlik-kirşana gedər.
 • Gəzən ayağa daş dəyər.
 • Gədadan bəy olmaz.
 • Gecə pişik samura oxşar.
 • Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Gecə dırnaq kəsən, gündüz nağıl danışan əlbət gora gedər.
 • Gecənin ərizəsini heç kəs oxumayıb
 • Gecənin ərizəsini həzrət Süleyman oxumayıb.
 • Gecə şərab, gündüz qumar, bu əməllə sənət umar.
 • Gecə sol yatan səhər sağ oyanar.
 • Gecəsi-gündüzü yoxdur.
 • Gecəni gündüzə qatmışam.
 • Gecə-gündüzüm bir olub.
 • Gecə gəldi, gecə getdi, necə gəldi, necə getdi!
 • Gecə gəl, vecə gəl.
 • Gecə gedər, gündüz gələr.
 • Gecə qara, cücə qara.
 • Gec gələn qonaq, olduğundan yeyər.
 • Gec gəldi, tez öyrəndi.
 • Gec kəsər, karlı kəsər, məzlumun ahı səni!
 • Gec danışsan, kəlamın gül olar.
 • Getmişdi kabab iyinə, gördü ki, eşşək dağlayırlar.
 • Getmə gözümdən, gedərəm özümdən.
 • Getdim savab edəm, günaha batdım.
 • Getdim dərdli yanına o məndən narın ağladı.
 • Getdim adına, tüpürdüm dadına.
 • Getdi gedər-gəlməz yoluna.
 • Getdi qara qızın eşqinə.
 • Getdi babamın xeyratına.
 • Get çanağım, gəl çanağım, ortalıqda sın çanağım.
 • Getdi – görə bilməzsən, yıxdı – hörə bilməzsən, onu ki, sən deyirsən, onu daha görməzsən.
 • Gedər bu gözəllik, sənə də qalmaz.
 • Gedəni saxlamaq olmaz.
 • Gedən gedər, oturan yol gözlər.
 • Gah qul olar satılar, gah çıxar taxta kosa.
 • Gah qovurt, gah qovurğa, keçirtdik ömrü belə.
 • Gəl min boynuma!
 • Gücünə bax, şələni bağla.
 • Gücün çatmayan daşı qaldırma, zərbə düşərsən.
 • Gücün çatmayan işə girişmə.
 • Gücü çatana donuz güddürər.
 • Gücü gücümdən çox, ağlı ağlımdan az.
 • Gücü var, təpəri yox.
 • Güclüyə nə düz, nə çörək.
 • Güclü gücsüzdən qisas almaz.
 • Güclü günahkar olmaz.
 • Güclü yanında gücsüz günahkar.
 • Güc gələndə dad bacadan çıxar.
 • Güc doğanağa düşər.
 • Güc birlikdədir.
 • Günümü göy əskiyə bağlayıb.
 • Günüm yoxdur, günüm var.
 • Günlüyə, yanı qoduqluya, ruzigar haramdır.
 • Günü gününün ölümünü istər.
 • Günü gündən günü əsirgər.
 • Günü ilə gün yoxdur.
 • Günortadan sonra dükan açan nə qazanar?
 • Günəbaxan günə baxar!
 • Gündüz şam yandıran gecə şamsız yatar.
 • Gündüz çıraq yandıran, axşam qaranlıqda qalar.
 • Gündüz gəzər obanı, axşam sancar dabanı.
 • Gündüz gedir dar-dar edir, axşam gəlir yer dar edir.
 • Gündoğan səlamətdir, günbatan məlamət.
 • Gündə qazan, gündə ye.
 • Gündə bir söz eşitməsəm qulaqlarım tutular.
 • Gündə bir dona (rəngə) girir, ana da deyir qızım var.
 • Günbəz görər, elə bilər içində imamzadə var.
 • Günahkar oldu lələ, saqqalı verdi ələ.
 • Gün çıxdı – kosanı aldatmaq olmaz.
 • Gün çıxar, aləm görər!
 • Gün görməyən günü gördü, durdu çıraq yandırdı.
 • Gün girməyən evə həkim girər.
 • Gün girən evə həkim girməz.
 • Gün kimi aydındır.
 • Gün keçir, ömür gedir, dəli bəzənir ki, bayram gəlir.
 • Gün keçər, kin keçməz.
 • Gün keçər, qəza keçməz.
 • Gün ilə bat, gün ilə çıx.
 • Gün doğuşundan bəllidir.
 • Gün var keçib gedər, gün var yadda qalar.
 • Gülmək ağlamağın qardaşıdır.
 • Gülmə gülünc olana, xəmiri linc olana, özün gülünc olarsan, xəmiri linc olarsan.
 • Gülünə bax, qönçəsini dər.
 • Gülün qədrini bülbül bilər, nə bilər hər divanə.
 • Gülü get güllükdən gətir.
