• İspan inəyi kimi fransızca danışma. (Fransız atalar sözləri)
 • İdeallar ulduzlar kimidir, onları tutmaq mümkün deyil, amma qaranlıq gecələrdə yolumuza onlar rəhbərlik edir. (Fransız atalar sözləri)
 • İyi ilə kötü hara, altın ilə tünç hara. (Türk atalar sözü)
 • İftira ad tutmasada iz buraxır (Türk atalar sözü)
 • İzah etsəniz unudaram, Göstərsəniz xatırlayaram, Etdirsəniz anlayaram. (Çin atalar sözləri)
 • İtin ağzından fil dişi tapa bilməzsən. (Çin atalar sözləri)
 • İnanc insanı özündən alıb özgə bir şeyə çevirər.
 • İgidlik ondur, doqquzu qaçmaq, biri aradan çıxmaq.
 • İki ayaq bir başmağa girməz, amma girdirəllər.
 • İki evi bir elədik, düyünü batman yarım.
 • İşləyən dəmir işıldar
 • İşləri qarıla, sonra yarıla.
 • İstədiyini danışan, istəmədiyini eşidər.
 • İnsan bir işə etməsə həvəs, bütün əziyyəti gedəcək əbəs.
 • İtdən qaçdıq qurda düşdük.
 • İgidin yaraşığı sınaqdır.
 • İlan getsin balasi da daliycan
 • İşləməyən dəmiri pas tutar.
 • İş ustasından qorxar.
 • İgid odur atdan düşə atlana,
  İgid odur hər yaraya qatlana.
 • İş insanı safa çıxardar.
 • İgid odur, hər əzaba qatlana,
  İgid odur, atdan düşə atlana.
 • İş bədənin cövhəridir.
 • İşə başlamaq işin yarısıdır.
 • İş görənlə iş gördürən yarıdır.
 • İtin duası müstəcəb olsaydı, göydən yerə ət yağardı.
 • İpək bir, sağan iki.
 • İnsanı geyiminə görə qarşılayıb ağlına görə yola salarlar
 • İnanma, aldanma(: tovlanma).
 • İylənmiş ət buza neynər, duza neynər.
 • İki könül bir olunca, samanlıq seyrangah olur.
 • İki üzlü savaşma – bir üzü savaşa qoy - o bir üzü barışa.
 • İş var dağ ardında olsun, yer altında olmasın, işdə var yer altında olsun, dağ ardında olmasın.
 • İşə girən min olar, minin başı bir olar.
 • İt qudursa, yiyəsin qapar.
 • İtdə geddi ipdə geddi.
 • İti quyruğundan bağlamazlar.
 • İlan hara əyri getsədə, öz yuvasına düz gedər.
 • İşlənməyən dəmiri pas tutar.
 • İşlək at arpasını artırar.
 • İş saqqala qalsa, keçiyə də axund deyərlər.
 • İçdin üzüm suyunu,
  Tökdün üzün suyunu.
 • İnsan olmayan insan qədrini nə bilər?!
 • İstəyirsən bal çörək - al əlinə bel, kürək...
 • İlan adamın topuğunu, adam ilanın başını gözlər
 • İşi başlayan yarıda qoymaz.
 • İtlə dost ol, çomağını əlində saxla
 • İstəyirsən bol çörək-al əlinə bel, kürək...
 • İş insanın cövhəridir.
 • İki gözü var idi, birini də borc elədi.
 • İstəyən çatır, dilənən qalır.
 • İstəyin güclü olmasa oğul, gücün istəkli olsun.
 • İşçi gəlir iş yarıtır, işsiz gəlir, baş ağrıdır.
 • İşıq gəlsə qaranlıq köçər.
 • İtin bacanağı çox olur, qudası yox.
 • İt ilə it dalaşdı, qurd körpünü aşdı.
 • İlan öz əyrisin görməz.
 • İşi düşsə arar məni, işim düşsə qovar məni.
 • İt hürə - hürə qocalar.
