• "Halva-halva" deməklə ağız şirin olmaz.
 • "Öz gözündə kərəni görmür, özgə gözündə tük axtarır".
 • "Ho" var, dağa qaldırar,
  "ho" var, dağdan endirər.
 • "gördüm" dedin tutuldun, "görmədim" dedin qurtuldun.
 • "Mən kimdən?" demə,
  "Məndən kim!" de.
 • "Uzunqulaq" eşşəyə deyərlər.
 • "Torpağa bax" deyiblər!
 • "Bilmirəm" baş ağrıtmaz.
 • "Pəncşənbənin" nöqtələrini düzürdüm.
 • "Öldürrəm" deyəndən qorxma, "ölləm"
 • "Özün bil"lə qal olmaz.
 • (Özgənin sarayından, öz daxmam yaxşıdır) Özgənin sözünü özgəyə deməyə nə var?
 • (Nağdı qoyub nisyənin dalınca düşmə) Nağıl dili yüyrək olar.
 • "Mən ölüm", "sən öləsən"lə iş getməz.
 • "Mən ölüm" deyəndə, axar sular dayanar.
 • "İstəmirəm" deyəndən qorx.
 • "Bunu eləmişəm" de.
 • "Bunu edəcəyəm" demə.
 • "Yaxşı oğlan" kənd yerində yaxşı adama deməzlər.
 • "Mən" demək şeytana yaraşar.
 • "Kiş" deyirsən getmir, "hoş" deyirsən dayanmır.
 • "Al ver" deyiblər, "al vermə" deməyiblər.
Top