• Ac toyuq yuxuda darı görər.
 • Adam adam sayəsində adam olar.
 • Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.
 • Adamın tamarzısı, Hər kəsin öz arzusu.
 • Allaha əl çatmır, padşaha söz.
 • Allahdan buyruq, Ağzıma quyruq.
 • Alnı açıq, üzü ağ; dərd-qəmi yox, kefi çağ.
 • Aman istəyənin boynun vurmazlar.
 • Arzu bir, ümid iki.
 • At ölüb, itlərin bayramıdır.
 • Atalar gözəl demişlər: "Dünyanı ümid ilə yemişlər".
 • Atın izi itin izinə qarışmaz.
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar.
 • Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar.
 • Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda bara.
 • Bal tutan barmaq yalar.
 • Balıq istəyən özünü suya vurar.
 • Başına gələn başmaqçı olar.
 • Başını keçəl eləmə, Hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Bizim evdə də bir gün bayram olar.
 • Boş çanağı vurur dolu çanağa.
 • Boyunduruq bilir, öküz nə çəkir.
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ.
 • Buğdadan, arpadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı, ay darı xırmanı!
 • Çarx dolanır, gün keçir.
 • Çıxmayan cana ümid çoxdur.
 • Çobanın meyli olsa, təkədən pendir tutar.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana rast gələr.
 • Dama dama göl olar, dada dada heç.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dərdlərə dərman olub, dərmansız qalan canım.
 • Dəvə bir fikir eləsə, sarban iki fikir elər.
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə işim düzələr.
 • Diş tutmayanı, dodaq tutmaz.
 • Dovşanı araba ilə tutur.
 • Düzdə gəzdi hərləndi, Gəldi dağa dirəndi.
 • Elə bil biyara gedir.
 • Əli aşından da oldu, Vəli aşından da...
 • Eşit, inanma.
 • Fikirdən iti gedən şey yoxdur.
 • Gecənin xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Göz görmək üçün, könül seçmək üçündür.
 • Göz görmür, üz utanmır.
 • Gözü boynunun ardını görəndə...
 • Gün batdı - bat, gün çıxdı - çıx!
 • Halva Halva deməklə ağız şirin olmur.
 • Haray üzülən canım, İpə düzülən canım.
 • Heç kəsin çırağı axıracan yanmayıb...
 • Hər arzu yerinə yetməz.
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var, Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
 • Hər deyilənə inanmazlar.
 • Hər için öz yeri, hər sözün öz məqamı var.
 • Hər parıldayan qızıl olmaz.
 • Hər quşatan, ovçu Pirim olmaz.
 • Hər saatın bir hökmü var.
 • Hərə öz atını minib çapır.
 • İgidin vurmamazlığına bax, daşın böyüyündən yapışır İlanı Seyidəhməd əli ilə tutur.
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
 • İnək bir, sağan iki.
 • İnsan istəsə dağı dağ üstə qoyar.
 • İstədi qaşın qayıra, vurdu gözün çıxartdı.
 • İstədiyini deyən, istəmədiyini eşidər İstədi çıxa dağ başına, daş düşdü sağ başına.
 • İstək gözdə olar, məhəbbət ürəkdə.
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
 • İt də getdi, ip də getdi.
 • İt dəmirçi dükanından nə aparar?
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdir.
 • Könülsüz işin axırı olmaz.
 • Köpəyin qarnı tox gərək.
 • Kötük üstündə çox budaqlar doğranıb.
 • Nə doğrarsan qabına, o çıxar qaşığına.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Neylərəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsun.
 • Niyyətin hara, mənzilin ora.
 • Od yanan yerdən işıq gələr.
 • Olan olub, keçən keçib.
 • Ölmə eşşəyim, yaz gələr yonca bitər.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay.
 • Öz-özünü oda yaxır.
 • Pis günün ömrü az olar.
 • Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər iy verir.
 • Qabağa gedirsən bic qardaş, dala qalırsan gic qardaş.
 • Qabaqca danışma!
 • Qarğa cəmdək üstə yığılar.
 • Qoyunu qurda tapşırıb.
 • Qulağının dibini görəndə...
 • Qurunun oduna yaş da yanır.
 • Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz.
 • Samanlıqda iynə axtarır.
 • Sınan gəmiyə nə külək.
 • Suda boğulan saman çöpündən yapışar.
 • Tez duranla tez evlənən uduzmaz.
 • Tor atan balıq tutar, nə böyüyü, nə kiçiyi.
 • Toydan sonra nağara, xoş gəldin, bayram ağa.
 • Toyun axırında zurna belə səslənər.
 • Toyun əvvəlinə getmə, axırına da qalma.
 • Toyunda qəlbirlə su daşıyım.
 • Tula itdən də murdar.
 • Ucuz ətin şorbası olmaz.
 • Ürək götürməyəni, əl götürməz.
 • Xəstə tələsər, armud vaxtında dəyər.
 • Yağ yağa qarışdı, yarmalar yavan qaldı.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yalvarmaqdan sözdən olduq, gözləməkdən gözdən.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yazıya pozu yoxdur.
 • Yel aparan yelinki, Yerdə qalan mənimki.
 • Yeməkdən ümid yaxşıdır.
 • Yıxılan ağaca balta çalan çox olar.
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda da oturmur.
Top