 • İynə çuvalda, dəvə palazda gizlənməz.
 • İmam əzizdir, qara pul imamdan da əzizdir.
 • İlan yeddi qardaş olar.
 • İt hürsə, bülbül susar.
 • İtə hörmət edərlər – yiyəsi xatirinə.
 • İstəyirsən qocalıqda hörmətin olsun cavanlıqda qocalara hörmət elə.
 • İt qapmaz, at təpməz demə.
 • İt ilə yatan, bit ilə qalxar.
 • İtə səlam, dəliyə sual olmaz.
 • İsraf haramdır.
 • İş işdən keçəndən sonra tumanbağını bərkitməyin nə mənası var?
 • İti quyruğundan tutmazlar.
 • İşi işə bənd elə, görən desin habelə.
 • İlan adamın topuğun, adam ilanın başın çalar.
 • İki günlük ömrü olan üç gün yaşamaz.
 • İki əlin səsi var!
 • İki göz, biri əyri, biri düz.
 • İşçi işdə gərək!
 • İşsizlik yoxsulluğun anasıdır.
 • İşsizlik arsızlıq gətirər.
 • İştaha diş altındadır.
 • İşlərin mayası o tünbətündür.
 • İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.
 • İşləmək adamı safa çıxardar.
 • İşləməyən dişləməz.
 • İşlək keçəl qız ərə gedər, pinti – gora.
 • İşləyənlə işləməyəni bir ayağa yazmazlar.
 • İşləyən olsun, iş tapılar.
 • İşləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar.
 • İşləyən dişlər, işləməyən kişnər.
 • İşləyən dəmir pas tutmaz.
 • İşləyən açar parıldar.
 • İşləyən atı tövlədə bağlasan cəngi olar.
 • İşlə nökər kimi, ye ağa kimi.
 • İşlə – dişlə.
 • İşığı var, istisi yox.
 • İşığa gəlirlər!
 • İşığa kor baxım!
 • İşıq üzü görünmür.
 • İşinə yaxşı baxarsan, iş də sənə yaxşı baxar.
 • İşin canını iş alar.
 • İşin düşdü sarıq başa, başın dəyər daşdan daşa, yapışginən əyri xışa, get o başa, gəl bu başa.
 • İşin düşdü arvada, ölən gününü sal yada.
 • İşim şuluqdur.
 • İşi halətlə görərlər, höcətlə görməzlər.
 • İşi işə bənd elə, görən desin ha belə!
 • İşi əndazədə gör.
 • İşi düşəndə arar məni, işim düşəndə qovar məni.
 • İşi allaha qalıb.
 • İşə xor baxma, boynuva torba taxar.
 • İşə getməyən oğlum olunca, cütə gedən öküzüm olsun.
 • İşə bax, sular baş yuxarı axır.
 • İşə bax, ala qarğa şux tərlanı bəyənmir.
 • İşə bax, ağılsız ağıllının başına ağıl qoyur.
 • İşə bağlı – zəhmətə bağlı.
 • İş tərsə gələndə tər halva diş çıxardar.
 • İş olan yerdə nöqsan da olar.
 • İş görənindir.
 • İş kələfin ucunu tutmaqdadır.
 • İş yuxu görəndə deyil, yuxu yozandadır.
 • İş yiyəsi işdə gərək!
 • İş işi açar.
 • İş içində iş var.
 • İş ilə zarafat olmaz.
 • İş ərəb sacına döndü.
 • İş igidlər başına gələr.
 • İş əlindən yeməyə həsrət canım.
 • İş danışıqdan keçər.
 • İş işdən keçib!
 • İş bilən müşküldə qalmaz.
 • İş başından aşınca, dövlət cibindən daşar.
 • İş başdan aşıb.
 • İş başqa, söz başqa.
 • İş bacaranın, aş yeyənindir.
 • İş adamın cövhəridir.
 • İş adamı bəyan eylər.
 • İçmə çaxırı, açar paxırı.
 • İçmə namərd əlindən su abi-həyat olsa da.
