• Ən düzgün işləyən saat mədədir. (Fransız atalar sözləri)
 • Ədalət haqqında şərhlərimiz saatlarımıza bənzəyir. Çoxu başqa-başqa yerlər göstərir və hər kəs özününkünə etimad edir. (Fransız atalar sözləri)
 • Ədalət topaldır. (Fransız atalar sözləri)
 • Ərinə sahib olmaq istəyirsənsə, əvvəlcə onun mədəsinə sahib ol. (İspan atalar sözü)
 • Ən pis yaxşı gün həmişə ən yaxşı pis gündən daha yaxşıdır. (İngilis atalar sözləri)
 • Əsl dostu iki əlinizlə birdən tutun. (Afrika atalar sözü)
 • Əsəbi ikən heç vaxt məktub yazma. (Çin atalar sözləri)
 • Əsəbi vaxtı bir an səbirli olsan, yüz günlük peşmanlıqdan qurtararsan. (Çin atalar sözləri)
 • Əgər Tanrı yağış yağdırmaq və anan ikinci dəfə evlənmək istəsə, buna kimsə mane ola bilməz. (Çin atalar sözləri)
 • Əsəbi ikən əsla məktub yazma (Çin atalar sözləri)
 • Əkiblər yemişik, əkərik yeyərlər.
 • Əvvəl zəhmət çəkən, sonra rahat olar.
 • Əməksiz yemək olmaz.
 • Əvvəldən nə idi hüsnü-camalı, indi olub dəli Bayramlı.
 • Ətə pul verməz, küftənini böyüyündən yapışar.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin? Ədəbsizdən.
 • Ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülər.
 • Əvvəl evin içi, sonra çölü.
 • Əldən qalan əlli il qalar.
 • Ən böyük biclik – düzlükdür.
 • Əl əli yuyar, əl də üzü.
 • Əyridə tox, doğruda ac görmədim.
 • Əziziyəm dilim-dilim, kəs qarpızı dilim-dilim, əlçəkmərəm dilimdən, kəssən dilim, dilim-dilim.
 • Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar
 • Ərsək ərə dəyməz,
  ivsək evə dəyməz,
  oynaş ərdə qalmaz,
  tələsən evə çatmaz.
 • Ər ilə arvadın xəmiri bir yerdə yoğrulub.
 • Ər-arvad ipəkdir, araya girən köpək.
 • Ərkəsöyün böyüyən oğul avara olar.
 • Əli aşından da oldu, Vəli aşından da...
 • Əvvəl düşün, sonra danış.
 • Əvvəl danış, sonra gül.
 • Əhl ilə daş daşı, naəhl ilə yemə aşı.
 • Əsli, nəcabəti olmayana qamçı neylər?
 • Əlindən bir iş gəlməyən on danışar.
 • Əl qatma harama.
 • Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin, ədəbsizsən.
 • Əvvəldən nə idi hüsnü-camalı, indi oldu dəli Bayramalı.
 • Əvvəl arxı tullan, sonra bərəkallah de.
 • Ədəb bazarda satılmaz...
 • Ət ilə dırnaq arasına girən iyiyər, çıxar.
 • Əli ələ vurarsan, səs çıxar.
 • Əl əlin örtüyüdü.
 • Əl tutunca od tut: zəmanət, oddan pis yandırar.
 • Əldən gəlməz iş olmaz, ayaq gedməz yol olmaz.
 • Ər çöldə olar, çörəyi evdə.
 • Ər qocalar, könül ki yox.
 • Əringənə, əlli qarı bezdən yum olmaz: subaya əlli qarış parçadan, don çıxmaz. (subaydan ev olmaz).
 • Əsil itməz, yağ iylənməz.
 • Ət qanlı, iyid canlı olmalı.
 • Ətin yeyir, sümüyünə göz tikir.
 • Əklənən bəklənir, özlənən gözlənir, sərilən dərilir.
 • Əl əli yumadı, əl üzü yumadı, qolu əlsiz qaldı, əli qolsuz qaldı, suyu üzsüz qaldı, üzü susuz qaldı, yaşı külsüz qaldı, külü odsuz qaldı.
 • Əl iş görər, göz qorxar.
 • Ər-arvadın savaşı, yaz gününün yağışı.
 • Ərə getmək asandır, ər donu tikmək çətin.
 • Ərə ver atın, elə ver aşın.
 • Ətsiz olsun, atsız yox, adsız olsun, dadsız yox.
 • Əyri ağaca yayım demə, hər görənə yarım demə (dayım demə).
 • Əyri ağız bəy olsa, yalan sözü düz çıxar.
 • Əcəl gəlirkən cana, baş ağrısı bəhana.
 • Əcəl gəlməz, vax çatmasa.
 • Əkdiyin biçən, ağlamaz.
 • Əkin əksən, yerə bax, eli sevsən, elə bax.
 • Əkin olsa, əkmək olar.
 • Əkməmiş bitməz, dəlməmiş keçməz.
 • Əl çatmayan aş, ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Əldən tutulan qurtulur, dildən tutulan dürtülür.
 • Əlli ilin eşşəyinə, dəyirman yolu göstərir.
 • Ən böyük yalançı odurki, diri ikən ölümdən danışır.
 • Ərinə görə bağla başını, qabına görə qaynad aşını.
 • Əsgi düşman dost olmaz, əsgi pambığ bez olmaz.
 • Ələyi ələnib qəlbiri göydən asılıb.
 • Əli bağlı olanı yetən döyər, yetməyən söyər.
 • Əli tutanın, əli qopar, od tutanın əli yanar.
 • Əli əyrinin, dili düz olmaz.
 • Əlifin hicəsı var, gündüzün gecəsi var.
 • Əlinlə xəmir ovar, gözü ilə dənə qovar.
 • Əllə ver, ayaqla izlə.
 • Ən yaxşı dost odur ki, qarşı durmaya.
 • Əngəl ilə tikan, biri yardan, biri güldən (olur).
 • Ər ağacı gül ağacı, taqsırım var, vur ağacı.
 • Ər arvad arası ipəkdir, araya girən köpəkdir.
 • Ərincəyin işi bitməz, yaz gəlsədə qışı bitməz.
 • Ərinməsən, usta olarsan.
 • Ərkək quş havanı, dişi quş yuvanı güdər.
 • Ərkəkdə söz, aşda duz gərəkdi.
 • Ərkəyə ürək gərək, qadına dirək.
 • Əsgi düşman, eli pozar.
 • Əsgi yenini saxlar.
 • Əsgi, yamaq götürməz.
 • Ər altında at olur, qeyrət altında ər olur.
 • Əkən bilməz, biçən bilər.
 • Əkinçi yerdən umar. balıqçı göldən umar.
 • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
 • Əcəb yadıma saldın!
 • Əlisi dəli, Vəlisi dəli qırılmışın hamısı dəli?
 • Əldəki sərçə, damdakı göyərçindən yaxşıdır. (Alman atalar sözləri)
 • Əşyanın qiymətini itirincə anlarsan (Rus Atalar Sözləri)
 • Ətin dadını bilən çoban itindən xeyr gəlməz. (Bolqar atalar sözləri)
Top