• Övlad atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. (Türk atalar sözü)
 • Önündən atılan nizədən qorunmaq asandır, nəinki arxandan atılan oxdan qorunmaq. (Çin atalar sözləri)
 • Ölməkdə incimək yox, yaşamaqda incimək çox.
 • Ölməzi tanrı yaratmaz, qırılmazı - çanaxçı.
 • Ölmüş atın nalı sökülər, dilsiz elin - başı.
 • Ölünü dirildincə, diridə can qalmaz.
 • Öləcəklə olacağa, çarə yox.
 • Öləni boşla, gələni xoşla.
 • Ölü aslan, çaqqal toparı.
 • Ölü var söz ölüsü, ölü var göz ölüsü.
 • Ölümə güvənən, dirliyin yaxşı yaşar.
 • Öncə düşün, sonra danış.
 • Öndəkinin səhvini arxadaki bilər.
 • Ördək balası, üzəgən olur.
 • Öyrənməklə bir iş bitər, biri başlar.
 • Ötəri gələn, oturub keçər.
 • Öz kölgəsindən qorxan, oğruya yem olar.
 • Öz atına qulluqdan qalan, piyada qalar.
 • Öz tarazından, daş götürmə.
 • Öz yağında qal, öz yağınla piş.
 • Öz yerini tap otur.
 • Özü ellər mələyi, evim tülkü dələyi.
 • Özü üçün yatır, başqalar üçün yuxu görür.
 • Öküz böyüyüb dəvə olsa, dəvə böyüyüb dağ olar.
 • Öyrənmək baxmaq ilə olsaydı, it qəssab olardı.
 • Öz gözünə, tikan əkir.
 • Özgə gözlə qız alma, gecə gözlə bez alma.
 • Özgəsinə göz qoyan özününkünü itirər.
 • Ölmə eşşəyim ölmə, yaz gələr yonca bitər.
 • Özgə evində qonaqdan borc istəməzlər.
 • Öküzü olana borc gön verərlər.
 • Öküzü soyub, qumuzunda bıçağı sındırdı.
  (Soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırdı)
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Ölü cəhənnəmə, təki mollaya pul olsun.
 • Özgə kisəsindən pul bağışlamazlar.
 • Özünə hörmət et ki, başqaları da sənə hörmət etsinlər.
 • Özün bişirmisən, özün də dad.
 • Özü doğub, özü də göbəyini kəssin!
 • Özgənin sirrini sənə söyləyən, sənin sirrini də özgəyə söylər.
 • Özgənin qəlbi qaranlıq gecədir.
 • Özgənin atına minən tez düşər.
 • Övlad atadan yetim qalmaz, anadan yetim olar.
 • Öz günahını başqasında axtarma.
 • Özgə malına göz tikən malsız, davarsız qalar.
 • Ölünün nəyinəki, dirilər halva yeyir.
 • Ördək gəlib qaz olmaz,
  Gəlin gəlib qız olmaz.
 • Öncə ovla sonra seç.
 • Önün anlamayan sonun danlar.
 • Özünə hörmət qoymayan, özgəyə də hörmət qoymaz.
 • Öz pişiyini aslan görən, özgənin aslanını pişik görər.
 • Özünü yorulmuş biləndə dostunu ölmüş bil.
 • Özüm yedim yox oldu, özgə yedi çox oldu.
 • Özgəni boşla özündən danış.
 • Ötüb keçən ömürdür, qocalan insan!
 • Örüşündə otla.
 • Örəpə qoyunun nə əti olar, nə yunu.
 • Örkən üstə darı sərib.
 • Örkən nə qədər uzun olsa, yenə də doğanaqdan keçəcək.
 • Ördəkdən qaz yerişi tələb eləmək olmaz.
 • Ördək öldü – qaz qaldı, sim qırıldı – saz qaldı.
 • Ördəyi su ilə qorxutmazlar.
 • Ördəyi bağlamağa, ipək gərək, yar ilə oynamağa ürək gərək.
 • Ördək ətin, qaz ətin, yeyən bilər ləzzətin.
 • Öpürsən öz əlini öp.
 • Ömürlər örtülüdür, həm qocaya həm cavana.
 • Ömür edən yaşa dolar.
 • Ömür deyir qocalmışam, ürək deyir: - Yaşa hələ!
