• Kötü olur duran kötü yanında, ki yaş dahi yanar quru yanında. (Türk atalar sözü)
 • Korlar ölkəsində tək gözlü adam kraldır. (İngilis atalar sözləri)
 • Kiçik qazanclar sərvət gətirər. (Yamayka atalar sözləri)
 • Küncə qısılanda dovşan da sizi dişləyər. (Çin atalar sözləri)
 • Küncə sıxışınca dovşan belə dişləyər (Çin atalar sözləri)
 • Kimsə boğulma ehtimalından ötəri yemək yeməyi buraxmaz (Çin atalar sözləri)
 • Kişinin ağılından keçəni öyrənmək istəsən, söylədiklərini dinlə (Çin atalar sözləri)
 • Keçmiş və gələcək yoxdur; yalnız və yalnız bir sonsuz indi var. (Çin atalar sözləri)
 • Külək yoxsa dalğa da yoxdur (Çin atalar sözləri)
 • Kor at, gecədə otlar. (kor atlar, gecədə otlar).
 • Kor deyir ki öz gözümlə görmüşəm.
 • Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan
 • Kar eşiddiyin, kor tutduğun buraxmaz.
 • Keçəl baxar güzgüyə, aybın qoyar özgüyə.
 • Kiçikdən xəta,
  Böyükdən əta.
 • Kor nə istər, iki göz, biri əyri, biri düz.
 • Kasıb çıxarını bilsə, geydiyi atlas olar.
 • Kölgədə bitən ağacın kölgəsi olmaz.
 • Köhnə bazara təzə nırx qoymaq olmaz.
 • Kar könlündəkini anlayar.
 • Könül sevən gözəl olar.
 • Kişi ayaqdansa, başdan böyüsün.
 • Kişi doslarından azar.
 • Kosa geddi saqqal gətirməyə, bığında qoydu gəldi.
 • Kişinin bir özü, birdə sözü.
 • Kor atı minib, şahlıq iddiası var.
 • Kor balta sümük qırar.
 • Kor dedi: görürəm, kar dedi eşidirəm, çolaq dedi: durun qaçaq.
 • Kor gözünə, var sürmə çəkənlər.
 • Kor koru tapar, su çoxuru.
 • Kor koru, görməz.
 • Köhnə eşşək, təzə palan. (köhnə eşşək, yeni çul).
 • Köksüz ot yelə gedər.
 • Köhnəyə e'tibar olsaydı, bit bazarına, nur yağardı.
 • Kədəri bölüşəndə azalır, sevinci bölüşəndə – artır.
 • Kinli adam xoşbəxt ola bilməz.
 • Kora nə lazimdir? İki göz.
 • Korun gözü görməz, könlü duyar.
 • Korun gözündən qıl çəkməzlər.
 • Kosanın qocaldığı bilinməz.
 • Kölgədə yatanın, kölgəsi olmaz.
 • Kölgəli yayın, qarlı qışı var.
 • Kölgəlik nə olduğun, gündən gələndən soruş.
 • Könül gördüyündən su içər.
 • Könlü ayaz, başı daz.
 • Könül sevən gözəlin, nə ağı nə qarası.
 • Könül könüldən su içər.
 • Könül yaylasın yaylar.
 • Körpü, çaydan oyanadır.
 • Küldən ot qalxar, oddan kül.
 • Küpə, küpə küp diyər.
 • Küpün zoru deşikdən çıxar.
 • Kürədən çıxdın, korluğa düşdün.
 • Küşən dəniz, qalın qalıq: coşan dərya, bulqan hava.
 • Keçini Allah vursa, çobanın çubuğu dəyər.
 • Kar ağzına baxar, kor səsinə.
 • Keçəl qız daraq bəyənməz.
 • Keçinin də saqqalı var.
 • Kəsilsə çörək, yapışdır görək.
 • Kişi var yaşlandıqca aşılanır, kişidə var aşlandıqca yaşlanır.
 • Kişinin dili başqa, özü başqa.
 • Kişidə səbir olmalıdır.
 • Kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı.
 • Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, küsümüz küsülülükdə.
 • Köhnə getdi, sən təzədən danış.
 • Köhnə tap təzəsində, yaman tap yaxşısında.
