• Ac qazanar, tox yeyər.
 • Ac toxun üzünə baxmaqla doymaz.
 • Dövlətli kasıb olsa – qırx il iyi getməz.
 • Dövlətli yanına qaşıyanda, kasıb elə bilər ona pul verir.
 • Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar.
 • Kasıb bacını varlı qardaş istəməz.
 • Kasıb cavan mərd olar.
 • Kasıb çıraq yandırar, dövlətlinin pulunu sayar.
 • Kasıb geyəndə soruşarlar: Haradandır?
  Varlı geyəndə deyərlər: Mübarəkdir!
 • Kasıba qul ol, varlıya oğul olma
  (Kasıba oğul olunca, dövlətliyə qul ol).
 • Varı olan taxar,
  Varı olmayan baxar.
 • Varlı arabasını dağdan aşırar,
  yoxsul düz yerdə yolunu çaşar.
 • Varlı bacı yaxında, yoxsul bacı uzaqda olmasın.
 • Varlı kisəsini döyər, kasıb dizini.
 • Varlı olan bir ayda, yoxsul qalır on ayda.
 • Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa,
  kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
 • Varlı umduğun yiyər, yoxsul olduğun.
 • Varlı umduğunu yeyər, kasıb – olduğunu.
 • Varlı varından pay versə, varsız da varlı olar.
 • Varlığın sonu ilə, yoxluğun önü birdir.
 • Varlının arvadı öləndə yorğan döşəyi təzələnər,
  kasıbın arvadı öləndə yorğan-döşəksiz qalar.
 • Varlının çörəyi kasıbın çənəsini yorar.
 • Varlının əlin pıçaq kəsəndə, yoxsul köynəyin kəsər.
 • Varlının əlini bıçaq kəsəndə yoxsul köynəyini parçalar.
 • Varlının könlü oluncaya qədər kasıbın canı çıxar.
 • Varlının malı, kasıbın övladı.
 • Varlının torpağından çay keçər, kasıbınkından yol.
 • Varlının torpağından çay keçər, yoxsulunkundan yol.
 • Varlının varı gedər, muzdurun canı.
 • Varlıya toxun keç, yoxsuldan qorun, keç.
 • Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün.
 • Vay ondadır ki, varlı evinə yoxsul girə.
 • Yoxsulluğun yolun bilən, varlılardan xoş gülər.
 • Yoxsulluqda varından demə,
  Qocalıqda zorundan demə.
 • Yoxsulluqdan - vara nə,
  qocalıqdan - zora nə?
Top