 • Ömür qarısa da, könül qarımaz.
 • Ömür vəfasızdır, bizi tərk edir.
 • Ömür boyu lampa qayırdım, hələ də qaranlıqda qalmışam!
 • Ömrünə qəbalə alıb.
 • Ömrün bərəkəti yaxşı əməl ilədir.
 • Ölçməmiş biçmə.
 • Ölüsü ölən bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
 • Ölüsü olan kiridi, yasa gələn kirimədi.
 • Ölüsü bir gün, şivəni min gün.
 • Ölürsə yer bəyənsin, qalırsa el bəyənsin.
 • Ölünün dalınca salat çəkir.
 • Ölünün vəsiyyəti özü ilə gedər.
 • Ölünü özbaşına qoysan, şıllaq atar kəfəni cırar.
 • Ölünü vaxtında ağla, el gələr tünlük olar.
 • Ölümə çarə yoxdur.
 • Ölümə gedən gəldi, pula gedən gəlmədi.
 • Ölümdən başqa hər şeyə çarə var.
 • Ölüm haqdır.
 • Ölüm haqdan, kəfən Məmməd Cəfər bəydən.
 • Ölüm-dirim bizim üçündür.
 • Ölüm qaş ilə göz arasındadır.
 • Ölüm var ölüm kimi, ölüm var zülüm kimi.
 • Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, həyat var ki, ölümdən də bədtərdir.
 • Ölülər elə bilir ki, dirilər halva yeyir.
 • Ölüyə də yiyə lazımdır, diriyə də.
 • Ölüdən şeytan da əl çəkib.
 • Ölüdən pay umur.
 • Ölüb ölümdən qayıdıb.
 • Ölüb ağlayanı yoxdur.
 • Ölü gör necə ölüdür, Əzrail də halına ağlayır.
 • Ölü kimi yatır.
 • Ölü kimdir ki, gorun söyən kim ola?
 • Ölü yerdə qalmaz.
 • Ölü dağı çəkilər, diri dağı çəkilməz.
 • Ölü qəbristandan qayıtmaz.
 • Ölü bit deyiləm ki, dırnaq altında qalım.
 • Ölü bit deyil ki!
 • Ölü aslanın saqqalını yolarlar.
 • Ölmüş aslandan diri köpək yaxşıdır.
 • Ölmüş eşşək axtarır ki, nalını çəksin.
 • Ölmüş dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Ölmüş ata yük çatmazlar.
 • Ölmüş aslana dovşanlar da hücum eylər.
 • Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir?
 • Ölmək istəyirsən köç Mazandarana.
 • Ölmək var, dönmək yoxdur.
 • Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
 • Ölmə, itmə, qapımızdan getmə.
 • Ölkə sahibsiz olmaz.
 • Ölkə ki var, onun qabağında şah da acizdir, gəda da.
 • Ölkə yansa, canı yanmaz.
 • Ölkə abad ikən dəyirman xaraba idi.
 • Öləcəksən əgərçi şah olasan.
 • Ölər Koroğlu, getməz vətəndən.
 • Ölənin cibindən gedər.
 • Ölənin borcunu baqqal dirilərə yüklər.
 • Ölən üçün qəm yemə, beş bükümdən az yemə.
 • Ölən canını qurtarır, vay qalanın halına.
 • Ölən öldü diriyə dirilik gərək.
 • Ölən öldü, vay qalanın halına.
 • Ölən onlardan olsun, bel-kürək bizdən.
 • Ölən görməyəcək, qalan görəcək.
 • Ölən kim, öldürən kim?
 • Öldürsələr qanı axmaz.
 • Öldürən ox, günahkar ox atan.
 • Öldü var, döndü yoxdur.
 • Ögeyin adı bədnam olur.
 • Öküzün cütə getməyənini ətlik adına satarlar.
 • Öküzün qocalanı dana-buzova qoşular.
 • Öküzün qaşqasına dəyərlər.
 • Öküzün böyüyü pəyədə qalıbdır.
 • Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.
 • Öküzü öləndən danışma.
 • Öküzü öldürüb, qumuzunda bıçağı sındırdı.
 • Öküzü yorulana çox söz deyərlər.
 • Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
 • Öküz ölməyincə inəyə qiymət olmaz.