 • Küzə gündə sınmaz, günündə sınar.
 • Karvan keçər yol qalar, eşşək ölər çul qalar.
 • Karvan ötər, izi qalar.
 • Keflinin kağızı, meyxanada oxunur.
 • Kəkliyin dimdiyi qan, dili qan dimdiyi qan, ağa dinsə söz olmaz, nökər dindiyi qan.
 • Kiri kir açar, sirri sir açar.
 • Kəl ölür, sırma saçlı olur,
  Kor ölür, badam gözlü olur.
 • Kəsilən əkmək, yenidən bitməz.
 • Kim gizləsə dərdini, axır yıxar dərd onu.
 • Karvansız yol quruyar, ağ saqqalsız el quruyar.
 • Kişiyə hörmət, artırar minnət.
 • Kiçiklərə hörmət elə, böyüklərdən hörmət qazan.
 • Kişidə qeyrət olsa, torpağı qızıla döndərər.
 • Kasıb cavan mərd olar.
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
 • Kitab bilik mənbəyidir.
 • Kəfil ölər, kəfənsiz qalar.
 • Keçmişinə güllə atan, gələcəyin topuna düşər.
 • Keçmiş çox uzaq olar, gələcək yaxın.
 • Keçiyə araq versən, qurdun evin axtarar.
 • Küçələri ölçür.
 • Küçük hürə-hürə köpək olar.
 • Küsənin payını yeyərlər.
 • Küsənə pay düşməz.
 • Kürkünə birə düşüb.
 • Kürkü əvvəl il özün gey, ikinci il ver düşməninə.
 • Kürən toyuq hindən bayıra çıxmaz.
 • Kürən adamla, kürən ata yaxın düşmə.
 • Kürən adam xətakar olar.
 • Kürəkən imam kimi gələr, sonra yezidə dönər.
 • Kürəyə düşməyən dəmir yumşalmaz.
 • Kürd kürdü tanımasa, məkri məkrəni tanıyar.
 • Kürd kürdü dəyirmanda axtarar.
 • Küpün günahı nədir ki, içinə çaxır tökülür.
 • Küpü sındıran da bir , suyu gətirən də bir.
 • Küp yanında küpçələr.
 • Kündəsi küt düşüb.
 • Külün altında göz olar.
 • Külü ocaqdan götürərlər.
 • Külü küllükdən götür, külü təpəyəcən olsun.
 • Küləş tez yanar, tez də kül olar.
 • Küləkli gündə xırman sovurmazlar.
 • Küləkli gündə pambıq atır.
 • Küləkdə yatanın cin atı olar.
 • Külək kimi hərdən bir yana əsmə.
 • Külək əsər, gül bükülər, könül yanar, can sökülər, gecə gündüz yaş tökülər, gözlərimin qarasından.
 • Külahın sat xirac eylə, tüfeyli olma namərdə, cahanda kəllə sağ olsun, külah əskik deyil mərdə.
 • Kül başına gözəl fərə, beçə də səni bəyənmir.
 • Kuzəçi sınıq qabda su içər.
 • Köçün yaraşığı dananın soncuqlamasıdır.
 • Köçün dönməsi axsaq itə xoş gələr.
 • Köçdən azan qarıya bu da azdır.
 • Köç köçər, it hürər, ikisi də mənzilə birgə yetər.
 • Köç qayıdanda axsaq keçi qabağa düşər.
 • Köhlən at yeriyəndə toz qopar.
 • Köhnə hamam, köhnə tas.
 • Köhnə un çuvalıdır, vurduqca toz qopar.
 • Köhnə təqvim pula getməz.
 • Köhnə pambıq bez olmaz, dul arvaddan qız olmaz.
 • Köhnə paltar yamağından bəllidir.
 • Köhnə palan, içi zər-zivər.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyma.
 • Köhnə kəndə təzə darğa gəlib.
 • Köhnə düşmən dost olmaz.
 • Köhnə dərdi təzələmə.
 • Köhnə qurd yolunu azmaz.
 • Köhnə adət başında qalıb.
 • Kötək yeyənin kisəsindən gedər.
 • Kötək aradakına çox dəyər.
