• Çox kefli anınızda kimsəyə bir şey vəd etməyin. Çox hirsli anınızda kimsəyə cavab verməyin. (Çin atalar sözləri)
 • Çox savaşan rüşvət verər.
 • Çin sözün deyən, qurtulur, sözün çinin deyən, tutulur.
 • Çinin sözü, sözün çini: gerçəyin sözü, sözün gerçəyi.
 • Çox eşidəndən, bir görən yaxşı.
 • Çox guruldayan bulutdan, yağış umma.
 • Çox əli işdə gör, az əli aşda gör.
 • Çolaq kora baxıb şükr edər.
 • Çırt bu yandakı gözünə.
 • Çalışmayan ac qalar.
 • Çalışqan dəvə zınqrovlu olar.
 • Çalışqan atın boynu muncuqlu olar.
 • Çalışanı ac, tənbəli tox görən yoxdur.
 • Çalışan əli bıçaq kəsməz.
 • Çalışan qazanar.
 • Çalğısız toy olmaz.
 • Çalğı toyun yaraşığıdır.
 • Çalğı olan yerdə, oynamaq da olar.
 • Çalağan göydə dolanar, cücənin ürəyi bulanar.
 • Çala-çala havaya düşüb.
 • Çal belə, qurbanın olum, çal belə, gedər bu dövran, dəxi düşməz ələ.
 • Çayxana dolu - sahə boş.
 • Çayır yeddi il leylək yuvasında qaldı, yerə düşdü bitdi, atasının vəziyyətini unutmadı.
 • Çayın daşı – çölün quşu.
 • Çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü nəsdi, dördü bəsdir, elə ki, keçdi beşə vur on beşə, çay nədir, say nədir?
 • Çayda balıq yan gəzər.
 • Çaya çat, sonra çırman.
 • Çay görməmiş çırmanır.
 • Çay ki, oldu dişləmə, sən də otur işləmə.
 • Çay yanında quyu qazımazlar.
 • Çay quşu çay daşı ilə vurular.
 • Çay quşu ayağından tutular.
 • Çay bir olar, çeşmə min.
 • Çay aşağı axıtdım, çay yuxarı axtardım.
 • Çadrasızlıqdan evdə oturub.
 • Çadra altında hər arvad gözəldir.
 • Çağrılmamış qonağı köpəklər qarşılar.
 • Çağrılmamış qonaq süpürülməmiş yerdə oturar.
 • Çağırılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çaqqalın yuxusuna toyuq gələr.
 • Çaqqaldan çox çarıq aparan olmaz, enə ayaqları yalındır.
 • Çaqqalın hayıfını (acığını) baqqallar çıxır.
 • Çaqqal yuvasında toyuq qaqqıldayır.
 • Çaqqal var ki, baş kəsər, qurdun adı bədnamdır.
 • Çömçə dedi: - İndi bulanıb çıxmışam!
 • Çox verdim, dedilər dəlidir, az verdim, dedilər xəsisdir.
 • Çox ver, az yalvar.
 • Çox varlanmaq və çox danışmaq, insanı məhv edər.
 • Çox bilmək istəyən, çox da çalışsın gərək!
 • Çox bilib, az danışmaq, igidin ləngəridir (yaraşığıdır).
 • Çox bilən çox çəkər.
 • Çox bilən, tez qocalar.
 • Çox bilən quş dimdiyindən tələyə düşər.
 • Çox aşıqlar yarı yolda qalıblar.
 • Çox arpa atı çattadar.
 • Çox and içənin andına inanmazlar.
 • Çox ağaclar kökündən doğranıb.
 • Çor deyənə can desəm, ya rəbb, nəyim əskilər?
 • Çomağın o biri başın çevirir.
 • Çolaq koru görəndə öz halına şükür eylər.
 • Çolaq at seyidə nəzirdir.
 • Çolaq ayağa daş dəyər.
 • Çobansız sürü olmaz.
 • Çobansız sürü yolu azar.
 • Çobansız qoyunu qurd yeyər.
 • Çobanın yasdığı yastı qayalardır.
 • Çobanı özündən olanın qoyunu dişi doğar.
 • Çobana vermə qızı, ya qoyun güddürər, ya quzu.
 • Çoban corabını özü toxuyar.
 • Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.
 • Çoban dayağı ilə, gəlin duvağı ilə.
 • Çiçək çox olan yerdə, arı da olar, bal da.
 • Çıxan qan damarda qalmaz.
 • Çırtıq vursan, qanı çıxar.
 • Çırağına yağ töküblər.
 • Çıraq öz dibinə işıq salmaz.
 • Çiçəyi burnunda gəzdirər.
 • Çirkin özünü gizlədər, gözəl aşkara gəzər.
 • Çirkin yuyunmaqla gözəl olmaz.
 • Çirkin dövlətli qızını atası adına alarlar.
 • Çirkaba daş atma, üstünə sıçrayar.
 • Çinara nə qədər su versən, meyvə verməz.
 • Çiy süd əmənə etibar yoxdur.
 • Çiy noxud ağızda islanmaz.
 • Çiy ət ət gətirər, çiy çörək – dərd.
 • Çiy ət dərd gətirər.
 • Çibin mundar deyil – ürək bulandırır.
 • Çətini ölənəcəndir.
 • Çərşənbə yemişidir.
 • Çərçinin nəğməsi yox, nərəsi çox.
