• Şərti şumda kəsərlər ki, xırmanda dava düşməsin.
 • Şeytanla qabaq əkənin, qabaq başında partlayar.
 • Şeh keçirməz, səs ötürməz.
 • Şərrin azıda, çoxdur.
 • Şirin dişə dostdur, acı - qarına.
 • Şahin qıynaqsız olmaz.
 • Şeytan ilə buğda əkən, samanın alır.
 • Şir öz dişini heç kəsə borc verməz.
 • Şamaxıda danışılan, Bakıda eşidilir.
 • Şeytan əməlinə uyma.
 • Şəhərdə onuncu olmaqdansa, kənddə birinci ol.
 • Şən arvad həyatın şənliyidir.
 • Şirin söz daşdan keçər.
 • Şübhə doqquz gün çəkər.
 • Şər həmişə xeyrin dalınca gəzər.
 • Şər zahirə hökm eylər.
 • Şər kəsən barmaq ağrımaz.
 • Şər deməsən, xeyir gəlməz.
 • Şahın, başı vəzirdi, vəzirin əli - şah.
 • Şəri şeytandan, kələyi arvaddan, quru böhtandan, bəylər qəzəbindən – özünü qoru.
 • Şeytanın yoldaşlığıp, dar ağacınacandır.
 • Şahında qaraçıya işi düşər.
 • Şirin dilin olsun, qoruyan sözün olsun.
 • Şücaətini Kərbəlaya saxlayıbsan?
 • Şirin söz baldan şirindir.
 • Şirin dil ilanı yuvasından çıxardar.
 • Şirin dil adama dost qazandırar.
 • Şirin aşına zəhər qatma.
 • Şiri şiranə tutarlar.
 • Şir gərək pəncə vura şir ilə.
 • Şir qocalanda özünə gülməyi gələr.
 • Şillə ilə üz qızardar.
 • Şillə yeməmiş yanaq qızarmaz.
 • Şilə ilə yıxılan ev, plov bişir qoy dağılsın.
 • Şikayət acizlik əlamətidir.
 • Şəhər bürclü – qalalı gərək.
 • Şəfa haqdandır, həkim – səbəbdir.
 • Şəfa piyalənin dibində olar.
 • Şəfa verən ağudan da verə bilər.
 • Şərti şumda kəs, xırmanda yabalaşmayasan.
 • Şərikli əti it yeməz.
 • Şərikli qazan gec qaynar.
 • Şərik yaxşı olsaydı Allah özünə yaradardı.
 • Şəriət avamlar üçündür.
 • Şəri-şeytandan, məkri-zənandan, quru böhtandan, bəylər qəzəbindən özünü qoru.
 • Şərabın kədəri nəşəsindən artıqdır.
 • Şərab, kabab – hay, hay!
 • Şər sevən - yalan, şər gətirən – gerçək.
 • Şələni elə bağla ki, gücün çatsın.
 • Şələ aşırmışlar kimi gözünü nə döyürsən?
 • Şəkəri suya düşüb.
 • Şəbpərə gecə gəzər, gündüz gəzməz, elə bilər – özü bilər, özgə ilməz.
 • Şeytanın dostluğu dar günlərə qədərdir.
 • Şah çiçək çıxardıb.
 • Şah, şah dediyim, öz canım üçündür.
 • Şah da bilir Şirman çuxurdadır.
 • Şah qapısı şaxtalı olar.
 • Şah vəzir ağlı ilə oturub durar.
 • Şah bilər, şahivən bilər.
 • Şah Abbasın tənbəlidir.
 • Şah Abbasa yaradı, Keçəl Abbasa yaramadı?
 • Şaftalı-tabaq olub girmə ortalığa.
 • Şaftalı gəlməmiş, tabağı gəldi.
 • Şapalaqnan üz qızardar.
 • Şap elə bilir şupdayam, şup elə bilir şapdayam, Nə şapdayam, nə şupda, hələ şarap-şurupda.
 • Şeytanın qulağına qurğuşun!
 • Şeytanın acığı yaxşı adamdan gələr.
 • Şeytanın ayağını sındırır.
 • Şeytanı tutmağa noxtasız gedir.
 • Şeytanla ortaq olan buğda əkər – saman biçər.
 • Şeytan olmasa, qurd qoyunla gəzər.
 • Şeytan karxanası boş qalmaz.
 • Şeytan əzabda gərək.
 • Şey qurd salanda duz səpərlər, duz qurd salanda nə səpərlər?
 • Şahın da dəvələri ayaqyalın gəzir.
 • Şahın da qaraçıya işi düşər.
 • Şahin ilə dəvə ovlamazlar.
 • Şahsənəm oğlan doğub!
 • Şahla plov yemirəm ki, bığım yağa batar.
 • Şamaxıda danışır, Bakıda eşidilir.
 • Şamın harada sönüb?
 • Şam kimi əriyib.
 • Şam yanmasa, başına pərvanə dolanmaz.
 • Şam dibinə işıq salmaz.
 • Şam başından yanar.
 • Şalbanın bir ucu sənin çiynindədir.
 • Şayiə hər yanı gəzər.
 • Şair sözsüz olmaz.
 • Şair gördüyünü yazar.
 • Şadlığına şitlik eləyir.
 • Şabaşını vermişik.
 • Şabalıtdan yağ çıxmaz.
 • Şirin dil ilanı yuvadan çıxardar.
 • Şaftalı tabağı kimi ortada durma.
 • Şadlığına şitlik eləmə.
 • Şərti şumda kəs, xırmanda şana-kürək sınmasın.
Top