• Ac qal, topal qal, kör qal, fəqət torpaqsız qalma.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac səmtinə yıxılar.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ağacı içindən qurd yeyər.
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Asılsan da uca budaqdan asıl.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
 • Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
 • Dam dirək üstə durar.
 • Doğma yurd şirin olar.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • El ağzı faldır.
 • El ağzını bağlamaq olmaz.
 • El arxası çəmən olar.
 • El atan daş dağdan aşar.
 • El atan daşa güc düşməz.
 • El bir olsa zərbi kərən sındırar.
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər.
 • El dəlisini çölə atmaz.
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
 • El elin aynasıdır.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El gözündən düşən gözsüz qalar.
 • El gücü, sel gücü.
 • El gücü, yel gücü, sel gücü.
 • El harda, sən də orda.
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç.
 • El köçdü, oba qaldı.
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz.
 • El öz dəlisini tanıyar.
 • El qapısı – həkim qapısı.
 • El qapısı gec açılar, güc açılar.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • El sevəni el sevər
 • El tikəni yel yıxa bilməz.
 • El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
 • Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın.
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
 • Elin gözü sərraf olar.
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər.
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
 • Ellərə gülən canım - indi olub el gülüncü.
 • Elsiz dağ viranədir.
 • Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin.
 • Həkim qapısı – el qapısı.
 • Hər ağac öz dibinə kölgə salar.
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
 • Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar.
 • Hər quşa öz yuvası doğmadır.
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Lələ köçüb, yurdu qalıb.
 • Lələ var, yurdu yox.
 • Nə qədər uzaq olsa, yol yaxşıdır,
  Nə qədər yaman olsa, el yaxşıdır.
 • Oba bizə, biz obaya hayanıq.
 • Oba köçüb, yurdu qalıb.
 • Ölər Koroğlu getməz bu yurddan.
 • Qadın vardır igid doğurur,
  Oymağı dövlət edər,
  Qadın vardır it doğurur,
  Məmləkətə dərd edər. (Türk atalar sözü)
 • Qoçun buynuzu qoça ağırliq eləməz.
 • Qürbət görməyən adam vətən qədri bilməz.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
 • Uçan damın böyüklüyü binövrəsindən bilinər.
 • Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı.
 • Vətən elin evi, dayağıdır.
 • Vətən elin evidi.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
 • Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?
 • Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.
 • Vətənin tüstüsüdə şirindi.
 • Yer, oturan adamla şərəflənər.
 • Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu illər.
 • Yersiz - el yetim,
  Elsiz - yer yetim.
 • Yersiz gəldi, yerli qaç.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
Top