 • Öküz ölər, gönü qalar, igid ölər, ünü qalar.
 • Öküz öldürüb adını üstümdən götürə bilmirəm.
 • Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
 • Öküz özünə yonca əkəndə başı ağrıyar.
 • Öküz olacaq dana bugündən bilinər.
 • Öküz gərək cüt ola!
 • Öküz kimi yeyir, dana kimi yatır.
 • Öküz əhildəməkdən boyunduruq əhildəyir.
 • Öküz dəvəcən olanda, dəvə dağcan olar.
 • Öküz deyər: - Mən ağama nökərəm.
 • Öküz altında buzov axtarır.
 • Öyüdü anlayana verərlər.
 • Öyrənməyə ar olmaz.
 • Özünün yavan çörəyi özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Özünü xəstə (yorulmuş) bilsən, yoldaşını ölmüş bil.
 • Özünü günə verir.
 • Özünü gözə soxur.
 • Özünə qələmə verən axmaqdır.
 • Özünü böyük göstərmək kiçikliyin ən kiçiyidir.
 • Özünü başqasından gözləmə, öz ocağının pişiyindən gözlə.
 • Özünü başqasına nərdivan eləmə.
 • Özünü atan dizinə döyər.
 • Özünü atan da birdir, özünü dartan da.
 • Özünü alim istəyən cahildən uzaq olar.
 • Özünə umac ova bilmir, özgəsinə əriştə kəsir.
 • Özünə düşmən öz dostunu itirəndir.
 • Özünə qıymadığını, özgəyə qıyma.
 • Özündən güclü ilə vuruşma.
 • Özündən yuxarı baxanda, özündən aşağı da bax.
 • Özündən dövlətli ilə ayaq çəkmə.
 • Özündən qolu güclüyə rast gəlməmisən!
 • Özündən böyüyə qabarma, bəlkə atandır.
 • Özündə olmayanda qonşuya gedərsən, qonşuda olmayanda hara gedərsən?
 • Özün fil olsan da, qarışqanı yaddan çıxartma.
 • Özün bişirdin, özün də dad.
 • Özün bilən yaxşıdır.
 • Özümüz bir şey deyilik, adımız təbildə döyülür.
 • Özümüz evdə, sözümüz çöllərdə.
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay!
 • Özüm yer eylərəm, gör sənə nə eylərəm.
 • Özüm özümə elədim, külü gözümə elədim.
 • Özüm öz ağamam.
 • Özüm qürbətdəyəm, gözüm vətəndə.
 • Özüm qoturam, keçim ki, qotur deyil?
 • Özü üçün yeyir, özgəsinə minnət qoyur.
 • Özü üçün yatır, özgələrə yuxu görür.
 • Özü üçün əriştə kəsə bilmir, özgəyə umac ovur.
 • Özü ölçür, özü biçir.
 • Özü özünə eyləyəni el yığılsa eyləyə bilməz.
 • Özü özünə eyləyənə-çarə yoxdur.
 • Özü özünə qəbir qazıyır.
 • Özü öz ağasıdır.
 • Özü getdi, sözü qaldı.
 • Özü kəsir, özü tikir.
 • Özü yıxılan özü də qalxar.
 • Özü yıxılan ağlamaz.
 • Özü yəhər qaşında, gözü ocaq başında.
 • Özü yeməz, özgəyə də verməz.
 • Özü yazır, özü oxuyur.
 • Özü əkir, özü də biçir.
 • Özü ədalətli olanın, qazıya ehtiyacı olmaz.
 • Özü eşşək, tükü məxmər.
 • Özü etdi özünə külü tökdü gözünə.
 • Özü deyir, özü də gülür.
 • Özü danışar, özü də qulaq asar.
 • Özü qoca isə, könlü cavandır.
 • Özü qazanmayan mal qədri bilməz.
 • Özü bişirib, özü yeyir.
 • Özü balaca, sözü böyük.
 • Özgəninki get-gedə ipək olur, bizimki köpək.
 • Özgənin sözünü özgənin evində danışma.
 • Özgənin kaşanəsindən bizim viranəmiz yaxşıdır.
 • Özgənin yaxşısından öz pisimiz yaxşıdır.
 • Özgənin yaman gününə gülən öz gününə ağlayar.
 • Özgənin qırğısı var, bizim də qarğamız.