 • Çərçinin ana-atası, ayaqları altındadır.
 • Çərçinin yüz andı, öz eşşəyinə qənim olar.
 • Çərçi kisəsindəkini sanar.
 • Çərçi qızı munculu olar.
 • Çənginin qazandığı ənlik-kirşana gedər.
 • Çənəsi sallaq qarıdır.
 • Çənənə çox yol vermə.
 • Çənə yumruqdan qorxar.
 • Çənə yorulmasaydı, adam hey yeyərdi.
 • Çəkməyən nə bilir sevda dərdini?
 • Çəkmə, çəkmə bu dərdi, çəkən bilər bu dərdi.
 • Çəkmə namərd minnətin, get səhrada dolan gəz.
 • Çəkic ol – üstdə ol, zindan olub altda qalma!
 • Çəkilən zəhmət hədər getməz.
 • Çeşmə ümman yaradar.
 • Çevir tatı, vur tatı.
 • Çaş biri iki görər.
 • Çahar atdım şeş gəldi, yenə fələk uddu məni.
 • Çaxmağını çax, papağımı tapım.
 • Çaxmaq məndən, qov səndən.
 • Çaxırı töksən siçanın boğazına pişikdən pasport istər.
 • Çaxırı lala versən, lal dil açar.
 • Çaxırı keçinin boğazına töksən varıb dağları aşar.
 • Çaxırı iç şir böyrü yırtmağa, içmə qarğalar gözünü dəlsin.
 • Çaxır paxır açandır.
 • Çaxır içən malın itirər, bəng çəkən – ağlın.
 • Çarşab-corab eyləyib gəlir.
 • Çarığında itirən, patavasında tapar.
 • Çarığına baxma, ürəyinə bax.
 • Çarıq tapan dolağın da tapar.
 • Çarəsiz dərdə loğman da acizdir.
 • Çarəsiz dərd olmaz.
 • Çarvadara yol göstərməzlər.
 • Çapqınçı olsan da insafı əldən vermə.
 • Çanağında bal olsun, arısı gələr Bağdaddan.
 • Çobanın meyli olsa, təkədən pendir tutar.
 • Çıxmayan cana ümid çoxdur.
 • Çarx dolanır, gün keçir.
 • Çox bilən quş, dimdiyindən cələyə düşər.
 • Çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir.
 • Çox bilirsən, az danış.
 • Çörək itirən çörək tapmaz.
 • Çörəyini özü öz ayağı ilə tapdaladı.
 • Çatana çatır, çatmayana bir daş atır.
 • Çanax öz başında sınar.
 • Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.
 • Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
 • Çala-çala çalağan olar.
 • Çörək itirən, çörək tapmaz.
 • Çox qarışqa bir şiri öldürər.
 • Çağrılan yerdə bit, çağrılmayan yerdən it.
 • Çalışanın çörəyi dadlı, ərincəyin canı.
 • Çalışqanın biri iki olsa, ərincəyin ikisi bir olar.
 • Çamurdan çıxdıq, palçığa batdıq.
 • Çağrılan yerə ar etmə, çağrılmayan yeri dar etmə.
 • Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə.
 • Çağrılan yerə var, çağrılmayan yerdə nəyin var.
 • Çağrılmayan yerə, pişiklə it gedər.
 • Çağsız çiçək açılmaz.
 • Çalındıqca tikildi, dadındıqca bitindi, qırıldıqca düzüldü, düzən qalmır düzməyə, tabım yoxdur dözməyə.
 • Çalan çoxdu, oynayan yoxdu.
 • Çalış qızı ucuz al.
 • Çalqını çalana, sözü danışana, işi bilənə, yolu gedənə, atı sürənə, malı alana, qızı sevənə, biçini əkənə ver deyiplər.
 • Çaşqın oldun bayıldın, daşqın oldun asıldın.
 • Çirkin bürünər, gözəl görünər.
 • Çox gurlayan bulut, az verir yağış.
 • Çörək ağacın əlində olsun, çörəyin ağac başında olmasın.
 • Çörək nə qədər şişədə, xəmirdən qaçağı yox.
 • Çörəyin ağacı var, ağacında çörəyi var.
 • Çörəksiz ol, ürəksiz yox.
 • Çüçük hürə-hürə, it olar.
 • Çürük paxlavanın, kor alıcısı olar.
 • Çürük taxta çüv (mıx) tutmaz, dəlik tava yağ tutmaz.
 • Çürük nərdivan, uca dam, çürük ip, dərin quyu.
 • Çəkinmək, əyri yolun, düzə olan borcudur.
 • Çirkin olsun qız olsun, əyri olsun yol olsun.
 • Çox bilən çox yanılır.
 • Çox danışıb iş görməməkdənsə, susup işləmək yaxşi.
 • Çox daşar, az dolar, az daşsa, çox dolabilməz.
 • Çox danışma, ağzın böyüyər.
 • Çox yaş olma – sıxılarsan, çoxda quru olma qırılarsan.
 • Çörəyi qurudur, ayranı duru.
 • Çuvalın boşu, dik durmaz, ağlı olan, tək durmaz.
 • Çox yemək insanı az yeməkdən də qoyar.
 • Çağırılan yerə ar eləmə, çağırılmayan yeri dar eləmə.
 • Çıxış yolu olmayanın çıxış yolu səbrdir. (Ərəb atalar sözü)
Top