 • İçim məni yandırır, bayıram özgəni.
 • İç dedilər, çeşməni qurut demədilər.
 • İçdim üzüm suyunu, tökdüm üzüm suyunu.
 • İftira dağdan ağırdır.
 • İtlər bizə, qurdlar bizə, sağsağanlar çırtlar bizə.
 • İtini haya öyrətmə, qonşunu – paya.
 • İtin peşəsi hürməkdir.
 • İtin könlünə qalsa, gündə bir leş yeyər.
 • İtin ətini yeyərəm, qəssabın minnətini çəkmərəm.
 • İtin əbləhi qaysavadan pay umar.
 • İtin duası qəbul olsa, göydən ət yağar.
 • İtin dirisi nədir ki, ölüsü nə ola?
 • İtin dilini bilir.
 • İtin quyruğunu qəlibə salsan düzəlməz.
 • İtin qudursun, çaqqal!
 • İtin qohumu it olar.
 • İtin qabağından qalanı alsan yeməz.
 • İt özüdür, qurdu mənə göstərir.
 • İt otaran nəvəsidir.
 • İt olsun, yiyəsinin qapısında olsun.
 • İt olsun, komasında hürsün.
 • İt oyun ilə, qurd qoyun ilə.
 • İt oğludur, qurd basır.
 • İt nə görsün, nə də hürsün.
 • İt nədir ki, yunu nə olsun?
 • İt getdi, qurd gəldi.
 • İt kölkəsindən qorxar.
 • İt kökündəyəm, kəllə-paça ütürəm.
 • İt kimi nə yeyər, nə yedirdər.
 • İt kimi yeddi canı var.
 • İt kimi quyruq bulayır.
 • İt yiyəsini tanımır.
 • İt də öz yediyini qusar.
 • İt itin quyruğunu basmaz.
 • İt itə buyurar, it də öz quyruğuna.
 • İt it ilə dalaşanda, qurd körpünü aşar.
 • İt it ilə boğuşdu, yolçuya girəvə düşdü.
 • İt ilxısı - köpək sürüsü.
 • İt yanına bəy kimi, bəy yanına it kimi.
 • İt əppəyə həris olar, uşaq – məhəbbətə.
 • İt əl çəkdi, molla əl çəkmədi.
 • İt əlindən sümük gəmirmək olmur.
 • İt əzabı çəkir.
 • İt də öz qapısında ağadır.
 • İt dəftərində adı yoxdur.
 • İt dəm vuran ayranı kim içəcək?
 • İt dəvəyə hürər, dəvə eşitməz.
 • İt qursağı yağ götürməz.
 • İt qulağını kəsəndən qorx.
 • İt quduranda yiyəsini də qapar.
 • İt qorxduğu yerə hürər.
 • İt bir parça çörəyə də qane olar.
 • İt bilir xurcunda nə var, çoban da bilir itə nə verəcək.
 • İt balası it olur.
 • İt ardına düşən, leş üstünə çıxar.
 • İt araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • İt aparan olsun!
 • İt aya hürər, başına bəla gətirər.
 • İsti çörək təndirdən, minnəti yox pendirdən.
 • İsti-soyuq bilmir.
 • İsti sevən tüstüsünə dözər.
 • İstək gözdə olar.
 • İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək.
 • İstədiyini söyləyən, istəmədiyini eşidər.
 • İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar.
 • İstədi qaşın düzəldə, vurdu, gözün çıxartdı.
 • İslanmış cücəyə dönüb.
 • İslanmışın yağışdan nə arı (pakı)?
 • İslandıq, quruduq, sel bizə neylər?
 • İsa tək kişiyə, verib bir eşşək, eşşək tək kişiyə
 • İsa öz yerində, Musa öz yerində.
 • İrz puldan qiymətlidir.
 • İrz (ismət) insanın qanbahasıdır.
 • İpini eşiblər.
 • İpin uzunu yaxşıdır, dilin qısası.
 • İpək necə xar olub, eşşəyə çuval olub!