 • Körpüdən keçəndə yan-yana deyiblər.
 • Körpü qaldı çayın o tayında.
 • Körpə südsüz böyüməz, pambıq – susuz.
 • Köpəksiz sürüyə qurd dadanar.
 • Köpək taya dibində yatar, elə bilər öz hünəridir.
 • Köpək qocalanda, qurda gülünc olar.
 • Köpəyin iyə düşəni tuladan bərk qaçar.
 • Köpəyin qarnı tox olsa, gecə ulduza hürməz.
 • Köpəyə ümid olduq, özümüz də hürmədik.
 • Köpəyə səlbə dəyən kimi dəydi.
 • Könülsüz hürən köpək, sürüyə qurd gətirər.
 • Könülsüz tula ilə ova çıxmazlar.
 • Könülsüz namazı Allah qəbul eləməz.
 • Könülsüz köpəyin sürüyə xeyri olmaz.
 • Könülsüz (pulsuz) bazara gedən, gördüyünü almamış qayıdar.
 • Könülxoşluğu maldan əfzəldir.
 • Könül umduğu yerdən küsər.
 • Könül sevən göyçək olar.
 • Könül sevən ağanın nə ağı, nə qarası!
 • Könül nə mey istər, nə meyxanə, könül dost istər, mey bəhanə.
 • Könül gözdən su içər.
 • Könül quşu uçar, bir budaqdan o birinə qonar.
 • Könül qocalmaz.
 • Könül bir uşağa bənzər, nə verərsən istər.
 • Könül bir böyük saraydır, tikilməsi çətin, yıxılması asan.
 • Könül arzunun mənbəyidir.
 • Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.
 • Könlü bədöy at istəyən vaxtında alar.
 • Könlü balıq istəyən quyruğunu suya vurar.
 • Köndələn çəpərə söykənmək olmaz.
 • Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.
 • Kömürçünün qaralmaqdan nə arı?
 • Köməyi igidə – sözlə, zəifə – əllə et.
 • Kölgəsini qılınclayır.
 • Kölgəsindən qorxur!
 • Köynək olanın kölgəsi olmaz.
 • Kölgədə bitən ağacın meyvəsi olmaz.
 • Köynək dondan irəlidir.
 • Kövək kolunun kölgəsi olmaz.
 • Kotan nə bilir qayış nə çəkir?
 • Kosanı gün batandan sonra aldatmaq olar.
 • Kosaya rişxənd edənin, top qara saqqalı gərək.
 • Kosa getdi saqqal gətirməyə, bığı da qoydu gəldi.
 • Kosa kəndə girməmiş gəraylısını başladı.
 • Korun nə borcu ki, şam bahalanıb!
 • Korun istədiyi bir göz, iki göz olsa – nə söz!
 • Korun ağacı özündən qabaq gedər.
 • Koru kor yanında həyan üçün qoyarlar.
 • Koru dar yerdə qısnamazlar.
 • Koroğlunu tutmağa bir keçəl Həmzə gərək.
 • Koroğlu üçəcən deyib.
 • Koroğlu deyib:
 • Korlar şəhərində ayna satmazlar.
 • Kora gecə-gündüz birdir.
 • Kor tutduğundan kəsər.
 • Kor olsun o iki göz ki, dostunu, düşmənini tanımır.
 • Kor nə istər?
 • Kor leyləyin yuvasını Allah tikər.
 • Kor gözündən qorxar, keçəl başından.
 • Kor gözün sahibinə nə faydası!
 • Kor gözdən əski asır.
 • Kor koru tapar, su çuxuru.
 • Kor kora kor deməsə, bağrı çatlar.
 • Kor kora deyər:
 • Kor-kor, gör-gör!
 • Kor kimdir?
 • Kor it kölgəsindən qorxar.
 • Kor ilə çörək yeyəndə insafı arada gör.
 • Kor əsasını bir itirər.
 • Kor əlifə bəy deməyib.
 • Kor qurdun ruzisini yetirən özü yetirər.
 • Kor burada, ya Bağdadda.
 • Kor bulaqdan su gəlməz.
 • Kor atı minən şahlıq iddiası edər.
 • Kor at gecə də otlar.
 • Kolxoz ambarı el süfrəsidir.
