• Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Alnım açıq, üzüm ağ.
 • Araba qoş, çarxa dur, Mərd igidə arxa dur.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Asta vur, Rasta vur.
 • At ət ilə, igid don ilə.
 • At gücünü karvanda gör, mərd gücünü meydanda.
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar.
 • Aydan arıyam, sudan duru.
 • Beş günün yarağı, bir günün gərəyi.
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir qorxaq bir ordunu bada verər.
 • Bostan əkənin yiyəsi mərd olar.
 • Dağlar başına qış, İgid başına iş.
 • Hayıf olsun, mərd igidlər qocalır.
 • İgid ağzını açmaz, əlini açar.
 • İgid arxasında igid gizlənər.
 • İgid igidə xor baxmaz.
 • İgid ilqarından, dəvə ovsarından.
 • İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
 • İgid odur atdan düşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
 • İgid oğul düşmənə əyilməz.
 • İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
 • İgid ölər, adı qalar.
 • İgid qovqasız olmaz.
 • İgidin başı qalda gərək.
 • İgidin əli işdə gərək.
 • İgidin süfrəsi açıq olar.
 • İgidin ürəyi haça olar.
 • İgidin yaraşığı sınağdır.
 • İgidlik döyüşdə mə'lum olar.
 • İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
 • Kasıb cavan mərd olar.
 • Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni,
  Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Mərd başa baxar, namərd – ayağa.
 • Mərd çörəyini daşdan çıxardar.
 • Mərd dostluq qanar, bərkdə dayanar.
 • Mərd əli kasad olmaz.
 • Mərd gördüyün deməz.
 • Mərd igid tək qalmaqdan qorxmaz.
 • Mərd igidə arxa dur.
 • Mərd igidlər süfrə açar, ad alar.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərd ilə gəzən biyaban-gərd!
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar.
 • Mərd ilə ülfət edən, axırda bir gün mərd olar,
  namərdlə ülfət edən, axır biyaban-gərd olar.
 • Mərd mərdi kəsər Murtuza-Əli hər ikisini.
 • Mərd mərdi qanar, Bərkdə oduna yanar.
 • Mərd özündən bilər, namərd yoldaşından.
 • Mərddən bir xəta, namərddən min.
 • Mərdəkan – mərd məkan deməkdir.
 • Mərdi qova-qova namərd eləmə.
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü ac.
 • Namərd gəlib mərd olmaz yüz ətəklə yüz yalvar.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərddın keç, mərddə dur.
 • Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Pis iş mərdə ar olar, Namərd gözü dar olar.
 • Qaçanı qovmazlar.
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qoç döyüşünə qoç dözər.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoçdan qoç törər
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxursansa pişikdən, Niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qurbansız bayram olmaz.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
 • Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç.
 • Sərt olma, mərd ol.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.
 • Vur deyənlə, vuran yarıdır.
 • Vur qırxı, gedər qorxu.
 • Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər.
 • Vuran igid dayısına gəyişməz.
 • Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
 • Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
 • Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
 • Yaxşı at nalı gözlər, yaxşı igid dalı.
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir
  Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Zəri də var, zoru da.
Top