 • İnsafı olmayanın imanı da olmaz.
 • İnsaf dilin yarısıdır.
 • İnsaf qanunların anasıdır.
 • İnək su içər – süd olar, ilan su içər – zəhər.
 • İnək kimi süd verməyən, öküz kimi kotan sürər.
 • İnəyin üzünə bax, südünü sağ.
 • İnəyin buynuzuna baxarlar, qızın – üzünə.
 • İnəyi olana nisyə dol verərlər.
 • İnəyi itən soraq eylər.
 • İndi ki, nisyədir, astarını gülü-xəndan elə.
 • İndiyəcən yeddi kəfən çürüdüb.
 • İndi itər, yengədə bitər.
 • İlxıçının qazancı havayı minməkdir.
 • İntiqam almağa tələsmə.
 • İnsanlar danışmaqdan qalanda, daşlar danışmağa başlar.
 • İnsanın gözünü bir ovuc torpaq doyurar.
 • İnsanın zilləti də, izzəti də öz əlindədir.
 • İnsanın əti yeyilməz, dərisi geyilməz, ancaq şirin dili gərək!
 • İnsanın dili sandıq, dodaqları qıfıl olmalıdır.
 • İnsanın dəlisi daşa güc eylər, öküzün dəlisi – başa.
 • İnsanın bir özü, bir sözü.
 • İnsanı şöhrətləndirən əməlidir.
 • İnsanı yaşadan arzu ilə ümiddir.
 • İnsan çiy süd əmib.
 • İnsan xain olmasa, heyvan damğanı neylər?
 • İnsan səy və qeyrəti ilə tanınar, bəzəyi ilə tanınmaz.
 • İntelligent Həsən!
 • İnsan məxluqatın əşrəfidir.
 • İnsan olmayan insan qədrini bilməz.
 • İnsan gərək insana gərək olsun, İnsan gərək hər an gərək olsun.
 • İnsan insana lazım olar.
 • İnsan döyüş meydanında tanınar.
 • İnsan dostunu, düşmənini tanımalıdır.
 • İnsan daşdan bərk, güldən zərifdir.
 • İnsan qocaldıqca aynaya baxmağı az istər.
 • İlmənin ucunu tutanda iş yoluna düşər.
 • İllər qocaltmaz insanı, qüssə qocaldar.
 • İlin axır çərşənbəsi kimiyə düşər, kimiyə yox.
 • İlkin var – mülkün var.
 • İlk atılan daş uzaq gedər.
 • İlqarından dönən namərddir.
 • İlqar imandadır.
 • İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da bitər yuvasının ağzında.
 • İlanın quyruğunu yox, başını əzərlər.
 • İlanın quyruğunu basmasan sancmaz.
 • İlanın başını özgə əli ilə əz.
 • İlanın başı ağrıyanda, yolun ortasında yatar.
 • İlanın ayağını, qarışqanın gözünü, mollanın çörəyini, heç kəs görməyib.
 • İlanın ağına da lənət, qarasına da.
 • İlanı sən tut, mən gözünü çıxardım.
 • İlanı görənə lənət, görüb öldürməyənə lənət, öldürüb basdırmayana lənət!
 • İlanı yuvasında öldür.
 • İlanı yaralı buraxmazlar.
 • İlana balası qənim olar.
 • İlana ağunu kərtənkələ verər.
 • İlan çıxdığı bacanı yaxşı tanıyar.
 • İlan üzdən xal-xal olur, insan içəridən.
 • İlan ulduz görməsə ölməz.
 • İlan torpağı mürur ilə yeyər.
 • İlan öz qonşusunu sancmaz.
 • İlan kimi qıvrılır.
 • İlan yerisin, balası da dalınca.
 • İlan yeyib əcdaha olub.
 • İlan yolu əyri gedər, yuvasına düz gedər.
 • İlan yatar, düşmən yatmaz.
 • İlan ilanı vurmaz.
 • İlan əvvəl ovsun qızdıranı sancar.