 • Kovxası gülüm olanın başına külüm olar.
 • Kovxanın bacısı oğlusan?
 • Kovxa ilə hesaba oturan borclu olar.
 • Kovxa atlanar, öz kəndini çapar.
 • Kişisi olmayan evin ruzisi olmaz.
 • Kişinin cibi iki olsa, arvad almaq fikrinə düşər.
 • Kişini cavan saxlar, yaxşı arvad, yaxşı at.
 • Kişinin hörməti öz əlindədir.
 • Kişinin sözü ilə işi bir olar.
 • Kişinin malı göz qabağında.
 • Keçəlin adı – Zülfəli!
 • Keçəli papağının yanından tanımaq olar.
 • Keçəli gün Zülfəli çağırarlar.
 • Keçəli gün çıxmamış gör.
 • Keçələ kosa qənim olsun.
 • Keçələ baxma, bəxtinə bax.
 • Keçəl çarə bilsə, öz başına eylər.
 • Keçəl Həsən, Həsən keçəl, nə fərqi?
 • Keçəl halva yeyər, puluna minnət.
 • Keçəl suya getməz.
 • Keçəl yaradı, öz başını daradı.
 • Keçəl qızı saçlı dəyə ağlama.
 • Keçəl qız bəzənincə toy əldən getdi.
 • Keçəl qız çeşmənin gözündən su içər.
 • Keçəl qız bacısının saçı ilə öyünər.
 • Keçəl var – zığıdı keçəl, keçəl var – noxudu keçəl.
 • Keçəl başını yudu da, daradı da.
 • Keçəl başından qorxar, kor gözlərindən.
 • Keçəl başa taxta daraq?
 • Keçəl baxar güzgüyə – adın qoyar özgəyə.
 • Keçdi gül, uçdu bülbül, istər ağla, istər gül.
 • Keyf sənin, kənd kovxanın.
 • Keyf qılığa baxmaz.
 • Kaş mal zərəri olsun, insan zərəri olmasın.
 • Kasıbın toyunda gecə qısa olar.
 • Kasıbın sacı axırda qızar, Kasıbın sözü, yorğunun gözü.
 • Kasıbın pulu cəhənnəmdə olar.
 • Kasıbın günü – itin günü.
 • Kasıbın gözü tox olar.
 • Kasıbın halını kasıbdan sor.
 • Kasıbın dürməyi yavan olsa, dili yağlıdır.
 • Kasıbın dörd düşməni var – it, bit, yasavul, molla.
 • Kasıbın dövləti saqqalda olar.
 • Kasıbın bir oğlu oldu, o da boynu əyri.
 • Kasıbın ağzı aşa dəyəndə başı daşa dəyər.
 • Kasıbı dəvə üstündə böv vurar.
 • Kasıba qul ol, varlıya oğul olma
  (Kasıba oğul olunca, dövlətliyə qul ol).
 • Kasıba bazarın tulası da hürər.
 • Kasıb xərcini bilsə, məxmər geyər.
 • Kasıb çıraq yandırar, dövlətlinin pulunu sayar.
 • Kasıb ölüsünə yas saxlamaz.
 • Kasıb öləndə molla xəstə olar.
 • Kasıb geyəndə soruşarlar: Haradandır?
  Varlı geyəndə deyərlər: Mübarəkdir!
 • Kasıb, itinin adını gümüş qoyar.
 • Kasıb bacını varlı qardaş istəməz.
 • Kasanı mənim başımda sındırır.
 • Kasa sındı, ya cingildədi.
 • Karın qulağına taxta tıxadılar, dedi: - Bu taqqıltı
 • Kar üçün iki dəfə azan verilməz.
 • Kar özünə sərf eləyəni eşidər.
 • Kar könlündəkini anlar.
 • Kar iki dəfə gülər.
 • Kar eşitməz, yaraşdırar, kor görməz, quraşdırar.
 • Kar eşitdiyini, kor tutduğunu buraxmaz.
 • Kar dedi: - Səs gəlir!
 • Kankanın vəsiyyəti – qızıl öküzdür.
 • Kamil ovçu boşuna güllə atmaz.
 • Kamil insan kəlamından bəlli olar.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasını.
