• Üzü şeyx, astarı kafir. (Türk atalar sözü)
 • Üzümüzün və gözlərimizin rəngi nə olursa olsun, göz yaşlarımızın rəngi eynidir. (Afrika atalar sözü)
 • Üzüm oğrusu, güzdə bəllənir.
 • Üzüm üzümə, baxa-baxa qaralar.
 • Üzüm, çöpsüz olmaz.
 • Üzümünü yedə, bağın sorma.
 • Üzüntü bir dəniz, batdın geddin. ümüd bir qayıq, mindin, keçdin.
 • Üstümdən ağır bir daş götürüldü.
 • Ümid olmasaydı, ürək partlardı.
 • Ürək daş deyil.
 • Ürəkdə kin olanda dalaşmaq asan olur.
 • Ürəkdə gizlənən üzdə görsənər.
 • Ürəkdə nisgil olanda, deməyə söz çox olar.
 • Ürəkdən ürəyə yollar görünür.
 • Ürəyi dolu olanın dili uzun olar.
 • Üstümü (üst-başımı) unlu görüb, adımı dəyirmançı çağırma.
 • Üz ürəyin aynasıdır.
 • Üzdə gülür, dalda hürür.
  (Üzdə gülür, ayaqdan çəkir.)
 • Üzdən bir şey deyil, amma bədəndən yaxşıdır.
 • Ümid üzülməsə, hər iş çözülər.
 • Ürəyə hökm etmək olmaz.
 • Üzə gülür, ayaqdan çəkir.
 • Üzdəki göz, içəri baxır.
 • Üzə baxma özə bax.
 • Üzü pırıldır, içi qırıldır.
 • Üz, ətəklə gizlənməz.
 • Ümid ilə keçinən, aclıqda ölər.
 • Ürək ağrısından kef olmaz.
 • Ürək sevənin ağıda olar, qarasıda.
 • Ürəyi əlində saxla.
 • Üstə bax düşün, alta bax öyün.
 • Üşüdüm üşüdüm, yerimə düşdüm (tərpəşdim yığışdım, yerimə düşdüm).
 • Üzü bəzək, içi təzək.
 • Üşüyən üşüyənə baxıb, qızışar.
 • Üzülmə yox olduğuna, sevin tapıldığına.
 • Üzük qaşı ilə tanınar.
 • Üz verəndə, astar istəməzlər.
  (Üz verdikcə astar da istəyir.)
 • Üzü qərənin üzü yox, paxıl adamın gözü yox.
 • Üç tümənlik eşşəyin on beş qranlıq qoduğu olar.
 • Üç eşşək bir axurdan arpa yeməz.
 • Üstümü unlu görüb, adımı dəyirmançı çağırma.
 • Üstü bəzək, altı təzək.
 • Ürəkdən ürəyə yol var.
 • Ürəyimin daşqınını ağız dəyər.
 • Ürəyimin dərdini təzələmə.
 • Ürəyim qana dönüb.
 • Ürək öz dostunu tanıyar.
 • Ürək ki var – şüşədir, sındırarsan kim yamar?
 • Ürək yanmasa gözdən yaş çıxmaz.
 • Ürək yanar, göz yaşarar.
 • Ürək dənizdən dərindir.
 • Ürək qulaq deyil ki, barmaqla qurdalayasan.
 • Ümidsiz yaşamazlar.
 • Ümid həyatın sərmayəsidir.
 • Ümid ilədir cahanda hər iş.
 • Üzü üstə gələni arxası üstə çevirməzlər.
 • Üzünü xalqa çevirənin arxası möhkəm olar.
 • Üzün qaralığı yaman deyil, qəlbin qaralığı yamandır.
 • Üzümü əldə gör, çöpünü – yerdə.
 • Üzümə bax, halımı sor.
 • Üzüm üzümə baxar qaralar.
 • Üzüm qaradırsa, alnım açıqdır.
 • Üzüm ayağın altında!
 • Üzük-üzük oynayan gecələr yatmaz.
 • Üzük tanınar qaşı ilə, qız – qardaşı ilə.
 • Üzü şeyx, astarı kafər.
 • Üzü necədir, ürəyi də elədir.
 • Üzü ağ, qəlbi qara, mən belə dostu neylərəm?
 • Üzrü günahından artıq.
 • Üzdə gülür, dalda hürür.
 • Üz ürəyin güzgüsüdür.
 • Üz üzdən utanar.
 • Üz götürüb gedəni zəncir ilə saxlamaq olmaz.
 • Üz ki var – ətdəndir.
 • Üz döndü, göz döndü.
 • Üz göstərsən qohumluq iddiası eylər.
 • Üz vermə, astar da istər.
 • Üz verilən yerdən ərinmə, üz verilməyən yerdə görünmə.
 • Üz verən, astar da verər.
 • Üz verdik dəliyə, palçıqlı çıxdı xalıya.
 • Ürək götürməyəni, əl götürməz.
 • Üstü bəzək - altı təzək.
 • Üç daşınma, bir yanğına əvəzdir. (Yapon atalar sözləri)
Top