 • İlan deyər: - Mən adamı sancmaram, sancanda elə sancaram ki, eşşək buynuzunda sərçənin südü dərman olsun.
 • İlan qabığını dəyişər, xasiyyətini dəyişməz.
 • İlan vuran yatar, ac yatmaz.
 • İlan vuran ala çatıdan qorxar.
 • İlan boğan vaxtıdır.
 • İlanın boğazına girən çıxmaz.
 • İlan balasını da çalar.
 • İlan adamın topuğunu gözlər, adam ilanın başını.
 • İlan ağzından qurtardı, qurbağa ağzına düşdü.
 • İl xırmansız olmaz.
 • İldə başa gəlməyən, dildə başa gələr.
 • İl ötər, ay dolanar, şənbə düşər novruza.
 • İl var bir günə dəyər, gün var bir ilə.
 • İl baharından bilinər.
 • İmamzadə piy gətirəni tanıyar.
 • İmam şaftalı ağacı deyil ki, hər yerdə bitə.
 • İmam tək-tək tapılar, tin başı şümürdür.
 • İgidliyin də yeri var.
 • İgidin xəncəri qınında qalmaz.
 • İgidin (mərdin) mənzili bir olar, namərdin mənzili olmaz.
 • İgidin başı qalda gərək!
 • İgidin axmağı qılıncını dayısında sınar.
 • İgidim igid olsun, kol dibi evim olsun.
 • İgidi yaxşı saxlar, yaxşı arvad, yaxşı at.
 • İgidə hünərinə görə ad verərlər.
 • İgid canlı, kabab qanlı.
 • İgid ürəyi haça olar.
 • İgid səsinə güc verməz.
 • İgid ölər ünü qalar, öküz ölər köpü qalar.
 • İgid ölər, adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
 • İgid oğul cavan eylər atanı.
 • İgid odur ki, apardığını gətirsin.
 • İgid odur, atdan düşüb atlana, igid odur, hər əzaba qatlana.
 • İgid meydanda məlum olar.
 • İgid ləqəbilə tanınar.
 • İgid yüz yaşar, fürsət bir düşər.
 • İgid yarasına igid qatlaşar.
 • İgid yarasız ölməz.
 • İgid ya tər altda, ya yer altda.
 • İgid ilqarından dönməz, dəvə ovsarından.
 • İgid döyüşdə məlum olar.
 • İgid qovğasız olmaz.
 • İgid basdığını kəsməz.
 • İkiüzlü adamdan dost olmaz.
 • İkisini də bir ilan sancıb.
 • İkisi birə dəyməz, biri – heçə.
 • İkinci arvad yamaqdır.
 • İki həkimi olan xəstə sağalmaz.
 • İki fındıq bir qozu qırar.
 • İki nəfər desə ki, sərxoşsan, başını qoy yerə.
 • İki nəsihətdən bir sərəncam yaxşıdır.
 • İki güləşənin biri basılar.
 • İki kişi danışanda, üçüncüsü sən olma.
 • İki kəsək bir daşa əvəz olmaz.
 • İki yana baxan çaş qalar.
 • İki itin arasına bir sümük atmazlar.
 • İki əl bir başı saxlamayacaq?
 • İki əl bir baş üçündür.
 • İki eşşəkdən bir at yaxşıdır.
 • İki eşşək bir axurdan arpa yeməz.
 • İki eşşəyin arpasını bölə bilmir.
 • İki eşit, bir danış.
 • İki əli yaxasındadır.
 • İki evi bir eləmişik, düyünü batman yarım.
 • İki düşün, bir danış.
 • İki dostun arasına girməzlər.
 • İki dovşan dalınca yüyürən heç birini tuta bilməz.
 • İki dişi var qabaqda, çörək qoymaz tabaqda.
 • İki dilənçi bir qapıda dilənməz.
 • İki dəvə əlləşəndə otluq xarab olar.
 • İki qulaq iki eşitmək üçündür, bir ağız bir demək üçün.