 • Kamil adam az danışar.
 • Kamal ata kürki deyil ki, irs ilə övlada keçə.
 • Kababı köz öldürər, igidi söz.
 • Kabab qanlı, igid canlı.
 • Köşəyi satan, eşşək ala bilməz.
 • Kişinin alnı açıq gərək.
 • Kişi fəhlədir, arvad – bənna.
 • Kişi, sözü üzə deyər.
 • Kişi seldir, arvad göl.
 • Kişi sevdiyinin nazını çəkər.
 • Kişi öz tayı ilə gəzər.
 • Kişi öz sözünün ağası olar.
 • Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.
 • Kişi qızı olma, kişi arvadı ol!
 • Kişi bilmədiyini ayağı altına yığsa, başı ərşə dəyər.
 • Kiçiyin kiçik yeri var, böyüyün - böyük.
 • Kiçiyin kiçik dərdi var, böyüyün – böyük.
 • Kiçik daş da baş yarar.
 • Kiçik açar böyük qıfılı açar.
 • Kiçiyi böyüyün üzünə qalxızmazlar.
 • Kitabın köhnəsi, libasın təzəsi.
 • Kitabı satıb, gəncəfə alıb.
 • Kitab verənin bir əlini kəsərlər, qaytaranın iki əlini.
 • Kirpik gözün çəpəridir.
 • Kirayənişin olduğu bəs deyil, toyuq-cücə də saxlayır.
 • Kiri kir açar, sirri – sir.
 • Kimsənin nəsibin kimsə yeməz.
 • Kimsənin tikəsi kimsənin qarnında qalmaz.
 • Kimsənin ahı kimsəyə qalmaz.
 • Kimsə namərdə möhtac olmasın.
 • Kimsə kimsənin qismətini yeməz.
 • Kiminin sacı olar, kiminin ələyi.
 • Kiminin başında tac, kimi ac-yalavac.
 • Kimini qaldırır, kimini endirir.
 • Kiminə qat-qat, kiminə – ac yat.
 • Kimin arabasında gedirsən, onun mahnısını oxu.
 • Kimi gülür, kimi ağlayır, hərənin bir dərdi var.
 • Kimi əkər, kimi biçər, kimi qazanar, kimi yeyər.
 • Kimə yaxşılıq elədin, özünü ondan qoru.
 • Kim güclüdür – haqq onundur.
 • Kim eşşək olar, biz ona palan olarıq.
 • Kilid dost üçündür.
 • Kəfgir qazanın dibini deşib.
 • Kəfəni var idi, goru da olsun?
 • Kəfən havayı olanda adam özünü öldürməz.
 • Kəsilsin o iki əl ki, bir başı saxlamaz.
 • Kəsilən başın zülfü üçün ağlamazlar.
 • Kəsik baş bitməz, bitsə də yiyəsinə xeyir verməz.
 • Kəsənin üzün tikən ağardar.
 • Kəsək oturub daş üçün ağlayır.
 • Kasad bazarın gəliri olmaz.
 • Kəs barmağını çıx bazara, əlac tapan çox olar.
 • Kərə yeyən də çıxar yaza, tərə yeyən də.
 • Kərə yağından qıl çəkir.
 • Kərbalayi Kazım, sənə demək nə lazım?
 • Kəpək altında unları var.
 • Kənkanın vəsiyyəti qızıl öküzdür.
 • Kəndi köpəksiz gördü, əli ağacsız girdi.
 • Kəndə təzə dəllək gəlib, kəkili yandan qoyur.
 • Kəndə molla gəlib, kim ölür, ölsün.
 • Kənd nədir, qənd nədir!
 • Kənd köpəksiz olmaz.
 • Kənd kovxasız olmaz.
 • Kənd girovun naxırdan tutarlar.
 • Kənd kalafasından bilinər.
 • Kənd aşırı it hürməz.
 • Kənardan baxana hər şey asan görünər.
 • Kənardan baxan yaxşı görər.
 • Kəllə-paça suyu üçün Hövsana gedir.
 • Kəllə-paça, qoyma qaça.
 • Kələ kələlər neylədi ki, kərtənkələlər neyləsin?
 • Kəl qoşub cüt sürməyən çörək qədrini bilməz.