 • Gülü yad etdikcə, bülbülün fəryadı artar.
 • Gülmək ağlamaqla əkizdir.
 • Güllüyün gülü beş günlükdür.
 • Güllə məndən sovuşsun, ya yoldaşıma dəysin, ya saman çuvalına.
 • Gülər üz, dadlı dil ilanı yuvadan çıxardar.
 • Güldən gül iyi gələr.
 • Güldən ağır söz demək olmur.
 • Gül tikansız, dərə ilansız, səfa cəfasız olmaz.
 • Gül solanda bülbül ağlar.
 • Gül olmayan yerdə, böyürtkən özünü gül sanar.
 • Gül o qədər bitib, reyhan arada itib.
 • Gül güllüyü ilə üşüməz.
 • Gül getdi, xar qaldı, güldən yadigar qaldı.
 • Gül istəyən tikanın da istəsin gərək.
 • Gül əzizdirsə, gülşən ondan əzizdir.
 • Gül qönçədə qalmaz, söz – qəlbdə.
 • Gül, bülbüldən artıq, insan əlindən çəkər.
 • Gün altında yatmayan kölgənin qədrini bilməz.
 • Güzgüyə baxan özgəsini görməz.
 • Güzgüyə baxan öz camalın görər.
 • Güzgü əyri olsa əksi əyri göstərər.
 • Güvəclə qazanın nə aşnalığı?
 • Güvəci ya sındır, ya dağdan yuvarlat.
 • Güvəcə verə-verə çıxan qazan bahası.
 • Güvəc yumbalanar qapağın tapar.
 • Güvəc daşa toxunsa – vay güvəcin halına, Daş güvəcə toxunsa – vay güvəcin halına!
 • Güvəc qazana dedi: - Üzün qaradır!
 • Güvənmə varlığa, düşərsən darlığa.
 • Guş daşı yerdə qalmaz.
 • Götürən peşiman, götürməyən də.
 • Gönünü dabbağxanada tanıyırlar.
 • Görünən kəndə nə bələdçi?
 • Görünən dağ uzaq deyil.
 • Görülmüş işdən gül iyi gələr.
 • Görməmişin oğlu oldu, vurdu gözün çıxartdı.
 • Görməmiş görsə, ağıldan çıxar.
 • Görməyə gözü var, eşitməyə qulağı.
 • Görmədiyin yükün altına girmə.
 • Görən gözün haqqı var, görən görüb götürər.
 • Görən gözə yasaq olmaz.
 • Gördün yemək, daha nə demək?
 • Gördün ərin ər deyil, tərkin qılmaq ar deyil.
 • Gördün yarın yar deyil, tərkin qılmaq ar deyil.
 • Gördüyünü qoyub, eşitdiyinə inanma.
 • Gördüyünlə nə işin var, sən bildiyindən danış.
 • Gördüyünə aldanma.
 • Gördüyündən göz kirayəsi istəyir.
 • Gördüyün güllü kömbədir, bazara çıxıb qoğal olub.
 • Gördü – hənək, görmədi – gerçək.
 • Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə.
 • Gönü qalın adamdır.
 • Gölməçəyə su gəlincə qurbağanın gözləri bərələr.
 • Göycə muncuq kimdədir, mənim gözüm ondadır.
 • Göyçək arvadlı ilə, yorğa atlıya yoldaş olma.
 • Göyə tüpürmə, üzünə tökülər.
 • Göydən gələn yerə qəbuldur.
 • Göydən yağmasa, yerdə bitməz.
 • Göydən zənbil ilə düşməz.
 • Göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşüb.
 • Gözünün nuru yoxdur.
 • Gün batdı - bat, gün çıxdı - çıx!
 • Gözü boynunun ardını görəndə...
 • Göz görmür, üz utanmır.
 • Göz görmək üçün, könül seçmək üçündür.
 • Gecənin xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Gününü düyünləyib göy əsgiyə.
 • Günü günə satmazlar.
 • Gündüz gəzər obanı, Gecə sancar dabanı.
 • Gözünü qırpdın, sənin deyil
 • Gözlərindən qan damır.
 • Goru var ki, kəfəni də ola.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə vuruşur.
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
 • Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
 • Gedər bu dövran sənə də qalmaz.
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
 • Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
 • Gah nala döyür, gah mıxa.
 • Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.
 • Gözə göz, dişə diş. (Alman atalar sözləri)
 • Gözdə göz yaşı yoxdursa, ruhda göy qurşağı yarana bilməz. (Hind atalar sözləri)
 • Gözün ağrıyır - əlini saxla, qarnın ağrıyır - ağzını. (Özbək atalar sözləri)
 • Gülməklə qarın doymaz (Rus Atalar Sözləri)
 • Görüş ayrılmasının başlanğıcıdır. (会うは別かれの始まり au nowa wakare no hajimari) (Yapon atalar sözləri)
Top