 • İki qılınc bir qına sığmaz.
 • İki qibləyə namaz olmaz.
 • İki qapıda gəzən köpək ac qalar.
 • İki verməsən, bir ala bilməzsən.
 • İki bit, bir birə, kəndxudanı saldılar girə.
 • İki başlı heyvandan yox, iki dilli insandan qorx.
 • İki baş – dörd ayaq.
 • İki baş bir qazanda qaynamaz.
 • İki atlı ağam vay, birini xan bağışlayacaqdı, birini də lobya satıb alacaqdı.
 • İki at bir ağaca bağlanmaz.
 • İki arvadlının donu yırtıq olar.
 • İki arvadlının ağzının dadı olmaz.
 • İki arvadlı ev bərəkətsiz olar, süpürülməmiş qalar.
 • İki ayağın var, ikisini də kirayə elə.
 • İki ayaq bir başmağa yerləşməz.
 • İki ağız bir olsa, bir ağız heç olar.
 • İki adam danışanda üçüncüsü danışmaz.
 • İki adam bir adama qoşundur.
 • İynənin işini çuvalduz görməz.
 • İynəni özünə batırar, çuvalduzu yoldaşına.
 • İynəni axtaran dəvəni itirər.
 • İynə hara, sap da ora.
 • İynə üstündə oturan kimi oturub.
 • İynə ucu qədər bir deşik bir küpü boşaldar.
 • İynə udmuş köpəyə dönüb.
 • İynə torbada qalmaz.
 • İynə salsan yerə düşməz.
 • İynə olub sancılmısan ətəyimə.
 • İynə olub yaxama sancılma.
 • İynə gözündən baxaram, cümlə cahanı yıxaram.
 • İynə gətir, sap gətir, Şahqulu, yamaq gətir.
 • İtin axmağı tula olar.
 • İtin alası çaqqalın dayısıdır.
 • İtin ayağın basarsan, səni qapar.
 • İtin adını çəkdin, ağacı əlinə al.
 • İtin ağılsızı qayqanaqdan pay umar.
 • İtin ağzına sümük verdilər.
 • İtimin qurd dayısı.
 • İtib, axtaranı yoxdur.
 • İti sahibinə tanıtdırırsan?
 • İti öldürənə sürütdürərlər.
 • İti məsciddən qovan kimi qovdular
 • İti görüm, qurdu görüm, onu görməyim.
 • İti yiyəsinə tanıtdırma.
 • İti itmiş çobana dönüb.
 • İti itə boğdurarlar.
 • İti dalıma almışam – qurd qorxusundan.
 • İti qurddan seçəndə gəl!
 • İti quyruğundan bağlasan durmaz.
 • İti qışqırtmasan hürməz.
 • İti qaçan atı məhmizləməyin mənası yoxdur.
 • İtə hürmək qalar.
 • İtə ümid bağladıq, hürməyib evimizi yıxdı!
 • İtə də bir çörək borcludur.
 • İtə bax, qarpızdan pay istəyir!
 • İtə atmağa daşı yoxdur.
 • İtdən çox çarıq yığan olmaz, yenə ayaqları yalındır.
 • İtdən utanmasan, sahibindən utan.
 • İtdən olar – it köpək oğlu.
 • İtdən küçük olar, qoyundan – quzu.
 • İtdən qurtardıq, qurda rast gəldik.
 • İt hürməsə də, quyruğu çömbər gərək.
 • İt hürər, karvan geçər.
 • İt hürdü, çərçi gəldi, elə bildim, elçi gəldi.
 • İt hardan tapa iki əppəyi, birini başı altına qoya, birini yerə.
 • İt ular, üstünə (sürüyə) qurd gətirər.
 • İt ular, payını gəsər.
 • İt sümsümməkdən əl çəkməz.
 • İt, sümüyü sevinə-sevinə udar, tamaşadır xirtdəyinə gələndə.
 • İt sümüyü ölçüb udar.
 • İt pişik kimi yola gedirlər.
 • İt pişik ilə yola getməz.