 • Kəkliyin dimdiyi qan, dili qan, dimdiyi qan, ağa dinsə söz olmaz, nökərin dindiyi - qan.
 • Kəklik qaqqıldamasa qaraquş onu tapmaz.
 • Kəklik başını soxar kola, quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Kəbinim halal, canım azad.
 • Keçmişi unutma, gələcəyin müəllimidir.
 • Keçmişin qazancı bu günün rahatlığıdır.
 • Keçmişin arabası ilə uzaq gedə bilməzsən.
 • Keçinin şeytanla qohumluğu var.
 • Keçinin başı gicişəndə, buynuzunu çobanın çomağına sürtər.
 • Keçini dəvə adına satır.
 • Keçinin qoturu sərçeşmədən su içər.
 • Keçilər yer əkə bilsəydilər, öküzlər işsiz qalardı.
 • Keçiyə qurd dəyməsə gedib Həccə çıxar.
 • Keçiyə bir sürü qoyundan, bir keçi yaxşıdır.
 • Keçidə saqqal var, amma şeyx deyil.
 • Keçib gəlib Arazı, bəyənməyir Gülnazı.
 • Keçi şərab içsə, dəvəyə meydan oxuyar.
 • Keçi can hayında, qəssab piy axtarır.
 • Keçi suyu bulandırdı.
 • Keçi suyu bağıra-bağıra keçər.
 • Keçi öləndə quyruğunu dik tutar.
 • Keçi öldü, qoturu qurtardı.
 • Keçi keçim olsun, oturduğum yer samanlıq.
 • Keçi kasıbın inəyidir.
 • Keçənə güzəşt deyiblər.
 • Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə.
 • Keçən gün ömürdəndir.
 • Keçən keçib, sən gələcəkdən danış.
 • Keçən keçib, gələn günün xeyir olsun.
 • Keçən keçdi, vay gələcək dərdidir!
 • Keçən (köçən) yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Keçən zaman qayıtmaz.
 • Keçəlin hindi başı, eşşəyə mindi başı, o tayda dava düşdü, bu tayda sındı başı.
 • Keçəlin tükdən acığı gələr.
 • Keçəlin papağı düşənəcəndir.
 • Keçəlin dırnağı olsa, öz başını qaşıyar.
 • Keçəlin dərdi-başı, bir qazan ayran aşı.
 • Keçəlin qazandığı başının ziftinə (qartmağına) gedər.
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Kiçikdən xəta, Böyükdən əta.
 • Kötük üstündə çox budaqlar doğranıb.
 • Köpəyin qarnı tox gərək.
 • Könülsüz işin axırı olmaz.
 • Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdir.
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Kələk ilə gələn, külək ilə gedər.
 • Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni,
  Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Külək kimi hərdən bir tərəfə əsmə.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyur.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasın.
 • Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • Kor tutduğun buraxmaz.
 • Kor kor, gör gör.
 • Kişiüzlü arvaddan, arvadüzlü kişidən həzər.
 • Kişinin özünə baxma, sözünə bax.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişi tüpürdüyünü yalamaz.
 • Kişi sözü üzə deyər.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Keçi can hayında, qəssab piy hayında.
 • Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər.
 • Kiçik oğrular asılar, böyük oğrular sərbəst buraxılar. (Alman atalar sözləri)
 • Kar bir ərlə, kor bir qadın xoşbəxt bir cütdür. (Danimarka atalar sözləri)
 • Kor toyuğa hər şey darıdır. (Özbək atalar sözləri)
 • Kim çox səbəb söyləyirsə, o çox yalan danışır (Rus Atalar Sözləri)
 • Keşişdən at, duldan qız alma (Rus Atalar Sözləri)
 • Kimin harası ağrıyırsa o barədə danışar (Rus Atalar Sözləri)
 • Köhnə dost iki yeni dostdan yaxşıdır (Rus Atalar Sözləri)
 • Kor dilənçi də heç olmasa çiçəklərin ətrini duyur. (Yapon atalar sözləri)
 • Kitablar ruhun qidasıdır. (Yapon atalar sözləri)
 • Kim nə etsə özünə edər. (Bolqar atalar sözləri)
Top