• Canavar dumanlı havanı sevər. (Fransız atalar sözləri)
 • Cavanlıqda pul qazan, qocalıqda – qur qazan.
 • Cin bismillahdan qorxar.
 • Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar.
 • Culfa toxur nazik bezi, heç kim onu geydiyi yox.
 • Cücə səbət altında qalmaz.
 • Cücə ağgünlü olsaydı, toyuq əmcəkli olardı.
 • Cütçü yağış istər, yolçu – quraqlıq.
 • Cütçü babadır özü üçün.
 • Cütə getməyən öküzü ətlik adına satarlar.
 • Cümə gedən öküz gözündən tanınar.
 • Cümə şənbədən uzundur.
 • Cümə günü – bazar, onu da yağış pozar.
 • Cöngə öküz olunca yiyəsi donuza dönər.
 • Coratın qovunu, Zirənin qarpızı.
 • Comərd deməklə – maldan etdilər, igid deməklə – candan etdilər.
 • Comərd vergisini xeyirlidən-xeyirsizdən əsirgəməz.
 • Cındırından cin qorxur.
 • Cığala tanrı verməz, versə də qarnı doymaz.
 • Cicinin axır yorğanı.
 • Cismin qidası – yemək, ruhun qidası – oxumaq.
 • Cins cinsə çəkər.
 • Cins madyan balasın döşündə saxlar.
 • Cinə papaq tikir, şeytana – başmaq.
 • Cin-şeytan işidir.
 • Cin atına minərəm, atanı yandıraram.
 • Cikini də bilir, bikini də.
 • Ciki mənim – biki mənim, alçı dursa – sənin bəxtinə.
 • Ciyərə qane olmayan pişik, asılarsan qənarədən.
 • Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz.
 • Cidanı oğurlayan yerini bilər.
 • Cida ilə qulağa pambıq yeritmək olmaz.
 • Cibində siçan oynayır.
 • Cəhənnəmə girsə, üzü qızarmaz.
 • Cəhənnəmə gedən gələr, müştərinin gedəni gəlməz.
 • Cəhənnəmdən qəbzsiz gəlib.
 • Cəhənnəmdə də adamın dayısı gərək.
 • Cəhalət səfalət doğurar.
 • Cəfasını mən çəkdim, səfasını yad gördü.
 • Cərgədən çıxan qotur olar).
 • Cərgədən qalan keçəl olar.
 • Cənnətin yaylağı, cəhənnəmin qışlağı.
 • Cənnət də bu dünyadadır, cəhənnəm də.
 • Cəzasız cürm sahibi çox olar.
 • Ceyranın qaçmasın gördüm, ətindən əl üzdüm.
 • Ceviz qabığı qarın doydurmaz.
 • Cahilin sözü – eşşəyin anqırtısı.
 • Cahili cahillər mədh eylər.
 • Cahilə söz qandırmaq, dəvəyə xəndək atdırmaq kimidir.
 • Cahildən qorx, dəlidən qorxma.
 • Cahildə söz əylənməz.
 • Canını cibində gəzdirir.
 • Canın sağ olsun!
 • Canın boğazındadırsa, öskür çıxsın.
 • Canımı da alsan, gülə-gülə al.
 • Canımdan tikan çıxartdı.
 • Canım qurban yaxşı qonaq, gəl ocağa bir də qonaq.
 • Canı canın yolunda deyən çox olur, qoyan – az.
 • Canı sapdan asılıb.
 • Canı olanın, qayğısı da olar.
 • Canı nədir, cəsədi nə olsun?
 • Canı yanan ya bir olar, ya iki.
 • Canı yanan eşşək atdan yeyin gedər.
 • Candır, badımcan deyil.
 • Candan kabab olmaz.
 • Candan qonşu payı olmaz.
 • Canbaz ipdə gəzər, balıq – suda.
 • Canandan ayrılan candan ayrılar.
 • Cananı sevən canından keçər.
 • Canavarlar ağız – ağıza yatarlar.
 • Canavar tək qalanda başına çaqqallar yığışar.
 • Can candan ayrıdır.
 • Can sənin, cəhənnəm tanrının.
 • Can sağlığı – dünya varlığı.
 • Can mənim canım, çıxsın sənin canın.
 • Can gedincə mal getsin.
 • Can deməklə can əskilməz.
 • Can deyən çox olar, can verən olmaz.
 • Can de, can eşit.
 • Can verirsən qardaşa ver, min il keçsə yad olmaz.
 • Can verirsən boz sərçəyə ver, qaranquş gəldi gedərdir.
 • Can bir qəlbdir yaşayır.
 • Can baladan şirindir.
 • Can bazarda satılmaz.
 • Can alan baxışından bəlli olar.
 • Camış hənəyi göz çıxardar.
 • Camal gedər, kamal qalar.
 • Camadarı müştəridən çox.
 • Cahilliyi uzadan ya tula quyruğu xınalar, ya camadar olar.
 • Cəvahirin qiymətini sərraf bilər, nə bilər hər divanə.
 • Cəvahirin qiyməti var, sözün qiyməti yoxdur.
 • Cəvahir cında içində olar.
 • Cəvahir bazarında muncuq satılmaz.
 • Cavanlığın qədrini bilmək gərək.
 • Cavanlıqda həlimlik, qocalıqda səlimlik.
 • Cavanlıqda zəhmət çəkən, qocaldıqda möhnət çəkməz.
 • Cavanlıqda qocalığa güc saxla, pullu gündə
 • Cavanlıq soltanlıqdır, bacarsan saxla.
 • Cavanlıq gözəllikdir, onu boyamaq artıqdır.
 • Cavanlıq əlamətidir.
 • Cavanlıq bir dəfə olar, qocalıq da bir dəfə.
 • Cavan işlər, qoca dişlər.
 • Cavan baş bir çanax qandır.
 • Cabirin keçisindən keçdi.
 • Cücəni payızda sayarlar.
 • Canavarın nə qocası, nə cavanı.
 • Canavardan qorxan meşəyə girməz.
 • Cəfa çəkməyən səfa görməz.
 • Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan (geyərsən).
 • Comərd igid heç qaçarmı meydandan;
  Qılınc çəkib hayıf alar düşməndən.
 • Canım - canım dedilər, varım-yoxum yedilər.
 • Cib parasız ev dincsiz olmasın.
 • Canlı təbrizim, dumanlı dənizim.
 • Cahil ilə bal yemə, aqil ilə daş daşı.
 • Cahil ilə çıxma yola, gətirər başına min bir bəla.
 • Cahil özünə düşməndir, başqasına necə dost ola bilər?
 • Cahilə qoşulan cahil olar.
 • Cahil axırda tula quyruğu xınalar.
 • Cahil dirilərin ölüsüdür.
 • Cahil özü ilə düşməndir, başqası ilə necə dost olar.
 • Cahildə söz əylənməz, günbəzdə qoz.
 • Cavanlıqda öyrənilən - daş yazısı, qocalıqda öyrənilən - qum yazısı. (Özbək atalar sözləri)
Top