 • İynə-iynə, ucu düymə, hoppan-huppan, yarıl- yırtıl su iç, qurtul!
 • İynə verərsən, sap da istər.
 • İydə varsa, cəhrədə də var, onu əyirən qarıda da var.
 • İynə batırana çuvalduz batırarlar.
 • İynə aləmi bəzər, özü lüt gəzər.
 • İylənmiş suyu içməzlər.
 • İyirmi mədaxili, iyirmi bir məxarici olanın vay halına.
 • İylənmiş ətə milçək qonar.
 • İyirmisində yel çəkən altmışında sızıldar.
 • İy bilməyən tula dərisini kola verməz.
 • İy bilir.
 • İddiası tərlan, özü yapalaq.
 • İblis ilə mollanın sirri birdir.
 • İt də getdi, ip də getdi.
 • İt dəmirçi dükanından nə aparar?
 • İstərəm dosta varam, əlim boş, üzüm qara.
 • İstək gözdə olar, məhəbbət ürəkdə.
 • İstəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü.
 • İstədiyini deyən, istəmədiyini eşidər İstədi çıxa dağ başına, daş düşdü sağ başına.
 • İstədi qaşın qayıra, vurdu gözün çıxartdı.
 • İnsan istəsə dağı dağ üstə qoyar.
 • İnək bir, sağan iki.
 • İgidin vurmamazlığına bax, daşın böyüyündən yapışır İlanı Seyidəhməd əli ilə tutur.
 • İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
 • İnsan ölər, söz qalar.
 • İgid ölər adı qalar, müxənnətin nəyi qalar?
 • İgid ölər, adı qalar.
 • İgid odur atdan düşə atlana, İgid odur hər yaraya qatlana.
 • İgid oğul düşmənə əyilməz.
 • İgidlik ondur: biri zordur, doqquzu fənd.
 • İgidlik döyüşdə mə'lum olar.
 • İgid min yaşar, fürsət bir düşər.
 • İgidin ürəyi haça olar.
 • İgidin süfrəsi açıq olar.
 • İgidin yaraşığı sınağdır.
 • İgidin əli işdə gərək.
 • İgidin başı qalda gərək.
 • İgid ilqarından, dəvə ovsarından.
 • İgid igidə xor baxmaz.
 • İgid qovqasız olmaz.
 • İgid ağzını açmaz, əlini açar.
 • İgid arxasında igid gizlənər.
 • İşini möhkəm tut, qonşunu oğru tutma.
 • İçdin üzüm suyunu, Tökdün üzün suyunu.
 • İtdən çox çarıq aparan olmaz, yenə ayağı yalındır.
 • İsti aşa soyuq su qatma.
 • İnsan olmayan insan qədrin nə bilər!
 • İnsan zülmə tabedir.
 • İlqarı olmayanın imanı da olmaz.
 • İki canbaz bir ipdə oynamaz.
 • İgidin igiddən nəyi artıqdır? - Ehtiyatı.
 • İş, işi çəkər. (Alman atalar sözləri)
 • İşləmək çörək, tənbəllik qıtlıq gətirər. (Alman atalar sözləri)
 • İnsan başqaları ilə az, özü ilə çox danışmalıdır. (Danimarka atalar sözləri)
 • İlan qovalasa yola, dəvə qovalasa yoxuşa qaç. (Özbək atalar sözləri)
 • İt qadından ağıllıdır: sahibinə hürməz (Rus Atalar Sözləri)
 • İnsan zəhərli ağac əkdiyini o zaman bilir ki, onun meyvəsini özünə yedirirlər. (Qırğız atalar sözləri)
 • İki yaxşı adam düşmən, iki pis adam dost ola bilməz. (Qırğız atalar sözləri)
 • İnsan öz taleyinin ardınca gedir. (Şumer atalar sözləri)
 • İnsanlar yaşadıqca qocaldıqlarını sanarlar, halbuki yaşamadıqca qocalarlar. (Şotlandiya atalar sözləri)
Top