 • Özgənin qarğası özgəyə qırğı görünər.
 • Özgəyə kömək et, sənə də kömək edərlər.
 • Özgəyə it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Özgəyə bel bağlama.
 • Özgə uşağından oğul olmaz.
 • Özgə malına göz tikən, malsız-davarsız qalar.
 • Özgə gözü yaxşı görər.
 • Özgə yerin halvasını hövla ilə çalarlar.
 • Özgə əlində kömbə böyük görünər.
 • Özgə əli ilə ilan tutur.
 • Özgə bağından gül dərməzlər.
 • Özgə ağzına baxan ac qalar.
 • Öz çulunu sudan çıxarda bilmir.
 • Öz çörəyini özgə süfrəsində yemə.
 • Öz sözünü özgənin ağzından danışma.
 • Öz sözünü eşit özgə sözünü danışanda.
 • Öz sözü ilə tutulur.
 • Öz səsi özünə xoş gəlir.
 • Öz rahatlığını istə, özgənin narahatlığın istəmə.
 • Öz rahatlığını istə.
 • Öz örüşündə Muradalı da bəydir.
 • Öz oduna da məni yandırma.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qılı seçir.
 • Öz gözünə bayquşun balası tovuz quşundan da gözəldir.
 • Öz burnundan uzağı görmür.
 • Öz kölgəsindən uzağı görmür.
 • Öz kövşənində otlayan mal ac qalmaz.
 • Öz kövşənində otla.
 • Özgənin malı-mülkü, bizim də Qənbərimiz.
 • Özgə malına dəymə, özünkünü bərk saxla.
 • Öz yağı öz başına.
 • Öz işini özün gör.
 • Öz əlim, öz başım.
 • Öz əli ilə öz ayağına balta çalır.
 • Öz eşşəyimizdir.
 • Öz eybini bilməmiş, özgəyə rişxənd eləmə.
 • Öz evimdir!
 • Öz evində öz başını bağlaya bilmir, özgə evində
 • Öz evimin nökəriyəm, özgə evinin – ağası.
 • Öz duzunuzla yeyin!
 • Öz daş-tərəzisi ilə çəkir.
 • Öz quru çörəyim özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Öz qədrini bilməyənin qədrini özgəsi də bilməz.
 • Öz qabağından ye!
 • Öz bəxtindən küs.
 • Öz atının noxtasından yapış.
 • Öz arşını ilə ölçür.
 • Öz anasını sevən, özgə anasını söyməz.
 • Öz adını özgələrə qoyma.
 • Öz ağlını özgə ağlına vermə.
 • Öz ağam, öz qulum.
 • Övladda atadan nişanə olmalıdır.
 • Övlad can yanğısıdır.
 • Övlad tapılar, ata-ana tapılmaz.
 • Övlad sərmayədir.
 • Övlad pəncərədən düşən işıqdır.
 • Övlad könül meyvəsidir.
 • Övlad ki, var, badamdır, nəvə – məğzbadamdır.
 • Övlad insanın məbədidir.
 • Övlad bir turş almaya bənzər, yeyənin dişi qamaşar, yeməyənin könlü istər.
 • ölmək yaxşıdır.
 • Ölər Koroğlu getməz bu yurddan.
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya.
 • Övlad ata-ananın ürəyidir.
 • Ölmə eşşəyim, yaz gələr yonca bitər.
 • Öz-özünü bəyənən ağam vay.
 • Öz-özünü oda yaxır.
 • Öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qıl axtarır.
 • Ölünü öz başına qoyarsan, vurar kəfənin yırtar.
 • Ölünün dalınca danışmazlar.
 • Ölüdən də pay istəyir.
 • Özgə evində koxalıq eləməzlər.
 • Öz ağlını özgəyə vermə.
 • Özgənin sözünü sənə deyən, sənin də sözünü özgəyə deyər.
 • Özgəsinə göz qoyan özünkünü itirər.
 • Özgəyə quyu qazan özü düşər.
 • Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
 • Özgə buzovunu güdənin çatısı əlində qalar.
 • Özgə atına minən tez düşər.
 • Örtülü bazar dostluğu pozar.
 • Özünü olduğundan ağıllı göstərməyə çalışan, əslində, axmaqdır. (Alman atalar sözləri)
Top